დადგენილებები

  /  დადგენილებები

დადგენილება-14

დადგენილება-13

დადგენილება-12

დადგენილება-11

დადგენილება-10

დადგენილება-9

დადგენილება-8

დადგენილება-7

დადგენილება-6

დადგენილება 5

დადგენილება 4

დადგენილება 3

დადგენილება 2

დადგენილება 1

დადგენილება 32

დადგენილება 31

დადგენილება 30

დადგენილება 29

დადგენილება 28

დადგენილება 27

დადგენილება აუდიტის დებულება

დადგენილება ბიუჯეტში ცვლილება

დადგენილება 21

დადგენილება ხარჯები

დადგენილება საჯარიმო ქვითარი

დადგენილება ბიუჯეტში ცვლილება

დადგენილება N16

დადგენილება 15დადგენილება საჯარიმო ქვითარზე

დადგენილება მერიის საშტატოში ცვლილების შტანის შესახებ

დადგენილება – ბიუჯეტში ცვლილება

დადგენილება N-5

დადგენილება N-4

დადგენილება N-3

დადგენილება N-2

დადგენილება N-1

დადგენილება საკრებულოს საშტატო

დადგენილება მერიის საშტატო

დადგენილება 2023 წლის ბიუჯეტი

დადგენილება 2022 წლის ბიუჯეტში ცვლილება

ბიუჯეტში ცვლილება

ცვლილება მერიის საშტატო

მშენებლობის სანებართვო მოწმობა

შენობა-ნაგებობები

დადგენილება სოციალურის ცვლილება

დადგენილება საფინანსო-საბიუჯეტოს დებულებაში ცვლილება

დადგენილება მერიის ადმინისტრაციის სამსახურის დებულება

დადგენილება ბიუჯეტში ცვლილება

დადგენილება-საფინანსო სამსახურის

დასუფთავების მოსაკრებლის შემოღების განსაზღვრა

დადგენილება ადმინისტრაციულ საზღვრებში პრიტყვის ყოლის შესახებ

დადგენილება N10

დადგენილება N 09

დადგენილება N08

დადგენილება პირუტყვზე

დადგენილება N01

ნორმატიული ფასი

რეგლამენტი

2022 წ.ბიუჯეტის პირველი ცვლილება

სოციალური დახმარების გაცემის წესი (1)

მერიის საშტატო ნუსხა და სტრუქტურა

საკრებულოს საშტატო ნუსხა და სტრუტურა

ანგარიში

 

ახალარჩეული საკრებულოს სხდომის ოქმი      

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ახალარჩეული

საკრებულოს ბიუროს

ოქმი N-2

2021 წლის 22 დეკემბერს დღის 12 საათზე გაიმართა ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა. ბიუროს სხდომა გახსნა საკრებულოს თავმჯდომარემ გიორგი გაზდელიანმა. ბიუროს სხდომას ესწრებოდა ბიუროს 10(ათი) წევრი.საპატიო მიზეზით არ ესწრებოდა 3(სამი) წევრი.

მოწვეული სტუმრებიდან ბიუროს სხდომას ესწრებოდნენ: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერი გია ონიანი, მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – საფინანსო სამსახურის უფროსი ტახუ ჩანქსელიანი, იურიდიული სამსახურის უფროსი ტარიელ აფაქიძე, ადმინისტრაციის სამსახურის უფროსი – სოზარ ბენდელიანი და ა(ა)ი.პირების ხელმძღვანელები.

სხდომის თავმჯდომარემ ბიუროს წევრებს გააცნო ბიუროს დღის წესრიგი:

1. საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგის პროექტის დამტკიცება.

/მომხ.ტ.ჩანქსელიანი

/თანამომხ. ლ. გუგავა/

2. სხვადასხვა.

ბიუროს წევრებმა ღია კენჭისყრით

მომხრე -10

წინააღმდეგი -0

დაამტკიცეს ბიუროს დღის წესრიგი.

1. მოისმინეს: ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ გიორგი გაზდელიანმა ბიუროს წევრებს გააცნო საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის დღის წესსრიგის პროექტი:

 

1. ,,2021 წელს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 მარტის N-8 განკარგულების N-1 დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე,

/მომხ. ს. ბენდელიანი/

2. ,,2021 წლისათვის ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრის შესახებ“ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის N-15 დადგენილების N-1 დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხ. ლ.გუგავა/

3. ფრაქცია ,, მოქალაქეები საქართველოსთვის“ დაფუძნების თაობაზე.

/მომხ. ზ. ონიანი/

4. ფრაქცია ,,ძლიერი მუნიციპალიტეტის“ დაფუძნების თაობაზე.

/მომხ. ზ. ონიანი/

5. ,,ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის N- 17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

6. ,,ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რაგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 აპრილის N-24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხ. ტ. აფაქიძე/

7. ა(ა) ი.პირების 2021 წლის გეგმა-პროგრამებში ცვლილების შეტანის შესახებ.

/ს. ბენდელიანი/

8. სხვადასხვა.

1.მოისმინეს: მერიის ადმინისტრაციის უფროსმა სოზარ ბენდელიანმა წარმოადგინა განკარგულების პროექტი – ,,2021 წელს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 მარტის N-8 განკარგულების N-1 დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე. მომხსენებელმა განმარტა, რომ სოფლის მოსახლეობის ოქმის თანახმად მიღებული იქნა გადაწყვეტილება – წყლის სისტემის რეაბილიტაცია შეიცვალოს გარე განათების მოწყობით.

შენიშვნა საკითხთან დაკავშირებით არ ყოფილა.

გადაწყვიტეს: აღნიშნული საკითხი გატანილი იქნას დასამტკიცებლად საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე.

2.მოისმინეს: საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ ლამზირა გუგავამ სხდომის წევრებს გააცნო დადგენილების პროექტი – 2021 წლისათვის ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრის შესახებ“

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის N-15 დადგენილების N-1 დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

მომხსენებელმა განმარტა, რომ ახალი მოწვევის საკრებულოს შემთხვევაში საკრებულოს თავმჯდომარეს ჰყავს სამი მოადგილე, შესაბამისად ეს ცვლილება უნდა აისახოს დადგენილებაში .

შენიშვნა საკითხთან დაკავშირებით არ ყოფილა.

ღია კენჭისყრის შედეგით: მომხრე -10 და წინააღმდეგი -0

გადაწყვიტეს: საკითხი გატანილი იქნას საკრებულოს სხდომაზე დასამტკიცებლად.

3.მოისმინეს: საპროცედურო საკითხთა, ეთიკის და სამანდატო კომისიის თავმჯდომარემ ზურაბ ონიანმა აღნიშნა, რომ შემოსულია ფრაქცია ,,ძლიერი მუნიციპალიტეტის“ და ფრაქცია ,, მოქალაქეები საქართველოსთვის“ თავმჯდომარეების რომან მუკბანიანის და გოგა შავრეშიანის განცხადებები ფრაქციების დაფუძნების თაობაზე. შესაბამისი წესდებებიც თან ერთვის.

აზრი გამოთქვა: იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელმა ტარიელ აფაქიძემ – ბიუროს სხდომამდე ვერ მოესწრო წესდებების გაცნობა, ამიტომ კარგი იქნება თუ ამ საკითხის განხილვას გადავდებთ სხდომისთვის.

აზრი გამოთქვა; გიორგი გაზდელიანმა – აღნიშნა, რომ საკითხთან დაკავშირებით შენიშვნა არ გვაქვს, მხოლოდ აუცილებელია საკითხი კიდევ ერთხელ გაიაროს იურიდიულმმა სამსახურმა.

ღია კენჭისყრის შედეგით:

მომხრე – 10

წინააღნდეგი -0

გადაწყვიტეს; ფრაქციების რეგისტრაციის საკითხი გატანილი იქნას საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე.

4.მოიისმინეს:მერიის საფინანსო სამსახურის უფროსმა ტახუ ჩანქსელიანმა ბიუროს წევრებს გააცნო დადგენილების პროექტი – ,,ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის N- 17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

საფინანსო სამსახურის უფროსმა ტახუ ჩანქსელიანმა წარმოადგინა მთავრობის ყველა განკარგულება, რის საფუძველზეც ჩამოირიცხა თანხები ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, შესაბამისად უნდა შევიდეს ცვლილება 2021 წლის ბიუჯეტში.

ბიუროს წევრებმა დაუსვეს შეკითხვები მომხსენებელს. მომხსენებელმა პასუხი გასცა ყველა შეკითხვას.

ღია კენჭისყრის შედეგით მომხრე -10 და წინააღმდეგი – 0

გადაწყვიტეს: დადგენილების პროექტი დასამტკიცებლად გატანილი იქნას საკრებულო რიგგარეშე სხდომაზე.

5. მოისმინეს: იურიდიული სამსახურის უფროსმა ტარიელ აფაქიძემ წარმოადგინა დადგენილების პროექტი – ,,ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რაგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 აპრილის N-24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. დაგენილებაში ცვლილება შედის შემდეგის მიხედვით:

1.რეგლამენტის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის ბ-ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,ბ. საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის და მოადგილეების არჩევა’’

2. მე-3 თავის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,, თავი III

საკრებულოს თავმჯდომარე და მისი მოადგილეები’’

3. მე-18 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,1. საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე და მოადგილეები’’

4. მე-18 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,3.საკრებულოს თავმჯდომარის არყოფნის, თანამდებობიდან გადადგომის ან გადაყენების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობას ასრულებს მისი პირველი მოადგილე ან თავმჯდომარის დავალებით ერთ-ერთი მოადგილე, ხოლო საკრებულოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების განხორციელების შეუძლებლობის, მისი თანამდებობიდან გადადგომის ან გადაყენების, უფლებამოსილების შეჩერების ან შეწყვეტის შემთხვევაში თავმჯდომარის მოვალეობას ასრულებს მისი პირველი მოადგილე, მის მიერ უფლებამოსილების განხორციელების შეუძლებლობის შემთხვევაში კი თავმჯდომარის უხუცესი მოადგილე’’

5. 23-ე მუხლის მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,6. ფრაქციას უნდა გააჩნდეს წესდება

6. 23-ე მუხლის მე-7 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,7.ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისია იქმნება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციათა წარმომადგენლებისა და მუნიციპალიტეტის იმ წევრთა რაოდენობის პროპორციულად , რომლებიც გაერთიანებული არ არიან არცერთ ფრაქციაში.

7. 23-ე მუხლის მე-8 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,8. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიებში პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტებს განსაზღვრავს საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია და ამტკიცებს საკრებულოს ბიურო, ხოლო ახლადარჩეული საკრებულოს პირველ სხდომაზე მათ განიხილავს და ამტკიცებს საკრებულო. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი, რომელიც გაერთიანებული არ არის არცერთ ფრაქციაში კომისიის წევრი ხდება პირადი განცხადების საფუძველზე.

8.27-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ’’ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,გ. ნებისმიერ დროს გავიდეს კომისიის შემადგენლობიდან, კომისიის წევრმა კომისიიდან გასვლის შესახებ წერილობით უნდა აცნობოს საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარეს საკრებულოს ბიუროს და სამანდატო – საპროცედურო კომისიას.’’

9. 35-ე მუხლის მე-2-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,2. ერთი და იმავე პოლიტიკური პარტიის წევრებს უფლება არა აქვთ შექმნან ერთზე მეტი ფრაქცია’’

 

10. 35-ე მუხლს დაემატოს მე-15 პუნქტი:

,,15. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის მიერ საკრებულოს ორგანოში ან საკრებულოს თანამდებობაზე წარდგენილი წევრი საქმიანობას წყვეტს მისი ფრაქციიდან გასვლის ან ფრაქციიდან გარიცხვის, ფრაქციის გაუქმების, ფრაქციის მიერ მისი ამ ორგანოებიდან გაწვევის შესახებ განცხადების მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მიერ ცნობად მიღების მომენტიდან. ფრაქციას უფლება აქვს ახალი კანდიდატურა წარადგინოს.

11.37-ე მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,3.ფრაქციის ხელმძღვანელია ფრაქციის თავმჯდომარე.

თავმჯდომარეს ფრაქციის ყოველ 3-წევრზე ჰყავს ერთი მოადგილე. ფრაქციის თავმჯდომარის და სხვა თანამდებობის პირების უფლება-მოსილების, არჩევის, გადარჩევის და ფრაქციის შიდა ორგანიზაციული მუშაობის საკითხები განისაზღვრება ფრაქციის წესდებით’’

12. 51-ე მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს ,,ე’’ ქვეპუნქტი:

,,ე-ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერის წინადადებით’’

12.51-ე მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,4-საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ საკრებულოს წევრთა ინფორმირებას უზრუნველყოფს საკრებულოს აპარატი. მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის გამოუცხადებლობის შემთხვევაში სხდომას თავმჯდომარეობს საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, ხოლო მისი არყოფნის შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის უხუცესი მოადგილე’’.

13. მე-100 მუხლის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი-100 საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის და მოადგილეების არჩევის წესი“.

14.101-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 101. საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილისა და მოადგილეების თანამდებობიდან გადაყენების წესი“.

15.102-ე მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,2.საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის შემადგენლობიდან საკრებულოს უფლებამოსილების ვადით სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტით ირჩევს საკრებულო .

შენიშვნა დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით არ ყოფილა.

ღია კენჭისყრის შედეგით მომხრე – 10 და წინააღმდეგი -0

გადაწყვიტეს: დადგენილების პროექტი ,, ,,ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რაგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 აპრილის N-24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ გატანილი იქნას საკრებულოს სხდომაზე დასამტკიცებლად.

1. მერიის ადმინისტრაციის უფროსმა სოზარ ბენდელიანმა წარმოადგინა ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ა ა(ა) ი.პირების 2021 წლის გეგმა-პროგრამები. აღნიშნა, რომ რამდენიმე აიპს 2021 წელს აკლებოდა სუბსიდია, მთავრობის განკარგულების თანახმად ლენტეხის მუნიციპალიტეტს გამეყო გარკვეული თანხა და შესაბამისად ამ აიპიებს უნდა შეევსოთ სუბსიდიები.

საკრებულოს წევრებმა: გ. გაზდელიანმა, ლ. გუგავამ და ზ. ონიანმა აღნიშნეს, რომ მსაგავსი შემთხვევა არ უნდა განმეორდეს. უნდა დაიხვეწოს აიპიების გეგმა-პროგრამები, დარჩეს ფუნქციური აიპიები და უმოქმედო აიპიები, რომლებიც ვერ ვითარდებიან გაუქმდეს.

მოისმინეს: სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი გაზდელიანმა აღნიშნა, რომ 2022 წლის გეგმა-პროგრამების დამტკიცების დროს გათვალისწინებული იქნეს უარყოფითი შედეგები და ყველა აიპმა იხელმძღვანელოს წლის ბოლომდე დამტკიცებული სუბსიდიით.

ბიუროს წევრებმა ცალცალკე განიხილეს აიპების წარმოდგენილი გეგმე-პროგრამები და გარკვეული მსჯელობის შემდე, ღია კენჭისყრის საფუძველზე

მომხრე -10 და წინააღმდეგი -0

გადაწყვიტეს: აიპიების გეგმა-პროგრამები წარმოდგენილი ცვლილებებით გავიდეს საკრებულოს სხდომაზე დასამტკიცებლად.

კენჭი ეყარა საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგის პროექტს:

მომხრე -10

წინაარმდეგი-0

გადაწყვიტეს: დამტკიცდეს – ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი წარმოდგენილი სახით.

ბიუროს სხდომის ბოლოს ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი გაზდელიანმა ბიუროს წევრებს მიაწოდა წინადადება , რომ რიგგარეშე სხდომა გაიმართოს 23 დეკემბერს დღის 12 საათზე. სხვა წინადადება არ ყოფილა.

ბიუროს სხდომის ბოლოს მუნიციპალიტეტის მერმა გია ონიანმა ბიუროს წევრებს მიაწოდა ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შიდა გზების თოვლისგან გაწმენდის თაობაზე და ასევე საახალწლო ღონისძიებების ჩატარების შესახებ..

გადაწყვიტეს: რიგგარეშე სხდომა ჩატარდეს 23 დეკემბერს 12 საათზე.

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა დამთავრდა 16 საათზე.

 

1. ,,2021 წელს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 მარტის N-8 განკარგულების N-1 დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე,

/მომხ. ს. ბენდელიანი/

2. ,,2021 წლისათვის ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრის შესახებ“ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის N-15 დადგენილების N-1 დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხ. ლ.გუგავა/

3. ფრაქცია ,, მოქალაქეები საქართველოსთვის“ დაფუძნების თაობაზე.

/მომხ. ზ. ონიანი/

4. ფრაქცია ,,ძლიერი მუნიციპალიტეტის“ დაფუძნების თაობაზე.

/მომხ. ზ. ონიანი/

5. ,,ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის N- 17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

6. ,,ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რაგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 აპრილის N-24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხ. ტ. აფაქიძე/

7. ა(ა) ი.პირების 2021 წლის გეგმა-პროგრამებში ცვლილების შეტანის შესახებ.

/ს. ბენდელიანი/

8. სხვადასხვა.

1.მოისმინეს: მერიის ადმინისტრაციის უფროსმა სოზარ ბენდელიანმა წარმოადგინა განკარგულების პროექტი – ,,2021 წელს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 მარტის N-8 განკარგულების N-1 დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე. მომხსენებელმა განმარტა, რომ სოფლის მოსახლეობის ოქმის თანახმად მიღებული იქნა გადაწყვეტილება – წყლის სისტემის რეაბილიტაცია შეიცვალოს გარე განათების მოწყობით.

შენიშვნა საკითხთან დაკავშირებით არ ყოფილა.

გადაწყვიტეს: აღნიშნული საკითხი გატანილი იქნას დასამტკიცებლად საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე.

2.მოისმინეს: საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარემ ლამზირა გუგავამ სხდომის წევრებს გააცნო დადგენილების პროექტი – 2021 წლისათვის ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს განსაზღვრის შესახებ“

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის N-15 დადგენილების N-1 დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

მომხსენებელმა განმარტა, რომ ახალი მოწვევის საკრებულოს შემთხვევაში საკრებულოს თავმჯდომარეს ჰყავს სამი მოადგილე, შესაბამისად ეს ცვლილება უნდა აისახოს დადგენილებაში .

შენიშვნა საკითხთან დაკავშირებით არ ყოფილა.

ღია კენჭისყრის შედეგით: მომხრე -10 და წინააღმდეგი -0

გადაწყვიტეს: საკითხი გატანილი იქნას საკრებულოს სხდომაზე დასამტკიცებლად.

3.მოისმინეს: საპროცედურო საკითხთა, ეთიკის და სამანდატო კომისიის თავმჯდომარემ ზურაბ ონიანმა აღნიშნა, რომ შემოსულია ფრაქცია ,,ძლიერი მუნიციპალიტეტის“ და ფრაქცია ,, მოქალაქეები საქართველოსთვის“ თავმჯდომარეების რომან მუკბანიანის და გოგა შავრეშიანის განცხადებები ფრაქციების დაფუძნების თაობაზე. შესაბამისი წესდებებიც თან ერთვის.

აზრი გამოთქვა: იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელმა ტარიელ აფაქიძემ – ბიუროს სხდომამდე ვერ მოესწრო წესდებების გაცნობა, ამიტომ კარგი იქნება თუ ამ საკითხის განხილვას გადავდებთ სხდომისთვის.

აზრი გამოთქვა; გიორგი გაზდელიანმა – აღნიშნა, რომ საკითხთან დაკავშირებით შენიშვნა არ გვაქვს, მხოლოდ აუცილებელია საკითხი კიდევ ერთხელ გაიაროს იურიდიულმმა სამსახურმა.

ღია კენჭისყრის შედეგით:

მომხრე – 10

წინააღნდეგი -0

გადაწყვიტეს; ფრაქციების რეგისტრაციის საკითხი გატანილი იქნას საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე.

4.მოიისმინეს:მერიის საფინანსო სამსახურის უფროსმა ტახუ ჩანქსელიანმა ბიუროს წევრებს გააცნო დადგენილების პროექტი – ,,ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის N- 17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

საფინანსო სამსახურის უფროსმა ტახუ ჩანქსელიანმა წარმოადგინა მთავრობის ყველა განკარგულება, რის საფუძველზეც ჩამოირიცხა თანხები ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, შესაბამისად უნდა შევიდეს ცვლილება 2021 წლის ბიუჯეტში.

ბიუროს წევრებმა დაუსვეს შეკითხვები მომხსენებელს. მომხსენებელმა პასუხი გასცა ყველა შეკითხვას.

ღია კენჭისყრის შედეგით მომხრე -10 და წინააღმდეგი – 0

გადაწყვიტეს: დადგენილების პროექტი დასამტკიცებლად გატანილი იქნას საკრებულო რიგგარეშე სხდომაზე.

5. მოისმინეს: იურიდიული სამსახურის უფროსმა ტარიელ აფაქიძემ წარმოადგინა დადგენილების პროექტი – ,,ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რაგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 აპრილის N-24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. დაგენილებაში ცვლილება შედის შემდეგის მიხედვით:

1.რეგლამენტის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის ბ-ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,ბ. საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის და მოადგილეების არჩევა’’

2. მე-3 თავის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,, თავი III

საკრებულოს თავმჯდომარე და მისი მოადგილეები’’

3. მე-18 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,1. საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე და მოადგილეები’’

4. მე-18 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,3.საკრებულოს თავმჯდომარის არყოფნის, თანამდებობიდან გადადგომის ან გადაყენების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობას ასრულებს მისი პირველი მოადგილე ან თავმჯდომარის დავალებით ერთ-ერთი მოადგილე, ხოლო საკრებულოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების განხორციელების შეუძლებლობის, მისი თანამდებობიდან გადადგომის ან გადაყენების, უფლებამოსილების შეჩერების ან შეწყვეტის შემთხვევაში თავმჯდომარის მოვალეობას ასრულებს მისი პირველი მოადგილე, მის მიერ უფლებამოსილების განხორციელების შეუძლებლობის შემთხვევაში კი თავმჯდომარის უხუცესი მოადგილე’’

5. 23-ე მუხლის მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,6. ფრაქციას უნდა გააჩნდეს წესდება

6. 23-ე მუხლის მე-7 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,7.ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისია იქმნება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციათა წარმომადგენლებისა და მუნიციპალიტეტის იმ წევრთა რაოდენობის პროპორციულად , რომლებიც გაერთიანებული არ არიან არცერთ ფრაქციაში.

7. 23-ე მუხლის მე-8 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,8. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიებში პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტებს განსაზღვრავს საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია და ამტკიცებს საკრებულოს ბიურო, ხოლო ახლადარჩეული საკრებულოს პირველ სხდომაზე მათ განიხილავს და ამტკიცებს საკრებულო. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი, რომელიც გაერთიანებული არ არის არცერთ ფრაქციაში კომისიის წევრი ხდება პირადი განცხადების საფუძველზე.

8.27-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ’’ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,გ. ნებისმიერ დროს გავიდეს კომისიის შემადგენლობიდან, კომისიის წევრმა კომისიიდან გასვლის შესახებ წერილობით უნდა აცნობოს საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარეს საკრებულოს ბიუროს და სამანდატო – საპროცედურო კომისიას.’’

9. 35-ე მუხლის მე-2-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,2. ერთი და იმავე პოლიტიკური პარტიის წევრებს უფლება არა აქვთ შექმნან ერთზე მეტი ფრაქცია’’

 

10. 35-ე მუხლს დაემატოს მე-15 პუნქტი:

,,15. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის მიერ საკრებულოს ორგანოში ან საკრებულოს თანამდებობაზე წარდგენილი წევრი საქმიანობას წყვეტს მისი ფრაქციიდან გასვლის ან ფრაქციიდან გარიცხვის, ფრაქციის გაუქმების, ფრაქციის მიერ მისი ამ ორგანოებიდან გაწვევის შესახებ განცხადების მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მიერ ცნობად მიღების მომენტიდან. ფრაქციას უფლება აქვს ახალი კანდიდატურა წარადგინოს.

11.37-ე მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,3.ფრაქციის ხელმძღვანელია ფრაქციის თავმჯდომარე.

თავმჯდომარეს ფრაქციის ყოველ 3-წევრზე ჰყავს ერთი მოადგილე. ფრაქციის თავმჯდომარის და სხვა თანამდებობის პირების უფლება-მოსილების, არჩევის, გადარჩევის და ფრაქციის შიდა ორგანიზაციული მუშაობის საკითხები განისაზღვრება ფრაქციის წესდებით’’

12. 51-ე მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს ,,ე’’ ქვეპუნქტი:

,,ე-ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერის წინადადებით’’

12.51-ე მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,4-საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ საკრებულოს წევრთა ინფორმირებას უზრუნველყოფს საკრებულოს აპარატი. მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის გამოუცხადებლობის შემთხვევაში სხდომას თავმჯდომარეობს საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, ხოლო მისი არყოფნის შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის უხუცესი მოადგილე’’.

13. მე-100 მუხლის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი-100 საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის და მოადგილეების არჩევის წესი“.

14.101-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 101. საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილისა და მოადგილეების თანამდებობიდან გადაყენების წესი“.

15.102-ე მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,2.საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის შემადგენლობიდან საკრებულოს უფლებამოსილების ვადით სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტით ირჩევს საკრებულო .

შენიშვნა დადგენილების პროექტთან დაკავშირებით არ ყოფილა.

ღია კენჭისყრის შედეგით მომხრე – 10 და წინააღმდეგი -0

გადაწყვიტეს: დადგენილების პროექტი ,, ,,ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რაგლამენტის) დამტკიცების შესახებ“ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 აპრილის N-24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ გატანილი იქნას საკრებულოს სხდომაზე დასამტკიცებლად.

1. მერიის ადმინისტრაციის უფროსმა სოზარ ბენდელიანმა წარმოადგინა ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ა ა(ა) ი.პირების 2021 წლის გეგმა-პროგრამები. აღნიშნა, რომ რამდენიმე აიპს 2021 წელს აკლებოდა სუბსიდია, მთავრობის განკარგულების თანახმად ლენტეხის მუნიციპალიტეტს გამეყო გარკვეული თანხა და შესაბამისად ამ აიპიებს უნდა შეევსოთ სუბსიდიები.

საკრებულოს წევრებმა: გ. გაზდელიანმა, ლ. გუგავამ და ზ. ონიანმა აღნიშნეს, რომ მსაგავსი შემთხვევა არ უნდა განმეორდეს. უნდა დაიხვეწოს აიპიების გეგმა-პროგრამები, დარჩეს ფუნქციური აიპიები და უმოქმედო აიპიები, რომლებიც ვერ ვითარდებიან გაუქმდეს.

მოისმინეს: სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი გაზდელიანმა აღნიშნა, რომ 2022 წლის გეგმა-პროგრამების დამტკიცების დროს გათვალისწინებული იქნეს უარყოფითი შედეგები და ყველა აიპმა იხელმძღვანელოს წლის ბოლომდე დამტკიცებული სუბსიდიით.

ბიუროს წევრებმა ცალცალკე განიხილეს აიპების წარმოდგენილი გეგმე-პროგრამები და გარკვეული მსჯელობის შემდე, ღია კენჭისყრის საფუძველზე

მომხრე -10 და წინააღმდეგი -0

გადაწყვიტეს: აიპიების გეგმა-პროგრამები წარმოდგენილი ცვლილებებით გავიდეს საკრებულოს სხდომაზე დასამტკიცებლად.

კენჭი ეყარა საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგის პროექტს:

მომხრე -10

წინაარმდეგი-0

გადაწყვიტეს: დამტკიცდეს – ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი წარმოდგენილი სახით.

ბიუროს სხდომის ბოლოს ბიუროს სხდომის თავმჯდომარემ გიორგი გაზდელიანმა ბიუროს წევრებს მიაწოდა წინადადება , რომ რიგგარეშე სხდომა გაიმართოს 23 დეკემბერს დღის 12 საათზე. სხვა წინადადება არ ყოფილა.

ბიუროს სხდომის ბოლოს მუნიციპალიტეტის მერმა გია ონიანმა ბიუროს წევრებს მიაწოდა ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის შიდა გზების თოვლისგან გაწმენდის თაობაზე და ასევე საახალწლო ღონისძიებების ჩატარების შესახებ..

გადაწყვიტეს: რიგგარეშე სხდომა ჩატარდეს 23 დეკემბერს 12 საათზე.

 

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა დამთავრდა 16 საათზე.

                          

                                          ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №15
2021 წლის 24 დეკემბერი
დაბა ლენტეხი
„ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლენტეხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის
თაობაზე


ხარჯები 99.0 0.0 99.0 141.1 0,0 141.1 193,9 0.0 193,9
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 61-ე მუხლის

პირველი და მე-2 პუნქტების, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული
აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად ლენტეხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
(www.matsne.gov.ge, 190020020.35.115.016326, 30/12/2020 წ.) ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2020 წლის 30 დეკემბრის №17 დადგენილებაში და დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი
რედაქციით:
თავი I
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
შემოსავლები 5.100.8 1.625.7 3.475.1 10099.2 5768.1 4331.1 13159,6 6163,6 6996,0
გადასახადები 100.8 0.0 100.8 3926.1 0,0 3926.1 4223,3 0,0 4223,3
გრანტები 4.804.2 1.625.7 3.178.5 5873.1 5768.1 105,0 8686,3 6163,6 2522,7
სხვა შემოსავლები 195.8 0.0 195.8 300,0 0,0 300,0 250,0 0,0 250,0
ხარჯები 3.410.8 0.0 3.410.8 4317.8 216.1 4101.6 4681,6 310,8 4370,8
შრომის
ანაზღაურება 1.168.2 0.0 1.168.2 1,319,0 0,0 1,319,0 1314,6 0,0 1314,6
საქონელი და
მომსახურება 446.2 0.0 446.2 914.1 216.1 698.0 1097,7 310,8 786,7
პროცენტი 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
სუბსიდიები 1.649.1 0.0 1.649.1 1900.3 0,0 1900.3 2060,2 0,0 2060,2
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
სოციალური
უზრუნველყოფა 96.3 0.0 96.3 149.6 0,0 149.6 200,9 0,0 200,9
სხვა ხარჯები 50.9 0.0 50.9 34.7 0,0 34.7 8,4 0,0 8,4
საოპერაციო სალდო 1.690.0 1.625.7 64.3 5781.4 5551.9 229.5 8477,9 5852,7 2625,2
არაფინანსური
აქტივების
ცვლილება
1.928.7 1.837.5 91.2 6246.0 5915.2 330.8 10056,3 7085,2 2971,1
ზრდა 1.939.5 1.837.5 102.0 6246.0 5915.2 330.8 10056,3 7085,2 2971,1
კლება 10.7 0.0 10.7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
მთლიანი სალდო -238.7 -211.8 -27.0 -464.6 -363.3 -101.3 -1578,4 -1232,5 -345,9
ფინანსური
აქტივების
ცვლილება
-238.7 -211.8 -27.0 -564.9 -363.3 -201.6 -1639,5 -1232,5 -4067,0
ზრდა 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ვალუტადა
დეპოზიტები 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
კლება 238.7 211.8 27.0 564.9 363.3 201.6 1639,5 1232,5 407,0
ვალუტადა
დეპოზიტები 238.7 211.8 27.0 558.9 363.3 195.6 1639,5 1232,5 407,0
ვალდებულებების
ცვლილება 0.0 0.0 0.0 -100.3 0,0 -100.3 -61,2 0,0 -61,2
კლება 0.0 0.0 0.0 100.3 0,0 100.3 61,2 0,0 61,2
საგარეო 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
საშინაო 0.0 0.0 0.0 100.3 0,0 100.3 61,2 0,0 61,2
ბალანსი 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
მუხლი 2. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის
ცვლილება
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის
ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
შემოსავლები 5.100.8 1.625.7 3.475.1 10099.2 5768.1 4331.1 13159,6 6163,6 6996,0
გადასახადები 100.8 0.0 100.8 3926.1 0,0 3926.1 4223,3 0,0 4223,3
გრანტები 4.804.2 1.625.7 3.178.5 5873.1 5768.1 105,0 8686,3 6163,6 2522,7
სხვა
შემოსავლები 195.8 0.0 195.8 300,0 0,0 300,0 250,0 0,0 250,0
ხარჯები 3.410.8 0.0 3.410.8 4317.8 216.1 4101.6 4681,6 310,8 4370,8
არაფინანსური
აქტივების
ცვლილება
1.928.7 1.837.5 91.2 6246.0 5915.2 330.8 10056,3 7085,2 2971,1
ბ) დამტკიცდეს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტში 1 იანვირსათვის არსებული
თავისუფალი სახსრების ნაშთი 1639,5 ათასი ლარით.
დასახელება 2019 ფაქტი 2020 გეგმა 2021 გეგმა
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის 142.,3 579.8 1639,5
მუხლი 3. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021 წლის შემოსავლები 13159,6 ათასი ლარის
ოდენობით.
დასახელება
2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
შემოსავლები 5.100.8 1.625.7 3.475.1 10099.2 5768.1 4331.1 13159,6 6163,6 6996,0
გადასახადები 100.8 0.0 100.8 3926.1 0,0 3926.1 4223,3 0,0 4223,3
გრანტები 4.804.2 1.625.7 3.178.5 5873.1 5768.1 105,0 8686,3 6163,6 2522,7
სხვა
შემოსავლები 195.8 0.0 195.8 300,0 0,0 300,0 250,0 0,0 250,0
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 4223,3 ათასი
ლარის ოდენობით.
2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
დასახელება კოდი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
გადასახადები 11 100.8 0.0 100.8 3,926,1 0,0 3,926,1 4223,3 0,0 4223,3
დღგ 112 0.0 0.0 0.0 3,831,1 0,0 3,831,1 4183,3 0,0 4183,3
საშემოსავლო
გადასახადი 30.5 0.0 30.5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ქონების
გადასახადი 113 70.3 0.0 70.3 95,0 0,0 95,0 40,0 0,0 40,0
საქართველოს
საწარმოთა
ქონებაზე (გარდა
მიწისა)
113111 63.3 0.0 63.3 95,0 0,0 95,0 40,0 0,0 40,0
არასასოფლოსამეურნეო
დანიშნულების
მიწაზე
113115 6.4 0.0 6.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
იურიდიულ
პირებიდან 1131152 0.9 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გრანტები 8686,3 ათასი ლარის
ოდენობით.
დასახელება კოდი
2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
გრანტები 13 4.804.2 1.625.7 3.178.5 5873.1 5768.1 105,0 8686,3 6163,6 2522,7
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
გამოყოფილი ტრანსფერი 133 4.804.2 1.625.7 3.178.5 5873.1 5768.1 105,0 6358,6 6163,6 195,0
ბიუჯეტით
გათვალისწინებული
ტრანსფერები
1311 2.828.5 0.0 2.828.5 105,0 0,0 105,0 195,0 0,0 195,0
0.0 0,0 0.0
საერთაშორისო
ორგანიზაციებიდან და სხვა
ქვეყნის მთავრობიდან
მიღებული
გრანტებიგათანაბრებითი
2.723.5 0.0 2.723.5 0,0 0,0 0,0 2327,7 0,0 2327,7
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
ტრანსფერი
მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად
105.0 0.0 105.0 105,0 0,0 105,0 105,0 0,0 105,0
ფონდებიდან გამოყოფილი
ტრანსფერები 1312 1.975.7 1.625.7 350.0 5768.1 5768.1 0,0 6163,6 6163,6 0,0
რეგიონებში
განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
1.558.2 1.558.2 0.0 3260.2 3260.2 0,0 3948,7 3948,7 0,0
სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამა 0,0 0,0 0,0 594,0 594,0 0,0 604,0 604,0 0,0
სკოლებისთვის
ინფრასტრუქტურის და
ტრანსპორტით
მომსახურების დაფინანსება
0.0 0.0 0.0 223.9 223.9 0,0 442,2 442,2 0,0
მთავრობის სარეზერვო
ფონდი 350.0 0.0 350.0 0,0 0,0 0,0 800,0 800,0 0,0
მაღალმთიანი 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 168.7 168.7 0,0
სტიქიის შედეგად
დაზარალებულთა
საკომპენსაციო ფონდი
67.5 67.5 0.0 1690.0 1690.0 0,0 200,0 200,0 0,0
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 250,0 ათასი
ლარის ოდენობით.
დასახელება კოდი
2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები 14 195.8 0,0 195.8 300,0 0,0 300,0 250,0 0,0 250,0
შემოსავლები
საკუთრებიდან 141 170.1 0,0 170.1 210,0 0,0 210,0 200,0 0,0 200,0
რენტა 1415 170.1 0,0 170.1 210,0 0,0 210,0 200,0 0,0 200,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი
რესურსებით
სარგებლობისათვის
14151 170.1 0,0 170.1 210,0 0,0 210,0 200,0 0,0 200,0
სხვა
არაკლასიფიცირებული
რენტა
14159 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
საქონლისა და
მომსახურების 142 19.4 0,0 19.4 45,0 0,0 45,0 20,0 0,0 20,0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
რეალიზაცია
ადმინისტრაციული
მოსაკრებლები და
გადასახდელები
1422 2,1 0,0 2.1 45,0 0,0 45,0 20,0 0,0 20,0
სახელმწიფო ბაჟი 14227 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
სხვა
არაკლასიფიცირებული
მოსაკრებელი
142299 2.1 0.0 2.1 45,0
0,0
45,0 20,0
0,0
20,0
არასაბაზრო წესით
გაყიდული საქონელი და
მომსახურება
1423 17.3 0.0 17.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ჯარიმები, სანქციები და
საურავები 143 6.3 0.0 6.3 45.0 0.0 45.0 30,0 0.0 30,0
შერეული და სხვა
არაკლასიფიცირებული
შემოსავლები
145 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
მუხლი 7. არაფინანსური აქტივების კლება
განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება
0,0 ათასი ლარით.
დასახელება კოდი
2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
არაფინანსური
აქტივების კლება 31 10.7 0.0 10.7 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0
ძირითადი
აქტივები 311 10.7 0.0 10.7 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0
არაწარმოებული
აქტივები 314 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სხვა ბუნებრივი
აქტივები 3143 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 4681,6 ათასი ლარის
ოდენობით.
2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
დასახელება
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
ხარჯები 3.410.8 0.0 3.410.8 4317,8 216,1 4101,6 4681,6 310,8 4370,8
შრომის
ანაზღაურება 1.168.2 0.0 1.168.2 1,319,0 0,0 1,319,0 1314,6 0,0 1314,6
საქონელი და
მომსახურება 446.2 0.0 446.2 914,1 216,1 698,0 1097,5 310,8 786,7
ძირითადი
კაპიტალის
მომსახურება
0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
სუბსიდიები 1.649.1 0.0 1.649.1 1900,3 0,0 1900,3 2060,2 0,0 2060,2
გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
სოციალური
უზრუნველყოფა 96.3 0,0 96.3 149,6 0,0 149,6 200,9 0,0 200,9
სხვა ხარჯები 50.9 0,0 50.9 34,7 0,0 34,7 8,4 0,0 8,4
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების
ცვლილება 10056,3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და
აღმასრულებელი
ორგანოების დაფინანსება
1,0 0.0 63,2 70,0 0,0 63,2 110,0 0,0 110,0
თავდაცვა,
საზოგადოებრივი
წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა,
რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
1.938.5 1.837.5 101.0 6182,8 5915,2 267,6 9946,3 7085,2 2681,1
კულტურა, რელიგია
ახალგაზრდული და
სპორტული
ღონისძიებები
0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
საგანმანათლებლო
ღონისძიებები 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
სოციალურიდა
ჯანდაცვის პროგრამები 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
სულ 1.939.5 1.837.5 102.0 6246,0 5915,2 3330,8 10056,3 7085,2 2971,1
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური
კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და ფინანსური აქტივების ზრდა
ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით .
ფუნქციონალური
კოდი
დასახელება 2019 წლის
ფაქტი
2020 წლის
გეგმა
2021 წლის
გეგმა
სულ სულ
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1473.4 2.210.0 2550,7
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა,
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1318.0 2.060.5 2350,2
70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1307.1 2.055.5 2350,2
70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 10.9 5.0 0.0
7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 4.8 0,0 0,0
70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 4.8 0,0 0,0
7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 150.6 149.5 195,9
7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო
მომსახურებაში 0.0 0.0 4.5
702 თავდაცვა 49.0 62.0 67.1
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 10.2 0.0 67.1
7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0.0 0,0
7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 10.2 0.0 0,0
704 ეკონომიკური საქმიანობა 2.607.0 4.864.5 8427,5
70421 სოფლის მეურნეობა 1562.5 1.822.1 1717,8
7045 ტრანსპორტი 330.3 915.6 3515,3
70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 330.3 915.6 3515,3
7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 714.2 2.126.9 3194,4
705 გარემოს დაცვა 70.0 209.3 206,0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 70.0 209.3 206,0
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 474.4 554.9 1742,6
7061 ბინათმშენებლობა 22.6 45.0 111,8
7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 0.0 0,0
7063 წყალმომარაგება 425.8 496.7 1611,4
7064 გარე განათება 26 13.2 19,4
707 ჯანმრთელობის დაცვა 79.0 93.0 100,4
7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 56.0 70.0 71,0
7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 23.0 23.0 29,2
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 766.1 783.4 972,5
7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 293.9 217.0 305,1
7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 438.2 545.4 640,0
7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 20.0 13,0 21.7
7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 14.0 8,0 5.6
709 განათლება 303.6 632.4 477.0
7091 სკოლამდელი აღზრდა 260 322.4 477.0
7092 ზოგადი განათლება 310.0 0,0
70923 საშუალო ზოგადი განათლება 310.0 0,0
7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 43.6 0,0 0,0
710 სოციალური დაცვა 94.9 136.3 193,9
7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 39.9 98.7 167,0
71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 39.9 98.7 167,0
7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 0.0 0,0
7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 6.0 0,6 0,3
7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 24.0 25.0 8,9
7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 25.0 12.0 17,7
სულ 5.927.6 9.545.8 14737,4
მუხლი 11 . მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 61,2 ათასი
ლარის ოდენობით.
მუხლი 12 . მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით
მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 0,0 ათასი ლარი
მუხლი 13 . სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი.
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული
მიზნობრივი ტრანსფერი 105.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 45,0
ათასი ლარი;
ბ) სამხედრო სამსახურის საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების
განხორციელებისათვის 60,0 ათასი ლარი;
მუხლი 14 . მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა
განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00 )
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლენტეხის
მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი
გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლენტეხის
მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების
უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას
წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული
მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში
გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა რეაბილიტაცია, ქალაქის დასუფთავება.
მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის
ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის
ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
01)
ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი
ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ
მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების და ბოგირების
მშენებლობის აუცილებლობა . მნიშვნელოვანია დასახლებულ პუნქტებთან , საკურორტო ცენტრებთან,
ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი გზების რეკონსტრუქცია და მოდერნიზება.
ზამთარში დიდთოვლობის დროს მაღალმთიან სოფლებში ტრანსპორტის უსაფრთხო
გადაადგილებისათვის აუცილებელია თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული
კოდი 03 02)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის როგორც ქალაქად ისე სოფლის ცენტრებში , კომფორტული
და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის
განათება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული
მდგომარეობის უზრუნველყოფა.
2.3 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის როგორც ქალაქად ისე სოფლის ცენტრში , კომფორტული
და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის
განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების
არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.
2.4 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ
ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად
ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვადასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
2.5 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)
მუნიციპალიტეტში არსებულ საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების
შენობებია, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია.
შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე
მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა
მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ
უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს
წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების
ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.
3.1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)
ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ბაგა-ბაღის გაერთიანებაში ფუნქციონირებს 11 საბავშვო ბაღი, აქედან 1
ბაგა-ბაღი მუნიციპალიტეტის დაბის ტერიტორიაზე, 10-ბაღი ტერიტორიული ერთეულების 10
სოფელში. სადაც აღსაზრდელთა რაოდენობა შეადგენს 187 აღსაზრდელს. ბავშვთა აღზრდას
ემსახურება 130 თანამშრომელი.
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად
აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას.
ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე
ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის
დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ
მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა
ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების
ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის
სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა.
2021 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და
ღონისძიებები. ტარდება საერთაშორისო, რესპუბლიკური და სამხარეო ტურნირები ჭიდაობის
სხვადასხვა სახეობებში, ახალგაზრდებსა და ჭაბუკებში; ასევე სამხარეო და რესპუბლიკური
ტურნირები ფეხბურთში; სარაიონო ტურნირი ჭადრაკში და ტურისტური ლაშქრობა. დაკავებულია
მინიციპალიტეტის 100-მდე სპორტსმენი ჭიდაობის, ფეხბურთის და კალათბურთის წრეებზე, რომლის
დაფინანსება მთლიანად ხდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში
გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება
სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა
გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1 სახელოვნებო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02 02)
მუნიციპალიტეტში 2021 წელს გაგრძელდება ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის
ამაღლების ხელშეწყობა. ფუნქციონირებს ააიპ სახელოვნებო სკოლა სადაც გაერთიანებულია
მუსიკალური და სამხატვრო სკოლა. მუსიკალური სკოლაში სწავლობს 32-მდე მოსწავლე. სკოლის
დაფინანსება ხდება როგორც ადგილობრივი ისე მშობელთა შემონატანით ერთი ბავშვის გადასახადი
წლიურად განისაზღვრება 89 ლარით. სამხატვრო სკოლაში დაკავებულია 42-მდე
მოსწავლე,ფუნქციონირებს თექის, კერამიკის და ხის მხატვრული დამუშავების განყოფილებები.
დაფინანსებახდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან წლის განმავლობაშიმიმდინარეობს სააღდგომო,
გასვლითი სხვა რეგიონებში, საშემოდგომო და ნიღბების–საახაწლოგამოფენები და ასევე
საქველმოქმედო გამოფენა-გაყიდვები. აღსაზრდელებს მონაწილეობა აქვთ მიღებული სხვადასხვა
საერთაშორისო გამოფენებზე.
4.2.2 . ბიბლიოთეკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04)
ახალგაზრდა თაობის ინტელექტუალური, ზნეობრივი და კულტურული განვითარების მიზნით, ისევე
როგორც გასულ წლებში 2021 წელს გაგრძელდება ადგილობრივი ბიბლიოთეკების დაფინანსება.
4. 2 3 . მუზეუმის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02 04)
მუნიციპალიტეტში პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ლ. მუსელიანის სახელობის
მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის დაფინანსება,სადაც წლების განმავლობაში ინახება უნიკალური
ექსპონატები.
4. 2.4 კულტურის ცენტრისა დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 15 )
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
2020 წელს, წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრი, სადაც
დაკავებულია 60 ბავშვი სხვადასხვა წრეებში კულტურის ცენტრში მოქმედებს ქორეოგრაფიის წრეები
და ფოლკლორული ანსაბლი „ლაგუშედა “.
4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით
ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით
გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო
დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი კულტურული ღონისძიებები. იგეგმება
საახალწლოდ ქალაქის მხატვრული და ელექტრონული გაფორმება.
4.4 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 06)
პროგრამის ფარგლებში იგეგმება ტურისტული ბაზის შექმნა ტურისტების მოზიდვის მიზნით.
4.5 საფეხბურთი გუნდის ხელშეწობა (პროგრამული კოდი 05 06)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპლიტეტში ფეხბურთის განვითარების დაფინანსება სადაც
შედის კლუბ „ლენტეხის „ბაზის შენახვა მწვრთნელების ხელფასები, სატურნირო მივლინების ხარჯები.
ქვეპროგრამა განხორციელდება სუბსიდირების სახით.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის
ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში
განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების
უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება,
რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის
ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან, ლენტეხის
მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები, დიალიზზე დამოკიდებულ
ბენეფიციართა დახმარება განისაზღვროს თვეში 100 (ასი) ლარის ოდენობით
5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის
ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული
ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის
ღონისძიებები; იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო
სისტემისუზრუნველყოფა; იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა; პარაზიტული
დავადებების ეპიდკვლევა, დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა; საგანმანათლებლო,
სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და
ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა და ხელშეწყობა.
5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 04 )
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა
ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას.
სოციალური დაცვის მიზნით ფულადი შემწეობის გაცემა, დემოგრაფიული მდგომარეობის
გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტ ბავშვზე) დახმარებას, ერთჯერადი
დახმარება შვილის შეძენასთან დაკავშირებით და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც
მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
გაუმჯობესებას.
5.2.2 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 04 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა
(რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას) სოციალური დაცვის მიზნით
ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 60 ლარის ოდენობით.
5.2.3 სარიტუალო მომსახურეობა (პროგრამული კოდი 06 04 02 )
ა) მუნიციპალიტეტში დროებით რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა
გარდაცვალების შემთხვევში მათი დაკრძალვის მიზნით 200 ლარის ოდენობით,
ბ) მარტოხელა ბენეფიციართა (კანონიერი მემკვიდრე არ გააცნიათ0სარიტუალო მომსახურეობა 200
ლარის ოდენობით,
5.2.4 ომის ვეტერანთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული
მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახებისა და სამსახურეობრივი მოვალეობის
შესრულების დროს დაღუპული პოლიციელების ოჯახების სოციალური დახმარება. თანხის
მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 300 ლარს.
5.2.5 სტიქიური უბედურების (ხანძრის) შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დახმარება
(პროგრამული კოდი 06 04 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახებს,
რომლებსაც ამავე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ გააჩნიათ სხვა საცხოვრებელი სახლი:
ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახს გაეწევა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 2000
(ორიათასი) ლარის ოდენობით, ხოლო ოჯახს რომლის საცხოვრებელ სახლსაც ხანძარმა არსებითი
ზიანი მიაყენა 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით.
5.2.6 მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვების შეძენასთან დაკავშირებით გაცემული ხარჯი
(პროგრამული კოდი 06 04 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიან ოჯახებზე რომელთაც ჰყავთ
4(ოთხი)შვილი (18 წლამდე)-200 ლარი ერთჯერადად, 5 შვილი და ზევით ყოველთვიურად ბავშვზე
დახმარება 15 ლარი.
5.2.7 ხანდაზმულთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 04 07 )
1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადი ფინანსური დახმარება მიეცემა ლენტეხის
მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ყველა ხანდაზმულ მოქალაქეს, რომელტა ასაკი განისაზღვრება
90 წელს ზევით.
2. დახმარების თანხა განისაზღვრება 90-95 წლამდე 100 (ასი) ლარის ოდენობით, 95-100 წლამდე 150
(ასორმოცდაათი) ლარი და 100 წლის ზევით 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021 წლის გადასახდელები
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
ორგ.
კოდი დასახელება
2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
ლენტეხის
მუნიციპალიტეტი 5.350.3 1.837.5 3.512.8 10664.1 6131.3 4532.7 14799,1 7396,0 7403,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა 650,0 0,0 650,0 631.0 0,0 631.0 631.0 0,0 631.0
ხარჯები 3.410.8 0,0 3.410.8 4317.8 216.1 4101.6 4681,6 310,8 4370,8
შრომის ანაზღაურება 1.168.2 0,0 1.168.2 1,319,0 0,0 1.319,0 1314,6 0,0 1314,6
საქონელი და მომსახურება 446.2 0,0 446.2 914.1 216.1 698.0 1097,5 310,8 786,7
პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
სუბსიდიები 1,649.1 0,0 1,649.1 1900.3 0.0 1900.3 2060,2 0.0 2060,2
სოციალური
უზრუნველყოფა 96.3 0,0 96.3 149.6 0,0 149.6 200,9 0,0 200,9
სხვა ხარჯები 50.9 0,0 50.9 34.7 0,0 34.7 8,4 0,0 8,4
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 1,939.5 1,837.5 102.0 6246.0 5915.2 330.8 10056,3 7085,2 2971,1
ძირითადი აქტივები 1,939.5 1,837.5 102.0 6246.0 5915.2 330.8 10056,3 7085,2 2971,1
ვალდებულებების კლება 0.0 0,0 0.0 100.3 0,0 100.3 61,2 0,0 61,2
საშინაო 0.0 0,0 0.0 100.3 0,0 100.3 61,2 0,0 61,2
01 00
წარმომადგენლობითი და
აღმასრულებელი
ორგანოების დაფინანსება
1.649.8 0.0 1.649.8 2505.1 216.1 2288.9 2601,2 310,8 2290,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა 102,0 0.0 102,0 105,0 0,0 105,0 105,0 0,0 105,0
ხარჯები 1,648.8 0.0 1,648.8 2341.6 216.1 2125.4 2430,0 310,8 2119,1
შრომის ანაზღაურება 1.127.5 0.0 1.127.5 1271,2 0,0 1271,2 1266.8 0,0 1266.8
საქონელი და მომსახურება 644.4 0.0 344.4 846.5 216.1 630.4 960,2 310,8 649,4
პროცენტი 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
სუბსიდიები 137.6 0.0 137.6 185.5 0,0 185.5 195,9 0,0 195,9
სოციალური 0.6 0.0 0.6 8,5 0,0 8.5 7,0 0,0 7,0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
უზრუნველყოფა 0.6 0.0 0.6 8,5 0,0 8.5 7,0 0,0 7,0
სხვა ხარჯები 38.6 0.0 38.6 29.8 0,0 29.8 0,0 0,0 0,0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 1.0 0.0 1.0 63.2 0,0 63.2 110.0 0,0 110.0
ძირითადი აქტივები 1.0 0.0 1.0 63.2 0,0 63.2 110.0 0,0 110.0
ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 100.3 0,0 100.3 61,2 0,0 61,2
საშინაო 0.0 0.0 0.0 100.3 0,0 100.3 61,2 0,0 61,2
01 01 მუნიციპალიტეტის
საკრებულო 460.9 0.0 460.9 559,6 0,0 559,6 569,6 0,0 569,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა 24,0 0,0 24,0 27,0 0,0 27,0 27,0 0,0 27,0
ხარჯები 460.9 0,0 460.9 559,6 0,0 559,6 568.1 0,0 568.1
შრომის ანაზღაურება 358.2 0,0 358.2 399,4 0,0 399,4 395.0 0,0 395.0
საქონელი და მომსახურება 71.3 0,0 71.3 156,7 0,0 156,7 172,6 0,0 172,6
სოციალური
უზრუნველყოფა 0.0 0,0 0.0 3,5 0,0 3,5 2,0 0,0 2,0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ძირითადი აქტივები 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0
ვალდებულებების კლება 0,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 1.049.3 0.0 1.049.3 1585.1 216.1 1368.9 1780,6 310,8 1469,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა 68,0 0.0 68,0 68.0 0.0 68.0 68.0 0.0 68.0
ხარჯები 1.048.3 0.0 1.048.3 1305.7 216.1 1305.7 1670,6 310,8 1359,8
შრომის ანაზღაურება 769.4 0.0 769.4 871,8 0,0 871,8 871,8 0,0 871,8
საქონელი და მომსახურება 271.2 0.0 271.2 424.6 0,0 424.6 793,8 310,8 483,0
სოციალური
უზრუნველყოფა 0,6 0.0 0.6 6.5 0,0 6.5 5,0 0,0 5,0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 1.0 0.0 1.0 63.2 0,0 63.2 110.0 0,0 110.0
ძირითადი აქტივები 1.0 0.0 1.0 63.2 0,0 63.2 110.0 0,0 110.0
ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
01 03 სარეზერვო ფონდი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
სოციალური
უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
01 04
საგანგებო
მდგომარეობასთან
დაკავშირებული ხარჯი
0.0 0.0 0.0 18,0 0.0 18,0 4,5 0.0 4,5
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 18,0 0.0 18,0 4,5 0.0 4,5
საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 18.0 4,5 0.0 4,5
01 05 აუდიტორული
მომსახურების ხარჯი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი
ვალდებულებების
დაფარვა და სასამართლოს
გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფინანსური
უზრუნველყოფა
0.0 0.0 0.0 100.3 0.0 100.3 61,2 0.0 61,2
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
პროცენტი 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 100.3 0.0 100.3 61,2 0.0 61,2
საშინაო 0.0 0.0 0.0 100.3 0.0 100.3 61,2 0.0 61,2
01 07
ლენტეხის თემში
მოსახლეობასთან
ურთიერთობის ცენტრი
137.6 0.0 137.6 185.5 0.0 185.5 195,9 0.0 195,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა 10.0 0.0 10.0 13.0 0.0 13.0 13.0 0.0 13.0
ხარჯები 137.6 0.0 137.6 185.5 0.0 185.5 195,9 0.0 195,9
სუბსიდიები 137.6 0.0 137.6 185.5 0.0 185.5 195,9 0.0 195,9
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
01 08
სსიპ საქართველოს
ეროვნული არქივის
ადგილობრივი ორგანოს
დაფინანსება
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
02 02
თავდაცვა,
საზოგადოებრივი წესრიგი
და უსაფრთხოება
58.5 0.0 58.5 68.4 0.0 68.4 67.1 0.0 67.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 6.0 6.0 4.0 0.0 4.0 4.0 0.0 4.0
ხარჯები 58.5 0.0 58.5 68.4 0.0 68.4 67.1 0.0 67.1
შრომის ანაზღაურება 40.6 0.0 40.6 47.8 0.0 47.8 47,8 0.0 47,8
საქონელი და მომსახურება 17.9 0.0 17.9 20.6 0.0 20.6 19.3 0.0 19.3
02 01 საგანგებო სიტუაციების
მართვა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
შრომის ანაზღაურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
02 03
ქვეყნის
თავდაცვისუნარიანობის
ამაღლების ხელშეწყობა
58.5 0.0 58.5 68.4 0.0 68.4 67.1 0.0 67.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 6.0 6.0 4.0 0.0 4.0 4.0 0.0 4.0
ხარჯები 58.5 0.0 58.5 68.4 0.0 68.4 67.1 0.0 67.1
შრომის ანაზღაურება 40.6 0.0 40.6 47.8 0.0 47.8 47,8 0.0 47,8
საქონელი და მომსახურება 17.9 0.0 17.9 20.6 0.0 20.6 19.3 0.0 19.3
03 00
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა,
რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
2.339.5 1.837.5 502.0 6596.0 5915.2 680.8 10376,1 7085,2 3290,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა 67 0.0 67 84.0 0.0 84.0 84.0 0.0 84.0
ხარჯები 401.0 0.0 401.0 413.2 0.0 413.2 429,8 0.0 429,8
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
საქონელი და მომსახურება 22.3 0.0 22.3 13.9 0.0 13.9 19,4 0.0 19,4
სუბსიდიები 371.3 0.0 371.3 394.4 0.0 394.4 402,0 0.0 402,0
სხვა ხარჯები 7.4 0,0 7.4 4.9 0.0 4.9 8,4 0.0 8,4
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 1.938.5 1.837.5 101.0 6182.8 5915.2 267.6 9946,3 7085,2 2861,1
ძირითადი აქტივები 1,938.5 1,837.5 101.0 6182.8 5915.2 267.6 9946,3 7085,2 2861,1
03 01
საგზაო
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა
რეაბილიტაცია და მოვლა
შენახვა (გზები და ხიდები)
413.3 358.9 54.3 2515.8 2458.8 57.0 3515,3 3284,4 230,9
ხარჯები 150.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
საქონელი და მომსახურება 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 413.3 358.9 54.3 2515.8 2458.8 57.0 3515,3 3284,4 230,9
ძირითადი აქტივები 413.3 358.9 54.3 2515.8 2458.8 57.0 3515,3 3284,4 230,9
03 02
კომუნალური
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობარეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
1.852.1 1.478.6 373.5 3387.1 2862.4 524.7 6171,2 3196,8 2974,4
ხარჯები 320.5 0.0 320.5 331.4 0.0 331.4 307,9 0.0 307,9
საქონელი და მომსახურება 22.3 0,0 22.3 13.9 0.0 13.9 19,4 0.0 19,4
სუბსიდიები 290.8 0,0 290.8 312.6 0.0 312.6 317,8 0.0 317,8
სხვა ხარჯები 7.4 0,0 7.4 4.9 0.0 4.9 8,4 0.0 8,4
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 1,531.5 1.478.6 53.0 3073.0 2862.4 210.6 5827,0 3196,8 2630,2
ძირითადი აქტივები 1,531.5 1.478.6 53.0 3073.0 2862.4 210.6 5827,0 3196,8 2630,2
03 04
გარემოსა და ბუნებრივი
რესურსების აგრარული
და ეკოლოგიური
განვითარების ცენტრი
90.1 0.0 90.1 97.3 0.0 97.3 111,8 0.0 111,8
ხარჯები 90.1 0.0 90.1 97.3 0.0 97.3 111,8 0.0 111,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა 22.0 0.0 22.0 13.0 0.0 13.0 13.0 0.0 13.0
0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
სუბსიდიები 90.1 0.0 90.1 97.3 0.0 97.3 111,8 0.0 111,8
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
03 02
01
გარე განათების მოწყობა
რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
22.3 0.0 22.3 13.9 0.0 13.9 19,4 0.0 19,4
ხარჯები 22.3 0.0 22.3 13.9 0.0 13.9 19,4 0.0 19,4
საქონელი და მომსახურება 22.3 0.0 22.3 13.9 0.0 13.9 19,4 0,0 19,4
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
03 02
02
კომუნალური
მომსახურეობა და
კეთილმოწყობა
/დასუფთავების
ღონისძიებები /
200.7 0.0 200.7 215.3 0.0 215.3 206,0 0.0 206,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 25.0 0.0 25.0 55.0 0.0 55.0 55.0 0.0 55.0
ხარჯები 200.7 0.0 200.7 215.3 0.0 215.3 206,0 0.0 206,0
საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სუბსიდიები 200.7 0.0 200.7 215.3 0.0 215.3 206,0 0.0 206,0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
03 02
03
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
166.2 159.3 6.9 190.1 187.6 2.5 1295,4 1285,8 9,6
ხარჯები 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სუბსიდიები 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 166.2 159.3 6.9 190.1 187.6 2.5 1295,4 1285,8 9,6
ძირითადი აქტივები 166.2 159.3 6.9 190.1 187.6 2.5 1295,4 1285,8 9,6
03 02
04
მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობის
სამუშაოები (სკვერებისა და
ფასადების მოწყობა)
1.015.0 1.007.0 8.0 1968.6 1968.6 0,0 3194,4 886,3 2308,1
სხვა ხარჯები 8.0 0,0 8.0 0.0 0.0 0.0 3,5 0.0 3,5
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 1.007.0 1.007.0 0.0 1968.6 1968.6 0.0 3190,9 886,3 2304,6
ძირითადი აქტივები 1.007.0 1.007.0 0.0 1968.6 1968.6 0.0 3190,9 886,3 2304,6
03 02 სასაფლაოების მოვლა
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
05 შენახვის ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 67,0 0,0 67,0 0.0 0.0 0.0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 37,0 0.0 37,0 0.0 0.0 0.0
03 02
06
სანიაღვრე არხებისა და
ნაპირსამაგრი ჯებირების
მშენებლობარეაბილიტაცია
265.1 261.9 3.2 680.8 675.9 4.9 1029,6 1024,7 4.9
ხარჯები 3.2 0.0 3.2 4.9 0,0 4.9 4.9 0.0 4.9
საქონელი და მომსახურება 3.2 0.0 3.2 4.9 0,0 4.9 4.9 0.0 4.9
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 261.9 261.9 0.0 675.9 675.9 0.0 1024,7 1024,7 0.0
ძირითადი აქტივები 261.9 261.9 0.0 675.9 675.9 0.0 1024,7 1024,7 0.0
03 02
07
საპროექტო სამშენებლო
სამუშაოების ტექ.
დოკუმენტაციის შედგენა
და მეწყერსაწინააღმდეგო
კედლის მშენებლობა
102.5 50.4 52.1 238.4 30.3 208.1 316,0 0,0 316,0
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 102.5 50.4 52.1 238.4 30.3 208.1 316,0 0,0 316,0
ძირითადი აქტივები 102.5 50.4 52.1 238.4 30.3 208.1 316,0 0,0 316,0
ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
საშინაო 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
03 03
სოფლის მეურნეობა,
სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და
მონადირეობა
80.5 0.0 80.5 675.8 594.0 81.8 688,2 604.0 84,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა 20.0 0.0 20.0 16.0 0.0 16.0 16.0 0.0 16.0
ხარჯები 80.5 0.0 80.5 81.8 0,0 81.8 84,2 0.0 84,2
სუბსიდიები 80.5 0.0 80.5 81.8 0,0 81.8 84,2 0.0 84,2
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 594.0 594.0 0.0 604.0 604.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 594.0 594.0 0.0 604.0 604.0 0.0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
03 03
01
სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამა 0.0 0.0 0.0 594.0 594.0 0.0 604.0 604.0 0.0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 594.0 594.0 0.0 604.0 604.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 594.0 594.0 0.0 604.0 604.0 0.0
03 03
02
სოფლის მეურნეობის
მომსახურების ცენტრი 80.5 0.0 80.5 81.8 0.0 81.8 84,2 0.0 84,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 16.0 16.0 0.0 16.0
ხარჯებ 80.5 0.0 80.5 81.8 0.0 81.8 84,2 0.0 84,2
სუბსიდიები 80.5 0.0 80.5 81.8 0.0 81.8 84,2 0.0 84,2
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
04 00 განათლება 263.6 0.0 263.6 370.0 0.0 370.0 477.0 0,0 477.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 130.0 0.0 130.0 130.0 0,0 130.0 130.0 0.0 130.0
ხარჯები 263.6 0.0 263.6 370.0 0.0 370.0 477.0 0.0 477.0
საქონელი და მომსახურება 46.0 0.0 46.0 65.0 0.0 65.0 60.0 0,0 60.0
სუბსიდიები 217.6 0.0 217.6 305.0 0.0 305.0 417.0 0.0 417.0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
04 01 სკოლამდელი განათლება 263.6 0.0 263.6 370.0 0.0 370.0 477.0 0.0 477.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 130.0 0.0 130.0 130.0 0.0 130.0 130.0 0.0 130.0
ხარჯები 263.6 0.0 263.6 370.0 0.0 370.0 477.0 0.0 477.0
საქონელი და მომსახურება 46.0 0.0 46.0 65.0 0.0 65.0 60.0 0.0 60.0
სუბსიდიები 217.6 0.0 217.6 305.0 0.0 305.0 417.0 0.0 417.0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
04 03 საჯარო სკოლების
დაფინანსება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0
სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05 00
კულტურა, რელიგია
ახალგაზრდული და
სპორტული ღონისძიებები
705.3 0.0 705.3 936.6 0.0 936.6 971,9 0.0 971,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 285.0 0.0 285.0 285.0 0.0 285.0
ხარჯები 0.0 936.6 0.0 936.6 971,9 0.0 971,9
საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 25.2 0.0 25.2 26.7 0.0 26.7
სუბსიდიები 0.0 911.4 0.0 911.4 945,2 0.0 945,2
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05 01 სპორტის განვითარების
ხელშეწყობა 190.9 0.0 190.9 170.4 0.0 170.4 170,1 0.0 170,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 38.0 0.0 38.0 38,0 0.0 38,0
ხარჯები 190.9 0.0 190.9 170.4 0.0 170.4 170,1 0.0 170,1
საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სუბსიდიები 190.9 0.0 190.9 170.4 0.0 170.4 170,1 0.0 170,1
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05 01
01
სპორტული
ღონისძიებების
დაფინანსება
1.9 0.0 1.9 3.7 0.0 3.7 3,0 0.0 3,0
ხარჯები 1.9 0.0 1.9 3.7 0.0 3.7 3,0 0.0 3,0
სუბსიდიები 1.9 0.0 1.9 3.7 0.0 3.7 3,0 0.0 3,0
05 01
02
ოლეგ ლიპარტელიანის
სახელობის კომპლექსური
სპორტული სკოლა
49.1 0.0 49.1 49.8 0.0 49.8 52,5 0.0 52,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 25.0 25.0 0.0 25.0
ხარჯები 49.1 0.0 49.1 49.8 0.0 49.8 52,5 0.0 52,5
საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
სუბსიდიები 49.1 0.0 49.1 49.8 0.0 49.8 52,5 0.0 52,5
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
05 01
07
სასპორტო სკოლების
გაერთიანება 110.9 0.0 110.9 117.0 0.0 117.0 114,5 0.0 114,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა 60.0 0.0 60.0 60.0 0.0 60.0 60.0 0.0 60.0
ხარჯები 110.9 0.0 110.9 117.0 0.0 117.0 114,5 0.0 114,5
სუბსიდიები 110.9 0.0 110.9 117.0 0.0 117.0 114,5 0.0 114,5
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05 02 კულტურის განვითარების
ხელშეწყობა 507.8 0.0 507.8 766.2 0.0 766.2 796,8 0.0 796,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა 237 0.0 237 247.0 0.0 247.0 247.0 0.0 247.0
ხარჯები 507.8 0.0 507.8 766.2 0.0 766.2 796,8 0.0 796,8
საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 25.2 0.0 25.2
21,7
0.0
21,7
სუბსიდიები 507.8 0.0 507.8 741.0 0.0 741.0 775,1 0.0 775,1
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05 02
01
კულტურული
ღონისძიებების
დაფინანსება
1.1 0.0 1.1 4.2 0.0 4.2 2,0 0.0 2,0
ხარჯები 1.1 0.0 1.1 4.2 0.0 4.2 2,0 0.0 2,0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
სუბსიდიები 1.1 0.0 1.1 4.2 0.0 4.2 2,0 0.0 2,0
05 02
14
კულტურის
დაწესებულებათა
გაერთიანება
270.8 0.0 270.8 357,0 0.0 357.0 367,8 0.0 367,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 154.0 0.0 154.0 154.0 0.0 154.0
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 357.0 0.0 357.0 367,8 0.0 367,8
სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 357.0 0.0 357.0 367,8 0.0 367,8
05 02
03
სახელოვნებო სკოლების
დაფინანსება 0.0 0.0. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05 02
04
ბიბლიოთეკების
დაფინანსება 90.0 0.0 90.0 100.6 0.0 100.6 101,5 0.0 101,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა 45.0 0.0 45.0 46.0 0.0 46.0 46.0 0.0 46.0
ხარჯები 90.0 0.0 90.0 100.6 0.0 100.6 101,5 0.0 101,5
სუბსიდიები 90.0 0.0 90.0 100.6 0.0 100.6 101,5 0.0 101,5
05 02
05 მუზეუმი 59.6 0.0 59.6 60.3 0.0 60.3 61,7 0.0 61,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა 17.0 0.0 17.0 17.0 0.0 17.0 20.0 0.0 20.0
ხარჯები 59.6 0.0 59.6 0.0 0.0 0.0 61,7 0.0 61,7
საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სუბსიდიები 59.0 0.0 59.0 60.3 0.0 60.3 61,7 0.0 61,7
05 02
15
ჯ.მეშველიანის სახელობის
კულტურის ცენტრი 66.0 0.0 66.0 103.3 0.0 103.3 107,0 0.0 107,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.0 0.0 31.0 31.0 0.0 31.0 31.0 0.0 31.0
ხარჯები 66.0 0.0 66.0 103.3 0.0 103.3 107,0 0.0 107,0
სუბსიდიები 66.0 0.0 66.0 103.3 0.0 103.3 107,0 0.0 107,0
05 02
13
ტელერადიო მაუწყებლობა
და საგამომცემლო
საქმიანობა
20.4 0.0 20.4 21.6 0.0 21.6 21.7 0.0 21.7
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
ხარჯები 20.4 0.0 20.4 0.0 0.0 0.0 21.7 0.0 21.7
საქონელი და მომსახურება 20.4 0.0 20.4 21.6 0.0 21.6 21.7 0.0 21.7
05 03 ახალგაზრდული
პროგრამების დაფინანსება 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 3,0 0.0 3,0
ხარჯები 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 3,0 0.0 3,0
საქონელი და მომსახურება 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 2.0 3,0 0.0 3,0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05 04
რელიგიური
ორგანიზაციების
ხელშეწყობა
5.5 0.0 5.5 1.6 0.0 1.6 2,6 0.0 2,6
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 1.6 2,6 0.0 2,6
საქონელი და მომსახურება 5.5 0.0 5.5 1.6 0.0 1.6 2,6 0.0 2,6
05 01
06
ტურიზმის განვითარების
ხელშეწყობა 29.0 0.0 29.0 115.6 0.0 115.6 135,1 0.0 135,1
ხარჯები 29.0 0.0 29.0 115.6 0.0 115.6 135,1 0.0 135,1
სუბსიდიები 29.0 0.0 29.0 115.6 0.0 115.6 135,1 0.0 135,1
05 06 საფეხბურთო კლუბი
ლენტეხი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06 00
მოსახლეობის
ჯანმრთელობისა დაცვა და
სოციალური
უზრუნველყოფა
182.0 0.0 182.0 245.1 0,0 245.1 294,1 0,0 294,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა 27,0 0,0 27,0 27,0 0,0 27,0 27.0 0.0 27.0
ხარჯები 182.0 0.0 182.0 245.1 0,0 245.1 294,1 0.0 294,1
სუბსიდიები 76,5 0,0 76,5 104.0 0,0 104.0 100,2 0.0 100,2
სოციალური
უზრუნველყოფა 105,5 0.0 105,5 141.1 0,0 141.1 193,9 0.0 193,9
06 01 საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის მომსახურება 52 0.0 59.0 76.4 0.0 76.4 71,0 0.0 71,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 52.5 0.0 52.5 13.0 0.0 13.0 10,0 0.0 10.0
ხარჯები 52.5 0.0 52.5 76.4 0.0 76.4 71,0 0.0 71,0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
სუბსიდიები 52.5 0.0 52.5 76.4 0.0 76.4 71,0 0.0 71,0
06 02
სანიტარული
ეპიდემიოლოგიური
ხედამხედველობა
25.5 0.0 25.5 27.6 0,0 27.6 29,2 0.0 29,2
ხარჯები 25.5 0.0 25.5 27.6 0,0 27.6 29,2 0.0 29,2
სუბსიდიები 25.5 0.0 25.5 27.6 0,0 27.6 29,2 0.0 29,2
06 03 მოწვეული ექიმების
დაფინანსება 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ხარჯები 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სოციალური
უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06 04 მოსახლეობის სოციალური
უზრუნველყოფა 99.0 0.0 99.0 141.1 0,0 141.1 193,9 0.0 193,9

სოციალური
უზრუნველყოფა 99.0 0.0 99.0 141.1 0,0 141.1 193,9 0.0 193,9
06 04
01
შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე
პირთა სოციალური
დახმარება
76.0 0.0 76.0 123.0 0,0 123.0 167,0 0.0 167,0
ხარჯები 76.0 0.0 76.0 123.0 0,0 123.0 167,0 0.0 167,0
სოციალური
უზრუნველყოფა 76.0 0.0 76.0 123.0 0,0 123.0 167,0 0.0 167,0
06 04
02
სარიტუალო მომსახურება
(უპატრონო
მიცვალებულთა
დაკრძალვის ხარჯები)
2.0 0.0 2.0 0.6 0.0 0.6 0,2 0.0 0,2
ხარჯები 2.0 0.0 2.0 0.6 0.0 0.6 0,2 0.0 0,2
სოციალური
უზრუნველყოფა 2.0 0.0 2.0 0.6 0.0 0.6 0,2 0.0 0,2
06 04
03
ომის ვეტერანთა
სოციალური
უზრუნველყოფის ხარჯები
(კომპენსაციები)

2.0 0.0 2.0 0.3 0.0 0,3 0.3 0.0 0.3
ხარჯები 2.0 0.0 2.0 0,3 0.0 0,3 0.3 0.0 0.3
სოციალური
უზრუნველყოფა 2.0 0.0 2.0 0,3 0.0 0,3 0.3 0.0 0.3
06 04
04
ოჯახებისა და ბავშვების
სოციალური დაცვა 6.3 0.0 6.3 8.6 0,0 8.6 8,9 0.0 8,9
ხარჯები 6.3 0.0 6.3 8.6 0,0 8.6 0.0 0.0 0.0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
სოციალური
უზრუნველყოფა 6.3 0.0 6.3 8.6 0,0 8.6 8,9 0.0 8,9
06 04
05
ხანძრისა და სტიქიური
უბედურების შედეგად
დაზარალებული
მოსახლეობის ერთჯერადი
დახმარება
6.0 0.0 6.0 5.9 0.0 5.9 13,2 0.0 13,2
ხარჯები 6.0 0.0 6.0 5.9 0.0 5.9 13,2 0.0 13,2
სოციალური
უზრუნველყოფა 6.0 0.0 6.0 5.9 0.0 5.9 13,2 0.0 13,2
06 04
06
მრავალშვილიანი
ოჯახებისა (4 შვილი და
მეტი) და ბავშვის
შეძენასთან
დაკავშირებული
ერთჯერადი დახმარების
ხარჯი
3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
ხარჯები 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
სოციალური
უზრუნველყოფა 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
06 04
07
ხანდაზმულთა
სოციალური
უზრუნველყოფის ხარჯი
3.7 0.0 3.7 2.7 0.0 2.7 4,3 0.0 4,3
ხარჯები 3.7 0.0 3.7 2.7 0.0 2.7 4,3 0.0 4,3
სოციალური
უზრუნველყოფა 3.7 0.0 3.7 2.7 0.0 2.7 4,3 0.0 4,3
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი გაზდელიანი

                                           ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №15
2021 წლის 24 დეკემბერი
დაბა ლენტეხი
„ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლენტეხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის
თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 61-ე მუხლის
პირველი და მე-2 პუნქტების, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული
აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად ლენტეხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“
(www.matsne.gov.ge, 190020020.35.115.016326, 30/12/2020 წ.) ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
2020 წლის 30 დეკემბრის №17 დადგენილებაში და დადგენილების დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი
რედაქციით:
თავი I
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
შემოსავლები 5.100.8 1.625.7 3.475.1 10099.2 5768.1 4331.1 13159,6 6163,6 6996,0
გადასახადები 100.8 0.0 100.8 3926.1 0,0 3926.1 4223,3 0,0 4223,3
გრანტები 4.804.2 1.625.7 3.178.5 5873.1 5768.1 105,0 8686,3 6163,6 2522,7
სხვა შემოსავლები 195.8 0.0 195.8 300,0 0,0 300,0 250,0 0,0 250,0
ხარჯები 3.410.8 0.0 3.410.8 4317.8 216.1 4101.6 4681,6 310,8 4370,8
შრომის
ანაზღაურება 1.168.2 0.0 1.168.2 1,319,0 0,0 1,319,0 1314,6 0,0 1314,6
საქონელი და
მომსახურება 446.2 0.0 446.2 914.1 216.1 698.0 1097,7 310,8 786,7
პროცენტი 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
სუბსიდიები 1.649.1 0.0 1.649.1 1900.3 0,0 1900.3 2060,2 0,0 2060,2
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
სოციალური
უზრუნველყოფა 96.3 0.0 96.3 149.6 0,0 149.6 200,9 0,0 200,9
სხვა ხარჯები 50.9 0.0 50.9 34.7 0,0 34.7 8,4 0,0 8,4
საოპერაციო სალდო 1.690.0 1.625.7 64.3 5781.4 5551.9 229.5 8477,9 5852,7 2625,2
არაფინანსური
აქტივების
ცვლილება
1.928.7 1.837.5 91.2 6246.0 5915.2 330.8 10056,3 7085,2 2971,1
ზრდა 1.939.5 1.837.5 102.0 6246.0 5915.2 330.8 10056,3 7085,2 2971,1
კლება 10.7 0.0 10.7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
მთლიანი სალდო -238.7 -211.8 -27.0 -464.6 -363.3 -101.3 -1578,4 -1232,5 -345,9
ფინანსური
აქტივების
ცვლილება
-238.7 -211.8 -27.0 -564.9 -363.3 -201.6 -1639,5 -1232,5 -4067,0
ზრდა 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ვალუტადა
დეპოზიტები 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
კლება 238.7 211.8 27.0 564.9 363.3 201.6 1639,5 1232,5 407,0
ვალუტადა
დეპოზიტები 238.7 211.8 27.0 558.9 363.3 195.6 1639,5 1232,5 407,0
ვალდებულებების
ცვლილება 0.0 0.0 0.0 -100.3 0,0 -100.3 -61,2 0,0 -61,2
კლება 0.0 0.0 0.0 100.3 0,0 100.3 61,2 0,0 61,2
საგარეო 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
საშინაო 0.0 0.0 0.0 100.3 0,0 100.3 61,2 0,0 61,2
ბალანსი 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
მუხლი 2. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის
ცვლილება
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის
ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
შემოსავლები 5.100.8 1.625.7 3.475.1 10099.2 5768.1 4331.1 13159,6 6163,6 6996,0
გადასახადები 100.8 0.0 100.8 3926.1 0,0 3926.1 4223,3 0,0 4223,3
გრანტები 4.804.2 1.625.7 3.178.5 5873.1 5768.1 105,0 8686,3 6163,6 2522,7
სხვა
შემოსავლები 195.8 0.0 195.8 300,0 0,0 300,0 250,0 0,0 250,0
ხარჯები 3.410.8 0.0 3.410.8 4317.8 216.1 4101.6 4681,6 310,8 4370,8
არაფინანსური
აქტივების
ცვლილება
1.928.7 1.837.5 91.2 6246.0 5915.2 330.8 10056,3 7085,2 2971,1
ბ) დამტკიცდეს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტში 1 იანვირსათვის არსებული
თავისუფალი სახსრების ნაშთი 1639,5 ათასი ლარით.
დასახელება 2019 ფაქტი 2020 გეგმა 2021 გეგმა
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის 142.,3 579.8 1639,5
მუხლი 3. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021 წლის შემოსავლები 13159,6 ათასი ლარის
ოდენობით.
დასახელება
2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
შემოსავლები 5.100.8 1.625.7 3.475.1 10099.2 5768.1 4331.1 13159,6 6163,6 6996,0
გადასახადები 100.8 0.0 100.8 3926.1 0,0 3926.1 4223,3 0,0 4223,3
გრანტები 4.804.2 1.625.7 3.178.5 5873.1 5768.1 105,0 8686,3 6163,6 2522,7
სხვა
შემოსავლები 195.8 0.0 195.8 300,0 0,0 300,0 250,0 0,0 250,0
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 4223,3 ათასი
ლარის ოდენობით.
2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
დასახელება კოდი
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
გადასახადები 11 100.8 0.0 100.8 3,926,1 0,0 3,926,1 4223,3 0,0 4223,3
დღგ 112 0.0 0.0 0.0 3,831,1 0,0 3,831,1 4183,3 0,0 4183,3
საშემოსავლო
გადასახადი 30.5 0.0 30.5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ქონების
გადასახადი 113 70.3 0.0 70.3 95,0 0,0 95,0 40,0 0,0 40,0
საქართველოს
საწარმოთა
ქონებაზე (გარდა
მიწისა)
113111 63.3 0.0 63.3 95,0 0,0 95,0 40,0 0,0 40,0
არასასოფლოსამეურნეო
დანიშნულების
მიწაზე
113115 6.4 0.0 6.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
იურიდიულ
პირებიდან 1131152 0.9 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გრანტები 8686,3 ათასი ლარის
ოდენობით.
დასახელება კოდი
2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
გრანტები 13 4.804.2 1.625.7 3.178.5 5873.1 5768.1 105,0 8686,3 6163,6 2522,7
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
გამოყოფილი ტრანსფერი 133 4.804.2 1.625.7 3.178.5 5873.1 5768.1 105,0 6358,6 6163,6 195,0
ბიუჯეტით
გათვალისწინებული
ტრანსფერები
1311 2.828.5 0.0 2.828.5 105,0 0,0 105,0 195,0 0,0 195,0
0.0 0,0 0.0
საერთაშორისო
ორგანიზაციებიდან და სხვა
ქვეყნის მთავრობიდან
მიღებული
გრანტებიგათანაბრებითი
2.723.5 0.0 2.723.5 0,0 0,0 0,0 2327,7 0,0 2327,7
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
ტრანსფერი
მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად
105.0 0.0 105.0 105,0 0,0 105,0 105,0 0,0 105,0
ფონდებიდან გამოყოფილი
ტრანსფერები 1312 1.975.7 1.625.7 350.0 5768.1 5768.1 0,0 6163,6 6163,6 0,0
რეგიონებში
განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
1.558.2 1.558.2 0.0 3260.2 3260.2 0,0 3948,7 3948,7 0,0
სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამა 0,0 0,0 0,0 594,0 594,0 0,0 604,0 604,0 0,0
სკოლებისთვის
ინფრასტრუქტურის და
ტრანსპორტით
მომსახურების დაფინანსება
0.0 0.0 0.0 223.9 223.9 0,0 442,2 442,2 0,0
მთავრობის სარეზერვო
ფონდი 350.0 0.0 350.0 0,0 0,0 0,0 800,0 800,0 0,0
მაღალმთიანი 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 168.7 168.7 0,0
სტიქიის შედეგად
დაზარალებულთა
საკომპენსაციო ფონდი
67.5 67.5 0.0 1690.0 1690.0 0,0 200,0 200,0 0,0
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 250,0 ათასი
ლარის ოდენობით.
დასახელება კოდი
2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სხვა შემოსავლები 14 195.8 0,0 195.8 300,0 0,0 300,0 250,0 0,0 250,0
შემოსავლები
საკუთრებიდან 141 170.1 0,0 170.1 210,0 0,0 210,0 200,0 0,0 200,0
რენტა 1415 170.1 0,0 170.1 210,0 0,0 210,0 200,0 0,0 200,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი
რესურსებით
სარგებლობისათვის
14151 170.1 0,0 170.1 210,0 0,0 210,0 200,0 0,0 200,0
სხვა
არაკლასიფიცირებული
რენტა
14159 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
საქონლისა და
მომსახურების 142 19.4 0,0 19.4 45,0 0,0 45,0 20,0 0,0 20,0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
რეალიზაცია
ადმინისტრაციული
მოსაკრებლები და
გადასახდელები
1422 2,1 0,0 2.1 45,0 0,0 45,0 20,0 0,0 20,0
სახელმწიფო ბაჟი 14227 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
სხვა
არაკლასიფიცირებული
მოსაკრებელი
142299 2.1 0.0 2.1 45,0
0,0
45,0 20,0
0,0
20,0
არასაბაზრო წესით
გაყიდული საქონელი და
მომსახურება
1423 17.3 0.0 17.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ჯარიმები, სანქციები და
საურავები 143 6.3 0.0 6.3 45.0 0.0 45.0 30,0 0.0 30,0
შერეული და სხვა
არაკლასიფიცირებული
შემოსავლები
145 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
მუხლი 7. არაფინანსური აქტივების კლება
განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება
0,0 ათასი ლარით.
დასახელება კოდი
2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
არაფინანსური
აქტივების კლება 31 10.7 0.0 10.7 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0
ძირითადი
აქტივები 311 10.7 0.0 10.7 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0
არაწარმოებული
აქტივები 314 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სხვა ბუნებრივი
აქტივები 3143 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 4681,6 ათასი ლარის
ოდენობით.
2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
დასახელება
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
ხარჯები 3.410.8 0.0 3.410.8 4317,8 216,1 4101,6 4681,6 310,8 4370,8
შრომის
ანაზღაურება 1.168.2 0.0 1.168.2 1,319,0 0,0 1,319,0 1314,6 0,0 1314,6
საქონელი და
მომსახურება 446.2 0.0 446.2 914,1 216,1 698,0 1097,5 310,8 786,7
ძირითადი
კაპიტალის
მომსახურება
0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
სუბსიდიები 1.649.1 0.0 1.649.1 1900,3 0,0 1900,3 2060,2 0,0 2060,2
გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
სოციალური
უზრუნველყოფა 96.3 0,0 96.3 149,6 0,0 149,6 200,9 0,0 200,9
სხვა ხარჯები 50.9 0,0 50.9 34,7 0,0 34,7 8,4 0,0 8,4
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების
ცვლილება 10056,3 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და
აღმასრულებელი
ორგანოების დაფინანსება
1,0 0.0 63,2 70,0 0,0 63,2 110,0 0,0 110,0
თავდაცვა,
საზოგადოებრივი
წესრიგი და უსაფრთხოება
0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა,
რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
1.938.5 1.837.5 101.0 6182,8 5915,2 267,6 9946,3 7085,2 2681,1
კულტურა, რელიგია
ახალგაზრდული და
სპორტული
ღონისძიებები
0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
საგანმანათლებლო
ღონისძიებები 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
სოციალურიდა
ჯანდაცვის პროგრამები 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
სულ 1.939.5 1.837.5 102.0 6246,0 5915,2 3330,8 10056,3 7085,2 2971,1
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური
კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და ფინანსური აქტივების ზრდა
ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით .
ფუნქციონალური
კოდი
დასახელება 2019 წლის
ფაქტი
2020 წლის
გეგმა
2021 წლის
გეგმა
სულ სულ
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 1473.4 2.210.0 2550,7
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა,
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 1318.0 2.060.5 2350,2
70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1307.1 2.055.5 2350,2
70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 10.9 5.0 0.0
7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 4.8 0,0 0,0
70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 4.8 0,0 0,0
7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 150.6 149.5 195,9
7018 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო
მომსახურებაში 0.0 0.0 4.5
702 თავდაცვა 49.0 62.0 67.1
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 10.2 0.0 67.1
7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0.0 0,0
7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 10.2 0.0 0,0
704 ეკონომიკური საქმიანობა 2.607.0 4.864.5 8427,5
70421 სოფლის მეურნეობა 1562.5 1.822.1 1717,8
7045 ტრანსპორტი 330.3 915.6 3515,3
70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 330.3 915.6 3515,3
7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში 714.2 2.126.9 3194,4
705 გარემოს დაცვა 70.0 209.3 206,0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 70.0 209.3 206,0
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 474.4 554.9 1742,6
7061 ბინათმშენებლობა 22.6 45.0 111,8
7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 0.0 0,0
7063 წყალმომარაგება 425.8 496.7 1611,4
7064 გარე განათება 26 13.2 19,4
707 ჯანმრთელობის დაცვა 79.0 93.0 100,4
7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 56.0 70.0 71,0
7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 23.0 23.0 29,2
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 766.1 783.4 972,5
7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 293.9 217.0 305,1
7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 438.2 545.4 640,0
7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 20.0 13,0 21.7
7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 14.0 8,0 5.6
709 განათლება 303.6 632.4 477.0
7091 სკოლამდელი აღზრდა 260 322.4 477.0
7092 ზოგადი განათლება 310.0 0,0
70923 საშუალო ზოგადი განათლება 310.0 0,0
7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში 43.6 0,0 0,0
710 სოციალური დაცვა 94.9 136.3 193,9
7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 39.9 98.7 167,0
71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 39.9 98.7 167,0
7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 0.0 0,0
7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა 6.0 0,6 0,3
7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 24.0 25.0 8,9
7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 25.0 12.0 17,7
სულ 5.927.6 9.545.8 14737,4
მუხლი 11 . მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 61,2 ათასი
ლარის ოდენობით.
მუხლი 12 . მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით
მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 0,0 ათასი ლარი
მუხლი 13 . სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი.
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული
მიზნობრივი ტრანსფერი 105.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 45,0
ათასი ლარი;
ბ) სამხედრო სამსახურის საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების
განხორციელებისათვის 60,0 ათასი ლარი;
მუხლი 14 . მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა
განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00 )
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლენტეხის
მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი
გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლენტეხის
მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების
უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას
წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული
მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში
გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა რეაბილიტაცია, ქალაქის დასუფთავება.
მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის
ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის
ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
01)
ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი
ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ
მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების და ბოგირების
მშენებლობის აუცილებლობა . მნიშვნელოვანია დასახლებულ პუნქტებთან , საკურორტო ცენტრებთან,
ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი გზების რეკონსტრუქცია და მოდერნიზება.
ზამთარში დიდთოვლობის დროს მაღალმთიან სოფლებში ტრანსპორტის უსაფრთხო
გადაადგილებისათვის აუცილებელია თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა , რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული
კოდი 03 02)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის როგორც ქალაქად ისე სოფლის ცენტრებში , კომფორტული
და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის
განათება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული
მდგომარეობის უზრუნველყოფა.
2.3 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის როგორც ქალაქად ისე სოფლის ცენტრში , კომფორტული
და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის
განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების
არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.
2.4 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02) მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ
ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად
ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვადასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
2.5 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)
მუნიციპალიტეტში არსებულ საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი დანიშნულების
შენობებია, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის მატარებელია.
შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის წესრიგში მათზე
მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა
მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ
უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს
წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების
ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.
3.1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)
ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ბაგა-ბაღის გაერთიანებაში ფუნქციონირებს 11 საბავშვო ბაღი, აქედან 1
ბაგა-ბაღი მუნიციპალიტეტის დაბის ტერიტორიაზე, 10-ბაღი ტერიტორიული ერთეულების 10
სოფელში. სადაც აღსაზრდელთა რაოდენობა შეადგენს 187 აღსაზრდელს. ბავშვთა აღზრდას
ემსახურება 130 თანამშრომელი.
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად
აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას.
ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე
ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის
დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ
მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა
ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების
ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის
სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა.
2021 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და
ღონისძიებები. ტარდება საერთაშორისო, რესპუბლიკური და სამხარეო ტურნირები ჭიდაობის
სხვადასხვა სახეობებში, ახალგაზრდებსა და ჭაბუკებში; ასევე სამხარეო და რესპუბლიკური
ტურნირები ფეხბურთში; სარაიონო ტურნირი ჭადრაკში და ტურისტური ლაშქრობა. დაკავებულია
მინიციპალიტეტის 100-მდე სპორტსმენი ჭიდაობის, ფეხბურთის და კალათბურთის წრეებზე, რომლის
დაფინანსება მთლიანად ხდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში
გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება
სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა
გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1 სახელოვნებო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02 02)
მუნიციპალიტეტში 2021 წელს გაგრძელდება ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის
ამაღლების ხელშეწყობა. ფუნქციონირებს ააიპ სახელოვნებო სკოლა სადაც გაერთიანებულია
მუსიკალური და სამხატვრო სკოლა. მუსიკალური სკოლაში სწავლობს 32-მდე მოსწავლე. სკოლის
დაფინანსება ხდება როგორც ადგილობრივი ისე მშობელთა შემონატანით ერთი ბავშვის გადასახადი
წლიურად განისაზღვრება 89 ლარით. სამხატვრო სკოლაში დაკავებულია 42-მდე
მოსწავლე,ფუნქციონირებს თექის, კერამიკის და ხის მხატვრული დამუშავების განყოფილებები.
დაფინანსებახდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან წლის განმავლობაშიმიმდინარეობს სააღდგომო,
გასვლითი სხვა რეგიონებში, საშემოდგომო და ნიღბების–საახაწლოგამოფენები და ასევე
საქველმოქმედო გამოფენა-გაყიდვები. აღსაზრდელებს მონაწილეობა აქვთ მიღებული სხვადასხვა
საერთაშორისო გამოფენებზე.
4.2.2 . ბიბლიოთეკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04)
ახალგაზრდა თაობის ინტელექტუალური, ზნეობრივი და კულტურული განვითარების მიზნით, ისევე
როგორც გასულ წლებში 2021 წელს გაგრძელდება ადგილობრივი ბიბლიოთეკების დაფინანსება.
4. 2 3 . მუზეუმის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02 04)
მუნიციპალიტეტში პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ლ. მუსელიანის სახელობის
მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის დაფინანსება,სადაც წლების განმავლობაში ინახება უნიკალური
ექსპონატები.
4. 2.4 კულტურის ცენტრისა დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 15 )
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
2020 წელს, წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრი, სადაც
დაკავებულია 60 ბავშვი სხვადასხვა წრეებში კულტურის ცენტრში მოქმედებს ქორეოგრაფიის წრეები
და ფოლკლორული ანსაბლი „ლაგუშედა “.
4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით
ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით
გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო
დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი კულტურული ღონისძიებები. იგეგმება
საახალწლოდ ქალაქის მხატვრული და ელექტრონული გაფორმება.
4.4 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 06)
პროგრამის ფარგლებში იგეგმება ტურისტული ბაზის შექმნა ტურისტების მოზიდვის მიზნით.
4.5 საფეხბურთი გუნდის ხელშეწობა (პროგრამული კოდი 05 06)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპლიტეტში ფეხბურთის განვითარების დაფინანსება სადაც
შედის კლუბ „ლენტეხის „ბაზის შენახვა მწვრთნელების ხელფასები, სატურნირო მივლინების ხარჯები.
ქვეპროგრამა განხორციელდება სუბსიდირების სახით.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის
ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში
განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების
უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება,
რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის
ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან, ლენტეხის
მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები, დიალიზზე დამოკიდებულ
ბენეფიციართა დახმარება განისაზღვროს თვეში 100 (ასი) ლარის ოდენობით
5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის
ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული
ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის
ღონისძიებები; იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო
სისტემისუზრუნველყოფა; იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა; პარაზიტული
დავადებების ეპიდკვლევა, დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა; საგანმანათლებლო,
სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო–სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და
ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა და ხელშეწყობა.
5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 04 )
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა
ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას.
სოციალური დაცვის მიზნით ფულადი შემწეობის გაცემა, დემოგრაფიული მდგომარეობის
გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტ ბავშვზე) დახმარებას, ერთჯერადი
დახმარება შვილის შეძენასთან დაკავშირებით და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც
მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
გაუმჯობესებას.
5.2.2 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 04 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა
(რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას) სოციალური დაცვის მიზნით
ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 60 ლარის ოდენობით.
5.2.3 სარიტუალო მომსახურეობა (პროგრამული კოდი 06 04 02 )
ა) მუნიციპალიტეტში დროებით რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა
გარდაცვალების შემთხვევში მათი დაკრძალვის მიზნით 200 ლარის ოდენობით,
ბ) მარტოხელა ბენეფიციართა (კანონიერი მემკვიდრე არ გააცნიათ0სარიტუალო მომსახურეობა 200
ლარის ოდენობით,
5.2.4 ომის ვეტერანთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული
მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახებისა და სამსახურეობრივი მოვალეობის
შესრულების დროს დაღუპული პოლიციელების ოჯახების სოციალური დახმარება. თანხის
მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 300 ლარს.
5.2.5 სტიქიური უბედურების (ხანძრის) შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დახმარება
(პროგრამული კოდი 06 04 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახებს,
რომლებსაც ამავე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ გააჩნიათ სხვა საცხოვრებელი სახლი:
ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახს გაეწევა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 2000
(ორიათასი) ლარის ოდენობით, ხოლო ოჯახს რომლის საცხოვრებელ სახლსაც ხანძარმა არსებითი
ზიანი მიაყენა 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით.
5.2.6 მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვების შეძენასთან დაკავშირებით გაცემული ხარჯი
(პროგრამული კოდი 06 04 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიან ოჯახებზე რომელთაც ჰყავთ
4(ოთხი)შვილი (18 წლამდე)-200 ლარი ერთჯერადად, 5 შვილი და ზევით ყოველთვიურად ბავშვზე
დახმარება 15 ლარი.
5.2.7 ხანდაზმულთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 04 07 )
1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადი ფინანსური დახმარება მიეცემა ლენტეხის
მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ყველა ხანდაზმულ მოქალაქეს, რომელტა ასაკი განისაზღვრება
90 წელს ზევით.
2. დახმარების თანხა განისაზღვრება 90-95 წლამდე 100 (ასი) ლარის ოდენობით, 95-100 წლამდე 150
(ასორმოცდაათი) ლარი და 100 წლის ზევით 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021 წლის გადასახდელები
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
ორგ.
კოდი დასახელება
2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
ლენტეხის
მუნიციპალიტეტი 5.350.3 1.837.5 3.512.8 10664.1 6131.3 4532.7 14799,1 7396,0 7403,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა 650,0 0,0 650,0 631.0 0,0 631.0 631.0 0,0 631.0
ხარჯები 3.410.8 0,0 3.410.8 4317.8 216.1 4101.6 4681,6 310,8 4370,8
შრომის ანაზღაურება 1.168.2 0,0 1.168.2 1,319,0 0,0 1.319,0 1314,6 0,0 1314,6
საქონელი და მომსახურება 446.2 0,0 446.2 914.1 216.1 698.0 1097,5 310,8 786,7
პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
სუბსიდიები 1,649.1 0,0 1,649.1 1900.3 0.0 1900.3 2060,2 0.0 2060,2
სოციალური
უზრუნველყოფა 96.3 0,0 96.3 149.6 0,0 149.6 200,9 0,0 200,9
სხვა ხარჯები 50.9 0,0 50.9 34.7 0,0 34.7 8,4 0,0 8,4
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 1,939.5 1,837.5 102.0 6246.0 5915.2 330.8 10056,3 7085,2 2971,1
ძირითადი აქტივები 1,939.5 1,837.5 102.0 6246.0 5915.2 330.8 10056,3 7085,2 2971,1
ვალდებულებების კლება 0.0 0,0 0.0 100.3 0,0 100.3 61,2 0,0 61,2
საშინაო 0.0 0,0 0.0 100.3 0,0 100.3 61,2 0,0 61,2
01 00
წარმომადგენლობითი და
აღმასრულებელი
ორგანოების დაფინანსება
1.649.8 0.0 1.649.8 2505.1 216.1 2288.9 2601,2 310,8 2290,3
მომუშავეთა რიცხოვნობა 102,0 0.0 102,0 105,0 0,0 105,0 105,0 0,0 105,0
ხარჯები 1,648.8 0.0 1,648.8 2341.6 216.1 2125.4 2430,0 310,8 2119,1
შრომის ანაზღაურება 1.127.5 0.0 1.127.5 1271,2 0,0 1271,2 1266.8 0,0 1266.8
საქონელი და მომსახურება 644.4 0.0 344.4 846.5 216.1 630.4 960,2 310,8 649,4
პროცენტი 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
სუბსიდიები 137.6 0.0 137.6 185.5 0,0 185.5 195,9 0,0 195,9
სოციალური 0.6 0.0 0.6 8,5 0,0 8.5 7,0 0,0 7,0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
უზრუნველყოფა 0.6 0.0 0.6 8,5 0,0 8.5 7,0 0,0 7,0
სხვა ხარჯები 38.6 0.0 38.6 29.8 0,0 29.8 0,0 0,0 0,0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 1.0 0.0 1.0 63.2 0,0 63.2 110.0 0,0 110.0
ძირითადი აქტივები 1.0 0.0 1.0 63.2 0,0 63.2 110.0 0,0 110.0
ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 100.3 0,0 100.3 61,2 0,0 61,2
საშინაო 0.0 0.0 0.0 100.3 0,0 100.3 61,2 0,0 61,2
01 01 მუნიციპალიტეტის
საკრებულო 460.9 0.0 460.9 559,6 0,0 559,6 569,6 0,0 569,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა 24,0 0,0 24,0 27,0 0,0 27,0 27,0 0,0 27,0
ხარჯები 460.9 0,0 460.9 559,6 0,0 559,6 568.1 0,0 568.1
შრომის ანაზღაურება 358.2 0,0 358.2 399,4 0,0 399,4 395.0 0,0 395.0
საქონელი და მომსახურება 71.3 0,0 71.3 156,7 0,0 156,7 172,6 0,0 172,6
სოციალური
უზრუნველყოფა 0.0 0,0 0.0 3,5 0,0 3,5 2,0 0,0 2,0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ძირითადი აქტივები 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0
ვალდებულებების კლება 0,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 1.049.3 0.0 1.049.3 1585.1 216.1 1368.9 1780,6 310,8 1469,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა 68,0 0.0 68,0 68.0 0.0 68.0 68.0 0.0 68.0
ხარჯები 1.048.3 0.0 1.048.3 1305.7 216.1 1305.7 1670,6 310,8 1359,8
შრომის ანაზღაურება 769.4 0.0 769.4 871,8 0,0 871,8 871,8 0,0 871,8
საქონელი და მომსახურება 271.2 0.0 271.2 424.6 0,0 424.6 793,8 310,8 483,0
სოციალური
უზრუნველყოფა 0,6 0.0 0.6 6.5 0,0 6.5 5,0 0,0 5,0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 1.0 0.0 1.0 63.2 0,0 63.2 110.0 0,0 110.0
ძირითადი აქტივები 1.0 0.0 1.0 63.2 0,0 63.2 110.0 0,0 110.0
ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
01 03 სარეზერვო ფონდი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
სოციალური
უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
01 04
საგანგებო
მდგომარეობასთან
დაკავშირებული ხარჯი
0.0 0.0 0.0 18,0 0.0 18,0 4,5 0.0 4,5
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 18,0 0.0 18,0 4,5 0.0 4,5
საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 18.0 0.0 18.0 4,5 0.0 4,5
01 05 აუდიტორული
მომსახურების ხარჯი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი
ვალდებულებების
დაფარვა და სასამართლოს
გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფინანსური
უზრუნველყოფა
0.0 0.0 0.0 100.3 0.0 100.3 61,2 0.0 61,2
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
პროცენტი 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 100.3 0.0 100.3 61,2 0.0 61,2
საშინაო 0.0 0.0 0.0 100.3 0.0 100.3 61,2 0.0 61,2
01 07
ლენტეხის თემში
მოსახლეობასთან
ურთიერთობის ცენტრი
137.6 0.0 137.6 185.5 0.0 185.5 195,9 0.0 195,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა 10.0 0.0 10.0 13.0 0.0 13.0 13.0 0.0 13.0
ხარჯები 137.6 0.0 137.6 185.5 0.0 185.5 195,9 0.0 195,9
სუბსიდიები 137.6 0.0 137.6 185.5 0.0 185.5 195,9 0.0 195,9
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
01 08
სსიპ საქართველოს
ეროვნული არქივის
ადგილობრივი ორგანოს
დაფინანსება
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0
საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
02 02
თავდაცვა,
საზოგადოებრივი წესრიგი
და უსაფრთხოება
58.5 0.0 58.5 68.4 0.0 68.4 67.1 0.0 67.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 6.0 6.0 4.0 0.0 4.0 4.0 0.0 4.0
ხარჯები 58.5 0.0 58.5 68.4 0.0 68.4 67.1 0.0 67.1
შრომის ანაზღაურება 40.6 0.0 40.6 47.8 0.0 47.8 47,8 0.0 47,8
საქონელი და მომსახურება 17.9 0.0 17.9 20.6 0.0 20.6 19.3 0.0 19.3
02 01 საგანგებო სიტუაციების
მართვა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
შრომის ანაზღაურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
02 03
ქვეყნის
თავდაცვისუნარიანობის
ამაღლების ხელშეწყობა
58.5 0.0 58.5 68.4 0.0 68.4 67.1 0.0 67.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 6.0 6.0 4.0 0.0 4.0 4.0 0.0 4.0
ხარჯები 58.5 0.0 58.5 68.4 0.0 68.4 67.1 0.0 67.1
შრომის ანაზღაურება 40.6 0.0 40.6 47.8 0.0 47.8 47,8 0.0 47,8
საქონელი და მომსახურება 17.9 0.0 17.9 20.6 0.0 20.6 19.3 0.0 19.3
03 00
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა,
რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
2.339.5 1.837.5 502.0 6596.0 5915.2 680.8 10376,1 7085,2 3290,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა 67 0.0 67 84.0 0.0 84.0 84.0 0.0 84.0
ხარჯები 401.0 0.0 401.0 413.2 0.0 413.2 429,8 0.0 429,8
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
საქონელი და მომსახურება 22.3 0.0 22.3 13.9 0.0 13.9 19,4 0.0 19,4
სუბსიდიები 371.3 0.0 371.3 394.4 0.0 394.4 402,0 0.0 402,0
სხვა ხარჯები 7.4 0,0 7.4 4.9 0.0 4.9 8,4 0.0 8,4
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 1.938.5 1.837.5 101.0 6182.8 5915.2 267.6 9946,3 7085,2 2861,1
ძირითადი აქტივები 1,938.5 1,837.5 101.0 6182.8 5915.2 267.6 9946,3 7085,2 2861,1
03 01
საგზაო
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა
რეაბილიტაცია და მოვლა
შენახვა (გზები და ხიდები)
413.3 358.9 54.3 2515.8 2458.8 57.0 3515,3 3284,4 230,9
ხარჯები 150.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
საქონელი და მომსახურება 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 413.3 358.9 54.3 2515.8 2458.8 57.0 3515,3 3284,4 230,9
ძირითადი აქტივები 413.3 358.9 54.3 2515.8 2458.8 57.0 3515,3 3284,4 230,9
03 02
კომუნალური
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობარეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
1.852.1 1.478.6 373.5 3387.1 2862.4 524.7 6171,2 3196,8 2974,4
ხარჯები 320.5 0.0 320.5 331.4 0.0 331.4 307,9 0.0 307,9
საქონელი და მომსახურება 22.3 0,0 22.3 13.9 0.0 13.9 19,4 0.0 19,4
სუბსიდიები 290.8 0,0 290.8 312.6 0.0 312.6 317,8 0.0 317,8
სხვა ხარჯები 7.4 0,0 7.4 4.9 0.0 4.9 8,4 0.0 8,4
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 1,531.5 1.478.6 53.0 3073.0 2862.4 210.6 5827,0 3196,8 2630,2
ძირითადი აქტივები 1,531.5 1.478.6 53.0 3073.0 2862.4 210.6 5827,0 3196,8 2630,2
03 04
გარემოსა და ბუნებრივი
რესურსების აგრარული
და ეკოლოგიური
განვითარების ცენტრი
90.1 0.0 90.1 97.3 0.0 97.3 111,8 0.0 111,8
ხარჯები 90.1 0.0 90.1 97.3 0.0 97.3 111,8 0.0 111,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა 22.0 0.0 22.0 13.0 0.0 13.0 13.0 0.0 13.0
0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
სუბსიდიები 90.1 0.0 90.1 97.3 0.0 97.3 111,8 0.0 111,8
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
03 02
01
გარე განათების მოწყობა
რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
22.3 0.0 22.3 13.9 0.0 13.9 19,4 0.0 19,4
ხარჯები 22.3 0.0 22.3 13.9 0.0 13.9 19,4 0.0 19,4
საქონელი და მომსახურება 22.3 0.0 22.3 13.9 0.0 13.9 19,4 0,0 19,4
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
03 02
02
კომუნალური
მომსახურეობა და
კეთილმოწყობა
/დასუფთავების
ღონისძიებები /
200.7 0.0 200.7 215.3 0.0 215.3 206,0 0.0 206,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 25.0 0.0 25.0 55.0 0.0 55.0 55.0 0.0 55.0
ხარჯები 200.7 0.0 200.7 215.3 0.0 215.3 206,0 0.0 206,0
საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სუბსიდიები 200.7 0.0 200.7 215.3 0.0 215.3 206,0 0.0 206,0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
03 02
03
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
166.2 159.3 6.9 190.1 187.6 2.5 1295,4 1285,8 9,6
ხარჯები 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სუბსიდიები 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 166.2 159.3 6.9 190.1 187.6 2.5 1295,4 1285,8 9,6
ძირითადი აქტივები 166.2 159.3 6.9 190.1 187.6 2.5 1295,4 1285,8 9,6
03 02
04
მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობის
სამუშაოები (სკვერებისა და
ფასადების მოწყობა)
1.015.0 1.007.0 8.0 1968.6 1968.6 0,0 3194,4 886,3 2308,1
სხვა ხარჯები 8.0 0,0 8.0 0.0 0.0 0.0 3,5 0.0 3,5
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 1.007.0 1.007.0 0.0 1968.6 1968.6 0.0 3190,9 886,3 2304,6
ძირითადი აქტივები 1.007.0 1.007.0 0.0 1968.6 1968.6 0.0 3190,9 886,3 2304,6
03 02 სასაფლაოების მოვლა
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
05 შენახვის ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 67,0 0,0 67,0 0.0 0.0 0.0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 37,0 0.0 37,0 0.0 0.0 0.0
03 02
06
სანიაღვრე არხებისა და
ნაპირსამაგრი ჯებირების
მშენებლობარეაბილიტაცია
265.1 261.9 3.2 680.8 675.9 4.9 1029,6 1024,7 4.9
ხარჯები 3.2 0.0 3.2 4.9 0,0 4.9 4.9 0.0 4.9
საქონელი და მომსახურება 3.2 0.0 3.2 4.9 0,0 4.9 4.9 0.0 4.9
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 261.9 261.9 0.0 675.9 675.9 0.0 1024,7 1024,7 0.0
ძირითადი აქტივები 261.9 261.9 0.0 675.9 675.9 0.0 1024,7 1024,7 0.0
03 02
07
საპროექტო სამშენებლო
სამუშაოების ტექ.
დოკუმენტაციის შედგენა
და მეწყერსაწინააღმდეგო
კედლის მშენებლობა
102.5 50.4 52.1 238.4 30.3 208.1 316,0 0,0 316,0
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 102.5 50.4 52.1 238.4 30.3 208.1 316,0 0,0 316,0
ძირითადი აქტივები 102.5 50.4 52.1 238.4 30.3 208.1 316,0 0,0 316,0
ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
საშინაო 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
03 03
სოფლის მეურნეობა,
სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და
მონადირეობა
80.5 0.0 80.5 675.8 594.0 81.8 688,2 604.0 84,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა 20.0 0.0 20.0 16.0 0.0 16.0 16.0 0.0 16.0
ხარჯები 80.5 0.0 80.5 81.8 0,0 81.8 84,2 0.0 84,2
სუბსიდიები 80.5 0.0 80.5 81.8 0,0 81.8 84,2 0.0 84,2
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 594.0 594.0 0.0 604.0 604.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 594.0 594.0 0.0 604.0 604.0 0.0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
03 03
01
სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამა 0.0 0.0 0.0 594.0 594.0 0.0 604.0 604.0 0.0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 594.0 594.0 0.0 604.0 604.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 594.0 594.0 0.0 604.0 604.0 0.0
03 03
02
სოფლის მეურნეობის
მომსახურების ცენტრი 80.5 0.0 80.5 81.8 0.0 81.8 84,2 0.0 84,2
მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 16.0 16.0 0.0 16.0
ხარჯებ 80.5 0.0 80.5 81.8 0.0 81.8 84,2 0.0 84,2
სუბსიდიები 80.5 0.0 80.5 81.8 0.0 81.8 84,2 0.0 84,2
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
04 00 განათლება 263.6 0.0 263.6 370.0 0.0 370.0 477.0 0,0 477.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 130.0 0.0 130.0 130.0 0,0 130.0 130.0 0.0 130.0
ხარჯები 263.6 0.0 263.6 370.0 0.0 370.0 477.0 0.0 477.0
საქონელი და მომსახურება 46.0 0.0 46.0 65.0 0.0 65.0 60.0 0,0 60.0
სუბსიდიები 217.6 0.0 217.6 305.0 0.0 305.0 417.0 0.0 417.0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
04 01 სკოლამდელი განათლება 263.6 0.0 263.6 370.0 0.0 370.0 477.0 0.0 477.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 130.0 0.0 130.0 130.0 0.0 130.0 130.0 0.0 130.0
ხარჯები 263.6 0.0 263.6 370.0 0.0 370.0 477.0 0.0 477.0
საქონელი და მომსახურება 46.0 0.0 46.0 65.0 0.0 65.0 60.0 0.0 60.0
სუბსიდიები 217.6 0.0 217.6 305.0 0.0 305.0 417.0 0.0 417.0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
04 03 საჯარო სკოლების
დაფინანსება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0
სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05 00
კულტურა, რელიგია
ახალგაზრდული და
სპორტული ღონისძიებები
705.3 0.0 705.3 936.6 0.0 936.6 971,9 0.0 971,9
მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 285.0 0.0 285.0 285.0 0.0 285.0
ხარჯები 0.0 936.6 0.0 936.6 971,9 0.0 971,9
საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 25.2 0.0 25.2 26.7 0.0 26.7
სუბსიდიები 0.0 911.4 0.0 911.4 945,2 0.0 945,2
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05 01 სპორტის განვითარების
ხელშეწყობა 190.9 0.0 190.9 170.4 0.0 170.4 170,1 0.0 170,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 38.0 0.0 38.0 38,0 0.0 38,0
ხარჯები 190.9 0.0 190.9 170.4 0.0 170.4 170,1 0.0 170,1
საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სუბსიდიები 190.9 0.0 190.9 170.4 0.0 170.4 170,1 0.0 170,1
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05 01
01
სპორტული
ღონისძიებების
დაფინანსება
1.9 0.0 1.9 3.7 0.0 3.7 3,0 0.0 3,0
ხარჯები 1.9 0.0 1.9 3.7 0.0 3.7 3,0 0.0 3,0
სუბსიდიები 1.9 0.0 1.9 3.7 0.0 3.7 3,0 0.0 3,0
05 01
02
ოლეგ ლიპარტელიანის
სახელობის კომპლექსური
სპორტული სკოლა
49.1 0.0 49.1 49.8 0.0 49.8 52,5 0.0 52,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 25.0 25.0 0.0 25.0
ხარჯები 49.1 0.0 49.1 49.8 0.0 49.8 52,5 0.0 52,5
საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
სუბსიდიები 49.1 0.0 49.1 49.8 0.0 49.8 52,5 0.0 52,5
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0
05 01
07
სასპორტო სკოლების
გაერთიანება 110.9 0.0 110.9 117.0 0.0 117.0 114,5 0.0 114,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა 60.0 0.0 60.0 60.0 0.0 60.0 60.0 0.0 60.0
ხარჯები 110.9 0.0 110.9 117.0 0.0 117.0 114,5 0.0 114,5
სუბსიდიები 110.9 0.0 110.9 117.0 0.0 117.0 114,5 0.0 114,5
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05 02 კულტურის განვითარების
ხელშეწყობა 507.8 0.0 507.8 766.2 0.0 766.2 796,8 0.0 796,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა 237 0.0 237 247.0 0.0 247.0 247.0 0.0 247.0
ხარჯები 507.8 0.0 507.8 766.2 0.0 766.2 796,8 0.0 796,8
საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 25.2 0.0 25.2
21,7
0.0
21,7
სუბსიდიები 507.8 0.0 507.8 741.0 0.0 741.0 775,1 0.0 775,1
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05 02
01
კულტურული
ღონისძიებების
დაფინანსება
1.1 0.0 1.1 4.2 0.0 4.2 2,0 0.0 2,0
ხარჯები 1.1 0.0 1.1 4.2 0.0 4.2 2,0 0.0 2,0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
სუბსიდიები 1.1 0.0 1.1 4.2 0.0 4.2 2,0 0.0 2,0
05 02
14
კულტურის
დაწესებულებათა
გაერთიანება
270.8 0.0 270.8 357,0 0.0 357.0 367,8 0.0 367,8
მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 154.0 0.0 154.0 154.0 0.0 154.0
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 357.0 0.0 357.0 367,8 0.0 367,8
სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 357.0 0.0 357.0 367,8 0.0 367,8
05 02
03
სახელოვნებო სკოლების
დაფინანსება 0.0 0.0. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05 02
04
ბიბლიოთეკების
დაფინანსება 90.0 0.0 90.0 100.6 0.0 100.6 101,5 0.0 101,5
მომუშავეთა რიცხოვნობა 45.0 0.0 45.0 46.0 0.0 46.0 46.0 0.0 46.0
ხარჯები 90.0 0.0 90.0 100.6 0.0 100.6 101,5 0.0 101,5
სუბსიდიები 90.0 0.0 90.0 100.6 0.0 100.6 101,5 0.0 101,5
05 02
05 მუზეუმი 59.6 0.0 59.6 60.3 0.0 60.3 61,7 0.0 61,7
მომუშავეთა რიცხოვნობა 17.0 0.0 17.0 17.0 0.0 17.0 20.0 0.0 20.0
ხარჯები 59.6 0.0 59.6 0.0 0.0 0.0 61,7 0.0 61,7
საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სუბსიდიები 59.0 0.0 59.0 60.3 0.0 60.3 61,7 0.0 61,7
05 02
15
ჯ.მეშველიანის სახელობის
კულტურის ცენტრი 66.0 0.0 66.0 103.3 0.0 103.3 107,0 0.0 107,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 31.0 0.0 31.0 31.0 0.0 31.0 31.0 0.0 31.0
ხარჯები 66.0 0.0 66.0 103.3 0.0 103.3 107,0 0.0 107,0
სუბსიდიები 66.0 0.0 66.0 103.3 0.0 103.3 107,0 0.0 107,0
05 02
13
ტელერადიო მაუწყებლობა
და საგამომცემლო
საქმიანობა
20.4 0.0 20.4 21.6 0.0 21.6 21.7 0.0 21.7
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
ხარჯები 20.4 0.0 20.4 0.0 0.0 0.0 21.7 0.0 21.7
საქონელი და მომსახურება 20.4 0.0 20.4 21.6 0.0 21.6 21.7 0.0 21.7
05 03 ახალგაზრდული
პროგრამების დაფინანსება 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 3,0 0.0 3,0
ხარჯები 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 3,0 0.0 3,0
საქონელი და მომსახურება 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0 2.0 3,0 0.0 3,0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05 04
რელიგიური
ორგანიზაციების
ხელშეწყობა
5.5 0.0 5.5 1.6 0.0 1.6 2,6 0.0 2,6
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 1.6 2,6 0.0 2,6
საქონელი და მომსახურება 5.5 0.0 5.5 1.6 0.0 1.6 2,6 0.0 2,6
05 01
06
ტურიზმის განვითარების
ხელშეწყობა 29.0 0.0 29.0 115.6 0.0 115.6 135,1 0.0 135,1
ხარჯები 29.0 0.0 29.0 115.6 0.0 115.6 135,1 0.0 135,1
სუბსიდიები 29.0 0.0 29.0 115.6 0.0 115.6 135,1 0.0 135,1
05 06 საფეხბურთო კლუბი
ლენტეხი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06 00
მოსახლეობის
ჯანმრთელობისა დაცვა და
სოციალური
უზრუნველყოფა
182.0 0.0 182.0 245.1 0,0 245.1 294,1 0,0 294,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა 27,0 0,0 27,0 27,0 0,0 27,0 27.0 0.0 27.0
ხარჯები 182.0 0.0 182.0 245.1 0,0 245.1 294,1 0.0 294,1
სუბსიდიები 76,5 0,0 76,5 104.0 0,0 104.0 100,2 0.0 100,2
სოციალური
უზრუნველყოფა 105,5 0.0 105,5 141.1 0,0 141.1 193,9 0.0 193,9
06 01 საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის მომსახურება 52 0.0 59.0 76.4 0.0 76.4 71,0 0.0 71,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 52.5 0.0 52.5 13.0 0.0 13.0 10,0 0.0 10.0
ხარჯები 52.5 0.0 52.5 76.4 0.0 76.4 71,0 0.0 71,0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
სუბსიდიები 52.5 0.0 52.5 76.4 0.0 76.4 71,0 0.0 71,0
06 02
სანიტარული
ეპიდემიოლოგიური
ხედამხედველობა
25.5 0.0 25.5 27.6 0,0 27.6 29,2 0.0 29,2
ხარჯები 25.5 0.0 25.5 27.6 0,0 27.6 29,2 0.0 29,2
სუბსიდიები 25.5 0.0 25.5 27.6 0,0 27.6 29,2 0.0 29,2
06 03 მოწვეული ექიმების
დაფინანსება 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ხარჯები 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სოციალური
უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06 04 მოსახლეობის სოციალური
უზრუნველყოფა 99.0 0.0 99.0 141.1 0,0 141.1 193,9 0.0 193,9
ხარჯები 99.0 0.0 99.0 141.1 0,0 141.1 193,9 0.0 193,9
სოციალური
უზრუნველყოფა 99.0 0.0 99.0 141.1 0,0 141.1 193,9 0.0 193,9
06 04
01
შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე
პირთა სოციალური
დახმარება
76.0 0.0 76.0 123.0 0,0 123.0 167,0 0.0 167,0
ხარჯები 76.0 0.0 76.0 123.0 0,0 123.0 167,0 0.0 167,0
სოციალური
უზრუნველყოფა 76.0 0.0 76.0 123.0 0,0 123.0 167,0 0.0 167,0
06 04
02
სარიტუალო მომსახურება
(უპატრონო
მიცვალებულთა
დაკრძალვის ხარჯები)
2.0 0.0 2.0 0.6 0.0 0.6 0,2 0.0 0,2
ხარჯები 2.0 0.0 2.0 0.6 0.0 0.6 0,2 0.0 0,2
სოციალური
უზრუნველყოფა 2.0 0.0 2.0 0.6 0.0 0.6 0,2 0.0 0,2
06 04
03
ომის ვეტერანთა
სოციალური
უზრუნველყოფის ხარჯები
(კომპენსაციები)

2.0 0.0 2.0 0.3 0.0 0,3 0.3 0.0 0.3
ხარჯები 2.0 0.0 2.0 0,3 0.0 0,3 0.3 0.0 0.3
სოციალური
უზრუნველყოფა 2.0 0.0 2.0 0,3 0.0 0,3 0.3 0.0 0.3
06 04
04
ოჯახებისა და ბავშვების
სოციალური დაცვა 6.3 0.0 6.3 8.6 0,0 8.6 8,9 0.0 8,9
ხარჯები 6.3 0.0 6.3 8.6 0,0 8.6 0.0 0.0 0.0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016341
სოციალური
უზრუნველყოფა 6.3 0.0 6.3 8.6 0,0 8.6 8,9 0.0 8,9
06 04
05
ხანძრისა და სტიქიური
უბედურების შედეგად
დაზარალებული
მოსახლეობის ერთჯერადი
დახმარება
6.0 0.0 6.0 5.9 0.0 5.9 13,2 0.0 13,2
ხარჯები 6.0 0.0 6.0 5.9 0.0 5.9 13,2 0.0 13,2
სოციალური
უზრუნველყოფა 6.0 0.0 6.0 5.9 0.0 5.9 13,2 0.0 13,2
06 04
06
მრავალშვილიანი
ოჯახებისა (4 შვილი და
მეტი) და ბავშვის
შეძენასთან
დაკავშირებული
ერთჯერადი დახმარების
ხარჯი
3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
ხარჯები 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
სოციალური
უზრუნველყოფა 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
06 04
07
ხანდაზმულთა
სოციალური
უზრუნველყოფის ხარჯი
3.7 0.0 3.7 2.7 0.0 2.7 4,3 0.0 4,3
ხარჯები 3.7 0.0 3.7 2.7 0.0 2.7 4,3 0.0 4,3
სოციალური
უზრუნველყოფა 3.7 0.0 3.7 2.7 0.0 2.7 4,3 0.0 4,3
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი გაზდელიანი

 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №14
2021 წლის 24 დეკემბერი
დაბა ლენტეხი

 

„ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო
მოხელეთა რანგირების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის
განსაზღვრის შესახებ“ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის №15
დადგენილების №1 დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 61-ე მუხლის მე-2
პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.ვ“ ქვეპუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“
საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად ლენტეხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შეტანილი იქნას ცვლილება „ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის
პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა რანგირების, საშტატო ნუსხის დამტკიცების და
თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2020 წლის 30 დეკემბრის №15 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge
010260020.35.115.016324 01.01.2021) და დანართი №1 ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
№ თანამდებობის დასახელება საშტატო

თანამდებობრივი
სარგო (ლარში)
1 საკრებულოს თავმჯდომარე 1 2650
საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე 1 1700
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე 2 1500
კომისიის თავმჯდომარე 5 1350
ფრაქციის თავმჯდომარე 3 1350
ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე 5 1150
I რანგი (მაღალი მმართველობითი დონე)

საკრებულოს აპარატის უფროსი –
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი 1 1430
II I რანგი ( უფროსი სპეციალისტი)

მთავარი სპეციალისტი –
მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  860

IV რანგი (უმცროსი სპეციალისტი)

წამყვანი სპეციალისტი –
პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი 2 790

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედებით გამოწვეული სამართლებრივი
შედეგები გავრცელდეს 2021 წლის 3 დეკემბრიდან.
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი გაზდელიანი

                                         ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №16
2021 წლის 24 დეკემბერი
დაბა ლენტეხი
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ „ლენტეხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 აპრილის №24 დადგენილებაში“ ცვლილებების შეტანის
შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 61-ე მუხლის მე-2
პუნქტის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შეტანილი იქნას ცვლილება „ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების
შესახებ’’ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს (www.matsne.gov.ge, 010250050.35.115.016266,
04/05/2018 წ.) 2018 წლის 27 აპრილის №24 დადგენილებით დამტკიცებულ დებულებაში:
1. რეგლამენტის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის ბ-ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ. საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის და მოადგილეების არჩევა.“
2. მე-3 თავის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„თავი III
საკრებულოს თავმჯდომარე და მისი მოადგილეები“
3. მე-18 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე და მოადგილეები’’
4. მე-18 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3.საკრებულოს თავმჯდომარის არყოფნის, თანამდებობიდან გადადგომის ან გადაყენების შემთხვევაში
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობას ასრულებს მისი პირველი მოადგილე ან
თავმჯდომარის დავალებით ერთ-ერთი მოადგილე, ხოლო საკრებულოს თავმჯდომარის
უფლებამოსილების განხორციელების შეუძლებლობის, მისი თანამდებობიდან გადადგომის ან
გადაყენების, უფლებამოსილების შეჩერების ან შეწყვეტის შემთხვევაში თავმჯდომარის მოვალეობას
ასრულებს მისი პირველი მოადგილე, მის მიერ უფლებამოსილების განხორციელების შეუძლებლობის
შემთხვევაში კი თავმჯდომარის უხუცესი მოადგილე’’
5. 23-ე მუხლის მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„6. ფრაქციას უნდა გააჩნდეს წესდება
6. 23-ე მუხლის მე-7 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„7.ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისია იქმნება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
ფრაქციათა წარმომადგენლებისა და მუნიციპალიტეტის იმ წევრთა რაოდენობის პროპორციულად ,
რომლებიც გაერთიანებული არ არიან არცერთ ფრაქციაში.
7. 23-ე მუხლის მე-8 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„8. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიებში პროპორციული წარმომადგენლობის
კვოტებს განსაზღვრავს საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია და
http://www.matsne.gov.ge 01025005035115016342
ამტკიცებს საკრებულოს ბიურო, ხოლო ახლადარჩეული საკრებულოს პირველ სხდომაზე მათ
განიხილავს და ამტკიცებს საკრებულო. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი, რომელიც
გაერთიანებული არ არის არცერთ ფრაქციაში კომისიის წევრი ხდება პირადი განცხადების
საფუძველზე.
8.27-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ’’ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ. ნებისმიერ დროს გავიდეს კომისიის შემადგენლობიდან, კომისიის წევრმა კომისიიდან გასვლის
შესახებ წერილობით უნდა აცნობოს საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარეს საკრებულოს ბიუროს და
სამანდატო – საპროცედურო კომისიას.’’
9. 35-ე მუხლის მე-2-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. ერთი და იმავე პოლიტიკური პარტიის წევრებს უფლება არა აქვთ შექმნან ერთზე მეტი ფრაქცია’’
10. 35-ე მუხლს დაემატოს მე-15 პუნქტი:
„15. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის მიერ საკრებულოს ორგანოში ან საკრებულოს
თანამდებობაზე წარდგენილი წევრი საქმიანობას წყვეტს მისი ფრაქციიდან გასვლის ან ფრაქციიდან
გარიცხვის, ფრაქციის გაუქმების, ფრაქციის მიერ მისი ამ ორგანოებიდან გაწვევის შესახებ განცხადების
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს მიერ ცნობად მიღების მომენტიდან. ფრაქციას უფლება აქვს
ახალი კანდიდატურა წარადგინოს.
11.37-ე მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3.ფრაქციის ხელმძღვანელია ფრაქციის თავმჯდომარე.
თავმჯდომარეს ფრაქციის ყოველ 3-წევრზე ჰყავს ერთი მოადგილე. ფრაქციის თავმჯდომარის და სხვა
თანამდებობის პირების უფლება-მოსილების, არჩევის, გადარჩევის და ფრაქციის შიდა
ორგანიზაციული მუშაობის საკითხები განისაზღვრება ფრაქციის წესდებით’’
12. 51-ე მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს „ე’’ ქვეპუნქტი:
„ე. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერის წინადადებით’’
12.51-ე მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შესახებ საკრებულოს წევრთა ინფორმირებას
უზრუნველყოფს საკრებულოს აპარატი. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის გამოუცხადებლობის შემთხვევაში სხდომას
თავმჯდომარეობს საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, ხოლო მისი არყოფნის
შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის უხუცესი მოადგილე’’
13. მე-100 მუხლის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი. 100 საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილის და მოადგილეების არჩევის წესი“
14.101-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 101. საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილისა და მოადგილეების თანამდებობიდან
გადაყენების წესი“
15.102-ე მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიის
შემადგენლობიდან საკრებულოს უფლებამოსილების ვადით სიითი შემადგენლობის ნახევარზე მეტით
http://www.matsne.gov.ge 01025005035115016342
ირჩევს საკრებულო .
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი გაზდელიანი

 

 

                 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
                           დადგენილება №10
                            2014 წლის 14 ივლისი
                               დ. ლენტეხი

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და
ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22–ე მუხლის პირველი
პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტისა და 43-ე მუხლის მე-2 პუნქტის აგრეთვე ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“
საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ლენტეხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
დამტკიცდეს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის
კომისიის დებულება.
(დანართი №1);

მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო
საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“-ლენტეხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2010 წლის 23 ივლისის #08 დადგენილება.

მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე მაიზერ ჩანქსელიანი
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის
კომისიის დებულება
ეს დებულება, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის” და საკრებულოს
რეგლამენტის შესაბამისად განსაზღვრავს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და
ეთიკის კომისიის უფლებამოსილებას, სტრუქტურას და თანამდებობის პირთა უფლება–მოვალეობებს.
მუხლი 1. კომისიის სტატუსი
1. სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისია (შემდგომ ,,კომისია”) წარმოადგენს საკრებულოს
მუდმივმოქმედ ორგანოს, რომელიც უზრუნველყოფს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით,
საკრებულოს რეგლამენტით და ამ დებულებით განსაზღვრულ უფლებამოსილებათა განხორციელებას.
2. კომისია იქმნება ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 28–ე მუხლის, საკრებულოს რეგლამენტით
და ამ დებულებით დადგენილი წესით.
3. კომისია იქმნება ამ დებულებით დადგენილი საკითხების საკრებულოში წინასწარი მომზადების,
გადაწყვეტილებათა შესრულებისათვის ხელის შეწყობის, გამგეობის და მისი სტრუქტურული ერთეულების,
აგრეთვე შესაბამისი მიმართულებით მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების
კონტროლის მიზნით.
4. კომისიის საქმიანობის წესი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 28–ე მუხლის მე–3 პუნქტის
შესაბამისად განისაზღვრება საკრებულოს რეგლამენტით.
მუხლი 2. კომისიის უფლებამოსილება
1. კომისია:
ა) აკონტროლებს საკრებულოს წევრთა მიერ საქართველოს კანონმდებლობისა და საკრებულოს რეგლამენტის
მოთხოვნათა დაცვას;
http://www.matsne.gov.ge 01025005035115016125
ბ) ამზადებს და საკრებულოს წარუდგენს წინადადებებს საკრებულოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის
და უფლებამოსილებათა ცნობის შესახებ.
გ) შეისწავლის საკრებულოს წევრის სტატუსთან საკრებულოს წევრის თანამდებობრივი და სამეწარმეო
საქმიანობის შეუთავსებლობის საკითხებს და საკრებულოს წარუდგენს შესაბამის წინადადებებს;
დ) განსაზღვრავს საკრებულოს კომისიებსა და დროებით სამუშაო ჯგუფებში საკრებულოს წევრთა
პროპორციული წარმომადგენლობის ქვოტას;
ე) შეისწავლის ფრაქციის რეგისტრაციისთვის საჭირო მასალებს და საკრებულოს უახლოეს სხდომას
წარუდგენს შესაბამის დასკვნას;
ვ) საკრებულოს უახლოეს სხდომას აცნობებს ფრაქციის გაუქმებისა და ფრაქციის შემადგენლობიდან წევრის
გასვლის ფაქტს; ცნობად იღებს ფრაქციიდან წევრის გარიცხვის, აგრეთვე ფრაქციის თავმჯდომარისა და სხვა
ხელმძღვანელი პირების არჩევის, გადაყენების, გადადგომის, ფრაქციის სადამფუძნებლო დოკუმენტებში
შესწორებათა შეტანის შესახებ ინფორმაციას, რის შესახებაც აცნობებს საკრებულოს ბიუროს და საკრებულოს
უახლოეს სხდომას;
ზ) საკრებულოს რეგლამენტით განსაზღვრულ შემთხვევებში ასრულებს დროებითი ხმის დამთვლელი
კომისიის ფუნქციებს, ადგენს ფარული კენჭისყრის გამართვის ადგილსა და ბიულეტენის ფორმას; ითვლის და
აცხადებს ფარული კენჭისყრის შედეგებს;
თ) შეიმუშავებს წინადადებებს თვითმმართველი ერთეულის სიმბოლოების დამტკიცების და მასში
ცვლილებების შეტანის შესახებ;
ი) საკრებულოს წარუდგენს წინადადებებს თვითმმართველი ერთეულის საპატიო ჯილდოების და წოდებების
შემოღებისა და მინიჭების წესის დადგენის შესახებ;
კ) შეიმუშავებს წინადადებებს თვითმმართველობის საჯარო მოსამსახურეთა საკადრო პოლიტიკის
განსაზღვრის, სამსახურეობრივი ეთიკის, ადამიანური რესურსების მართვის, თვითმმართველობის საჯარო
მოსამსახურეთათვის ატესტაციებისა და კონკურსების ჩატარების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და
გადამზადების საკითხებზე; კონტროლს უწევს აღნიშნულ სფეროში მიღებულ გადაწყვეტილებათა
შესრულებას და გატარებულ ღონისძიებათა განხორციელებას;
ლ) განიხილავს და შეიმუშავებს წინადადებებს ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა საშტატო
ნუსხის განსაზღვრის, თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო
მოთხოვნების დადგენის, თანამდებობრივი ინსტრუქციების, სამუშაოთა აღწერილობებისა და ანგარიშგების
შედგენის, ადგილობრივ თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის შექმნის
შესახებ; აკონტროლებს საკრებულოს მიერ ამ საკითხებზე მიღებული გადაწყვეტილებების დაცვას და
შესრულებას;
მ) განიხილავს და შეიმუშავებს წინადადებებს საკრებულოს რეგლამენტის, საკრებულოს კომისიების,
საკრებულოს აპარატის, გამგეობის, გამგეობის სტრუქტურული ერთეულების და ტერიტორიული
ორგანოების დებულებათა პროექტების და მათში ცვლილებების შეტანის საკითხებზე;
ნ) ახორციელებს საკრებულოს რეგლამენტით და საკრებულოს დავალებით მისთვის მინიჭებულ სხვა
უფლებამოსილებებს.
2. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების თანამდებობის პირები კომისიის მოთხოვნით
ვალდებულნი არიან კომისიის მიერ დადგენილ ვადაში წარუდგინონ მას შესაბამისი დოკუმენტები,
დასკვნები და სხვა მასალები, დაესწრონ კომისიის სხდომებს, პასუხი გასცენ სხდომაზე დასმულ შეკითხვებზე
და წარმოადგინონ გაწეული საქმიანობის ანგარიში.
მუხლი 3. კომისიის თავმჯდომარე
1. კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე არჩევა და გადარჩევა ხდება ადგილობრივი
თვითმმართველობის კოდექსის 28–ე და საკრებულოს რეგლამენტის 26–ე, 102–ე და 103–ე მუხლებით
დადგენილი წესით.
http://www.matsne.gov.ge 01025005035115016125
2. კომისიის თავმჯდომარე:
ა) იწვევს და წარმართავს კომისიის სხდომას;
ბ) ადგენს, კომისიის სხდომაზე განიხილავს და საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს კომისიის
დებულებას;
გ) არის კომისიის წარმომადგენელი, გამოდის კომისიის სახელით საკრებულოში და მის ფარგლებს გარეთ;
დ) ანაწილებს ფუნქციებს კომისიის წევრებს შორის;
ე) ამ დებულების შესაბამისად ქმნის კომისიის სამუშაო ჯგუფებს;
ვ) ადგენს და საკრებულოს ბიუროს დასამტკიცებლად წარუდგენს კომისიის სამუშაო გეგმებს;
უზრუნველყოფს სამუშაო გეგმით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა განხორციელებას;
ზ) აძლევს დავალებებს კომისიის წევრებს;
თ) კომისიის სხდომაში მონაწილეობისათვის იწვევს ადგილობრივი თვითმმართველობის და სახელმწიფო
ორგანოების წარმომადგენლებს, ექსპერტებსა და სპეციალისტებს;
ი) საკრებულოს ბიუროს მიერ დადგენილი კვოტის ფარგლებში კომისიაში სამუშაოდ იწვევს
ექსპერტ–სპეციალისტებს და წარუდგენს მათ კანდიდატურებს საკრებულოს თავმჯდომარეს შრომითი
ხელშეკრულების გასაფორმებლად;
კ) ნიშნავს კომისიის საკონსულტაციო საბჭოს შემადგენლობას;
ლ) აკონტროლებს კომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა შესრულებას;
მ) საკრებულოს წარუდგენს წლიურ ანგარიშს კომისიის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ;
ნ) ხელს აწერს კომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს, დასკვნებს, რეკომენდაციებს და კომისიის
სხდომის ოქმებს;
ო) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით, საკრებულოს რეგლამენტით და კომისიის დებულებით
მისთვის მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებებს.
3. კომისიის თავმჯდომარის არყოფნის, აგრეთვე კომისიის თავმჯდომარის გადადგომის, გადაყენების, მის
მიერ უფლებამოსილების განხორციელების შეუძლებლობის ან მისი, როგორც საკრებულოს წევრის
უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში, კომისიის თავმჯდომარის დავალებით კომისიის
ერთ–ერთი წევრი ასრულებს კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობას. ამ საკითხზე კომისიის თავმჯდომარის
დავალების არ არსებობის შემთხვევაში, კომისიის თავმჯდომარის უფლება–მოვალეობებს ასრულებს
კომისიის უხუცესი წევრი.
მუხლი 4. კომისიის სამუშაო ჯგუფები
1. კომისიის უფლებამოსილებათა ფუნქციური დაჯგუფების მიხედვით კომისიის წევრებისაგან იქმნება
კომისიის სამუშაო ჯგუფები.
2. კომისიის წევრთა გადანაწილებას სამუშაო ჯგუფებში კომისიის წევრთა სურვილის გათვალისწინებით
ახდენს კომისიის თავმჯდომარე. კომისიის წევრი შეიძლება იყოს კომისიის რამოდენიმე სამუშაო ჯგუფის
წევრი.
3. სამუშაო ჯგუფის ფუნქციაა თავის უფლებამოსილების ფარგლებში განიხილონ და მოამზადონ კომისიის
სხდომაზე განსახილველი საკითხები.
4. კომისიაში იქმნება შემდეგი სამუშაო ჯგუფები:
ა) სამანდატო და საპროცედურო საკითხთა სამუშაო ჯგუფი;
http://www.matsne.gov.ge 01025005035115016125
ბ) საკადრო პოლიტიკის და ეთიკის სამუშაო ჯგუფი.
5. სამანდატო და საპროცედურო საკითხთა სამუშაო ჯგუფი წინასწარ განიხილავს და კომისიას
განსახილველად წარუდგენს ამ დებულების მე–2 მუხლის ,,ა” – ,,ი” პუნქტებით განსაზღვრულ საკითხებს.
6. საკადრო პოლიტიკის და ეთიკის სამუშაო ჯგუფი წინასწარ განიხილავს და კომისიას განსახილველად
წარუდგენს ამ დებულების მე–2 მუხლის ,,კ” – ,,მ” პუნქტებით განსაზღვრულ საკითხებს.
მუხლი 5. კომისიის საკონსულტაციო საბჭო
1. კომისიის საკონსულტაციო საბჭო იქმნება შესაბამისი დარგის კომპეტენტური, სათანადო გამოცდილების
მქონე, მოწვეული ექსპერტ-კონსულტანტების, ასევე არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების
წარმომადგენლებისაგან.
2. კომისიის საბჭოს პერსონალურ შემადგენლობას მოწვეულ პირებთან შეთანხმებით განსაზღვრავს კომისიის
თავმჯდომარე.
3. საკონსულტაციო საბჭო კომისიის თავმჯდომარის წინადადებით წინასწარ განიხილავს კომისიის სხდომაზე
განსახილველ საკითხებს შეიმუშავებს შესაბამის რეკომენდაციებს და წინადადებებს. განიხილავს კომისიის
გამგებლობას მიკუთვნებულ სფეროში არსებულ პრობლემებს და მათ გადაწყვეტის შესაძლო გზებს.
მუხლი 6. კომისიის საქმიანობის უზრუნველყოფა
1. კომისიის, კომისიის სამუშაო ჯგუფის და კომისიის საკონსულტაციო საბჭოს ორგანიზაციულ-ტექნიკურ
მომსახურებას და საქმისწარმოებას უზრუნველყოფს საკრებულოს აპარატი.
2. კონკრეტული საკითხების დასამუშავებლად, საკრებულოს ბიუროს მიერ განსაზღვრული ქვოტების
ფარგლებში, კომისიის თავმჯდომარის წინადადებით, საკრებულოს თავმჯდომარე არა უმეტეს 6 თვის ვადით,
შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე კომისიაში სამუშაოდ იწვევს ექსპერტ-კონსულტანტებს.

 

 

                                   ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
                                                     დადგენილება №3
                                                    2021 წლის 26 თებერვალი
                                                      დაბა ლენტეხი
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და ლენტეხის მუნიციპალიტეტის
საკუთრებაში არსებული არასასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის
დადგენის შესახებ
„საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის
პირველი პუნქტის „ე.გ“ ქვეპუნქტის, „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19
მუხლის მე-6 პუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე
მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, „სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში
არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის წესის
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2013 წლის 08 ოქტომბრის N-784 ბრძანებულების
შესაბამისად, ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
დადგინდეს ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ლენტეხის მუნიციპალიტეტის
საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასი დანართი
№1-ის მიხედვით.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების
მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ (www.matsne.gov.ge, 200140030.35.115.016313, 26/02/2020
წ.) ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 21 თებერვლის №4 დადგენილება.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი გაზდელიანი
დანართი №1
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში
არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის განსაზღვრის შესახებ
1. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის
საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 1 კვ.მ მიწის ნორმატიული ფასი
გამოიანგარიშება შემდეგი ფორმულის მიხედვით:
CN
= IMG X IT L X C X K
ა) CN არის 1კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასი;
ბ) IMG არის დაბა ლენტეხის მაკრომდებარეობის ინდექსი, რომელიც უდრის 0,28-ს;
გ) IT L არის ლოკალური ინდექსი, რომელიც უდრის 1-ს;
დ) C არის არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ერთ კვ.მ-ზე დადგენილი საბაზისო
განაკვეთი და მისი მნიშვნელობა უდრის 0,24 ლარს;
ე) K არის მიწის ნორმატიული ფასის მარეგულირებელი კოეფიციენტი და მისი მნიშვნელობა უდრის
50-ს.
http://www.matsne.gov.ge 20014003035115016329
2. პირველი პუნქტის მიხედვით მიწის ნორმატიული ფასი დადგინდეს შემდეგი სახით:
IMC ITL C K CN
0.28
1 0.24 50 3,36
3. დაბა ლენტეხში მიწის ნორმატიული ფასი შეადგენს 3,36 ლარს.
4. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მიწის ნორმატიული ფასი დადგენილია დაბა
ლენტეხისთვის დადგენილი ფასის 40 %-ის ოდენობით და იგი შეადგენს 1,344 ლარს.
5. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის დასახლებათა შორის არეალში მიწის ნორმატიული ფასი დადგინდეს
დაბა ლენტეხისთვის დადგენილი ფასის 30%-ით და იგი შეადგენს 1,008 ლარს.
6. „საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის №407 დადგენილებით განსაზღვრულ
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების 50 მეტრის რადიუსში (თითოეულ
მხარეს) არსებული მიწის ნორმატიული ფასი დადგენილია დაბა ლენტეხისათვის დადგენილი ფასის
80%-ის ოდენობით და იგი შეადგენს 2,7 ლარს.

 

 

                                        ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
                                                  დადგენილება №1
                                                  2021 წლის 26 თებერვალი
                                                       დაბა ლენტეხი
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე დაფიქსირებულ
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტზე გამოწერილი საჯარიმო ქვითრის საჯაროდ
გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 61-ე მუხლის მე-2
პუნქტის და საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის’’ 2904 მუხლის მე-5
ნაწილის საფუძველზე ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
დამტკიცდეს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე
დაფიქსირებულ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტზე გამოწერილი საჯარიმო ქვითრის
საჯაროდ გამოქვეყნების წესი.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი გაზდელიანი
დანართი №1
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე დაფიქსირებულ
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტზე გამოწერილი საჯარიმო ქვითრის საჯაროდ
გამოქვეყნების წესი.
მუხლი 1
ეს წესი განსაზღვრავს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე
დაფიქსირებულ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტზე გამოწერილი საჯარიმო ქვითრის
საჯაროდ გამოქვეყნებასთან დაკავშირებულ პროცედურებს, აგრეთვე, ამ წესის აღსრულების მიზნით,
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის (შემდგომ მერია) უფლებამოსილი სტრუქტურული ერთეულის
მიერ განსახორციელებელ ღონისძიებებს.
მუხლი 2
1. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე დაფიქსირებულ
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტთან დაკავშირებით ლენტეხის მუნიციპალიტეტის
მერიის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული(შემდგომ, სტრუქტურული ერთეული) საქართველოს
კანონის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის’’ 2904
მუხლის პირველი ნაწილით
განსაზღვრულ შესაბამის პირს(შემდგომ, პირი) საჯარიმო ქვითარს უგზავნის ფოსტის მეშვეობით,
რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით.
2. თუ პირს საჯარიმო ქვითარი რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით ვერ ჩაჰბარდა, საჯარიმო ქვითარი
ბრუნდება ფოსტაში და დაბრუნებიდან არაუადრეს 30-ე დღისა და არაუგვიანეს მე-60 დღისა,
აღნიშნულ პირს ეგზავნება განმეორებით, იმავე მისამართზე.
3. საჯარიმო ქვითარი, პირისათვის ფოსტის მეშვეობით განმეორებით ჩაუბარებლობის შემთხვევაში,
უბრუნდება სტრუქტურულ ერთეულს საჯაროდ გამოქვეყნების მიზნით.
მუხლი 3
1. პირისათვის საჯარიმო ქვითრის განმეორებით ჩაუბარებლობის შემთხვევაში ლენტეხის
მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეული, ფოსტის მიერ მისთვის
დაბრუნებულ საჯარიმო ქვითარს დაუყონებლივ აქვეყნებს საჯაროდ, ოფიციალურ ვებ გვერდზე:
lentekhi.gov.ge (შემდგომ, ვებ გვერდზე) შესაბამის ველში.
2. საჯარიმო ქვითრისა და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ამსახველი ვიდეოფირის ან/და
ფოტოფირის ოფიციალურ ვებ გვერდზე გამოქვეყნება ხდება ავტომატურად, შესაბამისი პროგრამული
http://www.matsne.gov.ge 01025005035115016327
უზრუნველყოფის მეშვეობით.
3. საჯარიმო ქვითარი პირისთვის ჩაბარებულად მიიჩნევა მისი ამ წესით დადგენილი წესით, საჯაროდ,
ოფიციალურ ვებ გვერდზე გამოქვეყნებიდან 30-ე დღეს.
მუხლი 4
1. საჯარიმო ქვითრის საჯაროდ გამოქვეყნება ხდება შემდეგი წესით: ოფიციალურ ვებ გვერდზე
სპეციალურად ამ მიზნით გამოყოფილ ადგილზე თავსდება იმ სატრანსპორტო საშუალებების
სახელმწიფო სანომრე ნიშნების სრული სია, რომელთა მფლობელზეც/მესაკუთრეზეც გამოქვეყნების
მომენტისთვის გამოწერილია საჯარიმო ქვითარი და იგი არ ჩაჰბარებია პირს ამ წესის მე-2 მუხლის
შესაბამისად.
2. დაინტერესებულ პირს შესაძლებლობა აქვს სატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო სანომრე
ნიშნის მონიშვნის გზით მოძებნოს და გაეცნოს ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე დაფიქსირებულ
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტთან დაკავშირებით გამოწერილ საჯარიმო ქვითარს.
3. ოფიციალურ ვებ გვერდზე საჯარიმო ქვითართან ერთად ასევე თავსდება შესაბამისი ბმული, სადაც
დადგენილი წესების დაცვით შესაძლებელია კონკრეტული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის
ამსახველი ვიდეოფირის ან/და ფოტოფირის ნახვა.
მუხლი 5
საჯაროდ გამოქვეყნებული საჯარიმო ქვითრის გაცნობისა და მის შესახებ ინფორმაციაზე სწრაფი
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, სტრუქტურული ერთეული, საჯარიმო ქვითრის
ოფიციალურ ვებ გვერდზე გამოქვეყნების თაობაზე, ინფორმაციას, მოკლე ტექსტური შეტყობინების
მეშვეობით, უგზავნის პირს, თუ მათ მონაცემთა ბაზაში არსებობს ამ პირის საკონტაქტო ინფორმაცია.
მუხლი 6
1. საჯარიმო ქვითარი ოფიციალური ვებ გვერდიდან ავტომატურად წაიშლება მისი ამ წესის მე-3
მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილი წესით, გამოქვეყნებიდან 90კალენდარული დღის
გასვლისთანავე, გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილი შემთხვევისა.
2. პირის მიერ ჯარიმის გადახდის შემთხვევაში საჯარიმო ქვითარი ოფიციალური ვებ გვერდიდან
იშლება ჯარიმის გადახდის დადასტურებისთანავე.

 

                                                 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
                                                         დადგენილება №11
                                                             2014 წლის 14 ივლისი
                                                                 დ. ლენტეხი

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით – ტერიტორიული დაგეგმარების და
ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი
პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტისა და 43-ე მუხლის მე-2 პუნქტის აგრეთვე ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“
საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ლენტეხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
დამტკიცდეს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით – ტერიტორიული დაგეგმარების და
ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულება.
(დანართი №1);
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით – ტერიტორიული
დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ – ლენტეხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 23 ივლისის №09 დადგენილება.

მუხლი 3
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე მაიზერ ჩანქსელიანი
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების და
ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულება

ეს დებულება, საქართველოს ორგანული კანონის ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის და
საკრებულოს რეგლამენტის შესაბამისად განსაზღვრავს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის
სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის უფლებამოსილებას,
სტრუქტურასა და თანამდებობის პირთა უფლება–მოვალეობებს.
მუხლი 1. კომისიის სტატუსი
1. სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისია (შემდგომ ,,კომისია”)
წარმოადგენს საკრებულოს მუდმივმოქმედ ორგანოს, რომელიც უზრუნველყოფს ადგილობრივი
თვითმმართველობის კოდექსით, საკრებულოს რეგლამენტით და ამ დებულებით განსაზღვრულ
უფლებამოსილებათა განხორციელებას.
2. კომისია იქმნება ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 28–ე მუხლის, საკრებულოს რეგლამენტით
და ამ დებულებით დადგენილი წესით.
3. კომისია იქმნება ამ დებულებით დადგენილი საკითხების საკრებულოში წინასწარი მომზადების,
გადაწყვეტილებათა შესრულებისათვის ხელის შეწყობის, გამგეობის და მისი სტრუქტურული ერთეულების,
აგრეთვე შესაბამის მიმართულებით მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების
კონტროლის მიზნით.
4. კომისიის საქმიანობის წესი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 28–ე მუხლის მე–3 პუნქტის
შესაბამისად განისაზღვრება საკრებულოს რეგლამენტით.
http://www.matsne.gov.ge 01025005035115016126
მუხლი 2. კომისიის უფლებამოსილება
1. კომისია:
ა) განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს წინადადებებსა და დასკვნებს თვითმმართველი ერთეულის
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვისა და თვითმმართველი ერთეულის სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმვის
ნორმებისა და წესების განსაზღვრის, თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიის ზონებად (ისტორიულკულტურულ, გამწვანების, დასვენების, სამრეწველო, სავაჭრო, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების და სხვა
სპეციალური ზონების) დაყოფის, მათი საზღვრების დადგენისა და შეცვლის შესახებ;
ბ) განიხილავს თვითმმართველი ერთეულის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმისა და განაშენიანების
რეგულირების გეგმის პროექტებს და საკრებულოს წარუდგენს შესაბამის დასკვნებს;
გ) განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს წინადადებებს დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და
განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ;
დ) განიხილავს თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიის კეთილმოწყობისა და საინჟინრო
ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამათა პროექტებს და საკრებულოს წარუდგენს შესაბამის დასკვნებს;
ე) განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს წინადადებებს თვითმმართველი ერთეულის დასახლებებში
ქუჩების, მოედნების სახელდებისა და ნუმერაციის შესახებ;
ვ) განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს წინადადებებს თვითმმართველ ერთეულშია ადმინისტრაციული
ერთეულების შექმნის, გაუქმების, მათი საზღვრების დადგენისა და შეცვლის შესახებ;
ზ) განიხილავს ადგილობრივი გზების შენახვისა და განვითარების პროგრამების და გეგმების პროექტებს
საკრებულოს წარუდგენს შესაბამის დასკვნებს;
თ) განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს წინადადებებს მუნიციპალური ტრანსპორტით მომსახურებისა
და ადგილობრივი გადაზიდვების წესების, ტრანსპორტის მარშრუტებისა და გრაფიკების განსაზღვრის,
ადგილობრივი სამგზავრო გადაყვანის, ავტომანქანის პარკირების მარეგულირებელი ნორმების დადგენის
შესახებ;
ი) განიხილავს სატრანსპორტო სისტემის განვითარების ადგილობრივ პროგრამების პროექტებს და
საკრებულოს წარუდგენს დასკვნას ამ პროგრამების დამტკიცებასთან დაკავშირებით;
კ) განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს წინადადებებს თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე
ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზებისა და საგზაო მოძრაობის დაგეგმარების შესახებ;
ლ) განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს წინადადებებს გარე ვაჭრობის, ბაზრებისა და ბაზრობების
რეგულირების წესების, ბაზრებისა და ბაზრობებისათვის ადგილების გამოყოფის და ორგანიზების წესების
შესახებ;
მ) განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს წინადადებებს გარე რეკლამის განთავსების მარეგულირებელი
ნორმების დადგენასთან დაკავშირებით;
ნ) განიხილავს თვითმმართველი ერთეულის ინფორმატიზაციის კონცეფციისა და პროგრამის და
თვითმმართველი ერთეულის ვებგვერდის დებულების პროექტებს და საკრებულოს წარუდგენს შესაბამის
დასკვნებს;
ო) განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს წინადადებებს თვითმმართველ ერთეულში საინფორმაციო
სისტემის, ქსელის, ბაზების, მონაცემთა ბანკების გამოყენების წესების დადგენასთან დაკავშირებით;
პ) განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს წინადადებებს გარე განათების, წყალმომარაგების (მათ შორის
ტექნიკური) და წყალანირების უზრუნველყოფის, ადგილობრივი მნიშვნელობის სამელიორაციო სისტემის
განვითარების სამუშაოთა წარმოების დაგეგმვასთან დაკავშირებით;
ჟ) ახორციელებს საკრებულოს რეგლამენტით და საკრებულოს დავალებით მისთვის მინიჭებულ სხვა
უფლებამოსილებებს.
2. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების თანამდებობის პირები კომისიის მოთხოვნით
http://www.matsne.gov.ge 01025005035115016126
ვალდებულნი არიან კომისიის მიერ დადგენილ ვადაში წარუდგინონ მას შესაბამისი დოკუმენტები,
დასკვნები და სხვა მასალები, დაესწრონ კომისიის სხდომებს, პასუხი გასცენ სხდომაზე დასმულ შეკითხვებზე
და წარმოადგინონ გაწეული საქმიანობის ანგარიში.
მუხლი 3. კომისიის თავმჯდომარე
1. კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე არჩევა და გადარჩევა ხდება ადგილობრივი
თვითმმართველობის კოდექსის 28–ე და საკრებულოს რეგლამენტის 26–ე, 102–ე და 103–ე მუხლებით
დადგენილი წესით.
2. კომისიის თავმჯდომარე:
ა) იწვევს და წარმართავს კომისიის სხდომას;
ბ) ადგენს, კომისიის სხდომაზე განიხილავს და საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს კომისიის
დებულებას;
გ) არის კომისიის წარმომადგენელი, გამოდის კომისიის სახელით საკრებულოში და მის ფარგლებს გარეთ;
დ) ანაწილებს ფუნქციებს კომისიის წევრებს შორის;
ე) ამ დებულების შესაბამისად ქმნის კომისიის სამუშაო ჯგუფებს;
ვ) ადგენს და საკრებულოს ბიუროს დასამტკიცებლად წარუდგენს კომისიის სამუშაო გეგმებს;
უზრუნველყოფს სამუშაო გეგმით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა განხორციელებას;
ზ) აძლევს დავალებებს კომისიის წევრებს;
თ) კომისიის სხდომაში მონაწილეობისათვის იწვევს ადგილობრივი თვითმმართველობის და სახელმწიფო
ორგანოების წარმომადგენლებს, ექსპერტებსა და სპეციალისტებს;
ი) საკრებულოს ბიუროს მიერ დადგენილი კვოტის ფარგლებში კომისიაში სამუშაოდ იწვევს
ექსპერტ–სპეციალისტებს და წარუდგენს მათ კანდიდატურებს საკრებულოს თავმჯდომარეს შრომითი
ხელშეკრულების გასაფორმებლად;
კ) ნიშნავს კომისიის საკონსულტაციო საბჭოს შემადგენლობას;
ლ) აკონტროლებს კომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა შესრულებას;
მ) საკრებულოს წარუდგენს წლიურ ანგარიშს კომისიის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ;
ნ) ხელს აწერს კომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს, დასკვნებს, რეკომენდაციებს და კომისიის
სხდომის ოქმებს;
ო) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით, საკრებულოს რეგლამენტით და კომისიის დებულებით
მისთვის მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებებს.
3. კომისიის თავმჯდომარის არყოფნის, აგრეთვე კომისიის თავმჯდომარის გადადგომის, გადაყენების, მის
მიერ უფლებამოსილების განხორციელების შეუძლებლობის ან მისი, როგორც საკრებულოს წევრის
უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში, კომისიის თავმჯდომარის დავალებით კომისიის
ერთ–ერთი წევრი ასრულებს კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობას. ამ საკითხზე კომისიის თავმჯდომარის
დავალების არ არსებობის შემთხვევაში, კომისიის თავმჯდომარის უფლება–მოვალეობებს ასრულებს
კომისიის უხუცესი წევრი.
მუხლი 4. კომისიის სამუშაო ჯგუფები
1. კომისიის უფლებამოსილებათა ფუნქციური დაჯგუფების მიხედვით კომისიის წევრებისაგან იქმნება
სამუშაო ჯგუფები.
2. კომისიის წევრთა გადანაწილებას სამუშაო ჯგუფებში კომისიის წევრთა სურვილის გათვალისწინებით
ახდენს კომისიის თავმჯდომარე. კომისიის წევრი შეიძლება იყოს კომისიის რამდენიმე სამუშაო ჯგუფის
წევრი.
http://www.matsne.gov.ge 01025005035115016126
3. სამუშაო ჯგუფის ფუნქციაა თავის უფლებამოსილების ფარგლებში განიხილონ და მოამზადონ კომისიის
სხდომაზე განსახილველი საკითხები.
4. კომისიაში იქმნება შემდეგი სამუშაო ჯგუფები:
ა) სივრცით–ტერიტორიული დადგეგმარების საკითხთა სამუშაო ჯგუფი;
ბ) ინფრასტრუქტურის სამუშაო ჯგუფი;
გ) საინფორმაციო სისტემის განვითარების საკითხთა სამუშაო ჯგუფი.
6. სივრცით–ტერიტორიული დადგეგმარების საკითხთა სამუშაო ჯგუფი წინასწარ განიხილავს და კომისიას
განსახილველად წარუდგენს ამ დებულების მე–2 მუხლის ,,ა” – ,,ვ” პუნქტებით განსაზღვრულ საკითხებს.
7. ინფრასტრუქტურის სამუშაო ჯგუფი წინასწარ განიხილავს და კომისიას განსახილველად წარუდგენს ამ
დებულების მე–2 მუხლის ,,ზ”–,,მ” პუნქტებით განსაზღვრულ საკითხებს.
8. საინფორმაციო სისტემის განვითარების საკითხთა სამუშაო ჯგუფი წინასწარ განიხილავს და კომისიას
განსახილველად წარუდგენს ამ დებულების მე–2 მუხლის ,,ნ” და ,,ო” პუნქტებით განსაზღვრულ საკითხებს.
მუხლი 5. კომისიის საკონსულტაციო საბჭოები
1. კომისიის საკონსულტაციო საბჭოები იქმნება შესაბამისი დარგის კომპეტენტური, სათანადო
გამოცდილების მქონე, მოწვეული ექსპერტ-კონსულტანტების, ასევე არასამეწარმეო (არაკომერციული)
იურიდიული პირების წარმომადგენლებისაგან.
2. კომისიის საბჭოების პერსონალურ შემადგენლობას მოწვეულ პირებთან შეთანხმებით განსაზღვრავს
კომისიის თავმჯდომარე.
3. საკონსულტაციო საბჭოები კომისიის თავმჯდომარის წინადადებით წინასწარ განიხილავენ კომისიის
სხდომაზე განსახილველ საკითხებს შეიმუშავებენ შესაბამის რეკომენდაციებს და წინადადებებს. განიხილავენ
კომისიის გამგებლობას მიკუთვნებულ სფეროში არსებულ პრობლემებს და მათ გადაწყვეტის შესაძლო გზებს.
მუხლი 6. კომისიის საქმიანობის უზრუნველყოფა
1. კომისიის, მისი სამუშაო ჯგუფების და კომისიის საკონსულტაციო საბჭოების ორგანიზაციულ-ტექნიკურ
მომსახურებას და საქმისწარმოებას უზრუნველყოფს საკრებულოს აპარატი.
2. კონკრეტული საკითხების დასამუშავებლად, საკრებულოს ბიუროს მიერ განსაზღვრული კვოტების
ფარგლებში, კომისიის თავმჯდომარის წინადადებით, საკრებულოს თავმჯდომარე არა უმეტეს 6 თვის ვადით,
შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე კომისიაში სამუშაოდ იწვევს ექსპერტ-კონსულტანტებს.

 

 

                                           ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
                                                                    დადგენილება №14
                                                                    2014 წლის 14 ივლისი
                                                                             დ. ლენტეხი

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის დებულების
დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22–ე მუხლის
პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტისა და 43-ე მუხლის მე-2 პუნქტის აგრეთვე ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“
საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ლენტეხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1
დამტკიცდეს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის დებულება.
(დანართი №1);

მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა
კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“- ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 23
ივლისის N12 დადგენილება;

მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე მაიზერ ჩანქსელიანი
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის
დებულება

ეს დებულება, საქართველოს ორგანული კანონის ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის და
საკრებულოს რეგლამენტის შესაბამისად განსაზღვრავს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოციალურ საკითხთა
კომისიის უფლებამოსილებას, სტრუქტურასა და თანამდებობის პირთა უფლება–მოვალეობებს.
მუხლი 1. კომისიის სტატუსი
1. სოციალურ საკითხთა კომისია (შემდგომ ,,კომისია”) წარმოადგენს საკრებულოს მუდმივმოქმედ ორგანოს,
რომელიც უზრუნველყოფს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით, საკრებულოს რეგლამენტით და
ამ დებულებით განსაზღვრულ უფლებამოსილებათა განხორციელებას.
2. კომისია იქმნება ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 28–ე მუხლის, საკრებულოს რეგლამენტით
და ამ დებულებით დადგენილი წესით.
3. კომისია იქმნება ამ დებულებით დადგენილი საკითხების საკრებულოში წინასწარი მომზადების,
გადაწყვეტილებათა შესრულებისათვის ხელის შეწყობის, გამგეობის და მისი სტრუქტურული ერთეულების,
აგრეთვე შესაბამის მიმართულებით მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების
კონტროლის მიზნით.
4. კომისიის საქმიანობის წესი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 28–ე მუხლის მე–3 პუნქტის
შესაბამისად განისაზღვრება საკრებულოს რეგლამენტით
http://www.matsne.gov.ge 01025005035115016129
მუხლი 2. კომისიის უფლებამოსილება
1. კომისია განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს წინადადებებს, რეკომენდაციებს და დასკვნებს:
ა) განათლების, კულტურის და სპორტის განვითარების მუნიციპალურ პროგრამათა პროექტების შესახებ;
ბ) სკოლამდელი და სკოლისგარეშე სააღმზრდელო დაწესებულებების არასამეწარმეო (არაკომერციულ)
იურიდიული პირის ფორმით შექმნისა და მათი ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ;
გ) ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების, მუზეუმების, თეატრების, გამოფენების, სპორტულგამაჯანსაღებელი ობიექტების საქმიანობის ხელშემწყობი მუნიციპალურ პროგრამათა პროექტების შესახებ;
დ) ჯანმრთელობის დაცვისა და სანიტარულ-ეპიდემოლოგიურ მომსახურების მუნიციპალურ პროგრამათა
პროექტების შესახებ;
ე) მოსახლეობის შრომითი მოწყობისა და დასაქმების ხელშემწყობი მუნიციპალურ პროგრამათა პროექტების
შესახებ;
ვ) თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიდან მოსახლეობის დამატებითი სოციალური მომსახურების
სახეების დაფინანსების შესახებ;
ზ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალურ-საყოფაცხოვრებო მომსახურების პირობების
დადგენის შესახებ.
თ) კანონმდებლობით დადგენილი წესით, უსახლკარო პირების თავშესაფრით უზრუნველყოფის მიზნით
გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ.
2. კომისია ახორციელებს საკრებულოს რეგლამენტით და საკრებულოს დავალებით მისთვის მინიჭებულ სხვა
უფლებამოსილებებს.
3. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების თანამდებობის პირები კომისიის მოთხოვნით
ვალდებულნი არიან კომისიის მიერ დადგენილ ვადაში წარუდგინონ მას შესაბამისი დოკუმენტები,
დასკვნები და სხვა მასალები, დაესწრონ კომისიის სხდომებს, პასუხი გასცენ სხდომაზე დასმულ შეკითხვებზე
და წარმოადგინონ გაწეული საქმიანობის ანგარიში.
მუხლი 3. კომისიის თავმჯდომარე
1. კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე არჩევა და გადარჩევა ხდება ადგილობრივი
თვითმმართველობის კოდექსის 28–ე და საკრებულოს რეგლამენტის 26–ე, 102–ე და 103–ე მუხლებით
დადგენილი წესით.
2. კომისიის თავმჯდომარე:
ა) იწვევს და წარმართავს კომისიის სხდომას;
ბ) ადგენს, კომისიის სხდომაზე განიხილავს და საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს კომისიის
დებულებას;
გ) არის კომისიის წარმომადგენელი, გამოდის კომისიის სახელით საკრებულოში და მის ფარგლებს გარეთ;
დ) ანაწილებს ფუნქციებს კომისიის წევრებს შორის;
ე) ამ დებულების შესაბამისად ქმნის კომისიის სამუშაო ჯგუფებს;
ვ) ადგენს და საკრებულოს ბიუროს დასამტკიცებლად წარუდგენს კომისიის სამუშაო გეგმებს;
უზრუნველყოფს სამუშაო გეგმით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა განხორციელებას;
ზ) აძლევს დავალებებს კომისიის წევრებს;
http://www.matsne.gov.ge 01025005035115016129
თ) კომისიის სხდომაში მონაწილეობისათვის იწვევს ადგილობრივი თვითმმართველობის და სახელმწიფო
ორგანოების წარმომადგენლებს, ექსპერტებსა და სპეციალისტებს;
ი) საკრებულოს ბიუროს მიერ დადგენილი კვოტის ფარგლებში კომისიაში სამუშაოდ იწვევს
ექსპერტ–სპეციალისტებს და წარუდგენს მათ კანდიდატურებს საკრებულოს თავმჯდომარეს შრომითი
ხელშეკრულების გასაფორმებლად;
კ) ნიშნავს კომისიის საკონსულტაციო საბჭოს შემადგენლობას;
ლ) აკონტროლებს კომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა შესრულებას;
მ) საკრებულოს წარუდგენს წლიურ ანგარიშს კომისიის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ;
ნ) ხელს აწერს კომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს, დასკვნებს, რეკომენდაციებს და კომისიის
სხდომის ოქმებს;
ო) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით, საკრებულოს რეგლამენტით და კომისიის დებულებით
მისთვის მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებებს.
3. კომისიის თავმჯდომარის არყოფნის, აგრეთვე კომისიის თავმჯდომარის გადადგომის, გადაყენების, მის
მიერ უფლებამოსილების განხორციელების შეუძლებლობის ან მისი, როგორც საკრებულოს წევრის
უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში, კომისიის თავმჯდომარის დავალებით კომისიის
ერთ–ერთი წევრი ასრულებს კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობას. ამ საკითხზე კომისიის თავმჯდომარის
დავალების არ არსებობის შემთხვევაში, კომისიის თავმჯდომარის უფლება–მოვალეობებს ასრულებს
კომისიის უხუცესი წევრი.
მუხლი 4. კომისიის სამუშაო ჯგუფები
1. კომისიის უფლებამოსილებათა ფუნქციური დაჯგუფების მიხედვით კომისიის წევრებისაგან იქმნება
კომისიის სამუშაო ჯგუფები.
2. კომისიის წევრთა გადანაწილებას სამუშაო ჯგუფებში კომისიის წევრთა სურვილის გათვალისწინებით
ახდენს კომისიის თავმჯდომარე. კომისიის წევრი შეიძლება იყოს კომისიის რამოდენიმე სამუშაო ჯგუფის
წევრი.
3. სამუშაო ჯგუფის ფუნქციაა თავის უფლებამოსილების ფარგლებში განიხილონ და მოამზადონ კომისიის
სხდომაზე განსახილველი საკითხები.
4. კომისიაში იქმნება შემდეგი სამუშაო ჯგუფები:
ა) განათლებისა და ჯანმრთელობის დაცვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი;
ბ) სოციალური უზრუნველყოფისა და დასაქმების საკითხთა სამუშაო ჯგუფი;
5. განათლებისა და ჯანმრთელობის დაცვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი წინასწარ განიხილავს და კომისიას
განსახილველად წარუდგენს ამ დებულების მე–2 მუხლის ,,ა” – ,,დ” პუნქტებით განსაზღვრულ საკითხებს.
6. სოციალური უზრუნველყოფისა და დასაქმების საკითხთა სამუშაო ჯგუფი წინასწარ განიხილავს და
კომისიას განსახილველად წარუდგენს ამ დებულების მე–2 მუხლის ,,ე”–,,ზ” პუნქტებით განსაზღვრულ
საკითხებს.
მუხლი 5. კომისიის საკონსულტაციო საბჭოები
1. კომისიის საკონსულტაციო საბჭოები იქმნება შესაბამისი დარგის კომპეტენტური, სათანადო
გამოცდილების მქონე, მოწვეული ექსპერტ-კონსულტანტების, ასევე არასამეწარმეო (არაკომერციული)
იურიდიული პირების წარმომადგენლებისაგან.
2. კომისიის საბჭოების პერსონალურ შემადგენლობას მოწვეულ პირებთან შეთანხმებით განსაზღვრავს
კომისიის თავმჯდომარე.
http://www.matsne.gov.ge 01025005035115016129
3. საკონსულტაციო საბჭოები კომისიის თავმჯდომარის წინადადებით წინასწარ განიხილავენ კომისიის
სხდომაზე განსახილველ საკითხებს, შეიმუშავებენ შესაბამის რეკომენდაციებს და წინადადებებს.
განიხილავენ კომისიის გამგებლობას მიკუთვნებულ სფეროში არსებულ პრობლემებს და მათ გადაწყვეტის
შესაძლო გზებს.
მუხლი 6. კომისიის საქმიანობის უზრუნველყოფა
1. კომისიის, კომისიის სამუშაო ჯგუფებისა და კომისიის საკონსულტაციო საბჭოების ორგანიზაციულტექნიკურ მომსახურებას და საქმისწარმოებას უზრუნველყოფს საკრებულოს აპარატი.
2. კონკრეტული საკითხების დასამუშავებლად, საკრებულოს ბიუროს მიერ განსაზღვრული კვოტების
ფარგლებში, კომისიის თავმჯდომარის წინადადებით, საკრებულოს თავმჯდომარე არა უმეტეს 6 თვის ვადით,
შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე კომისიაში სამუშაოდ იწვევს ექსპერტ-კონსულტანტებს.

 

 

                                               ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
                                                                    დადგენილება №13
                                                                    2014 წლის 14 ივლისი
                                                                             დ. ლენტეხი

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულების
დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22–ე მუხლის პირველი
პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტისა და 43-ე მუხლის მე-2 პუნქტის აგრეთვე, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“
საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ლენტეხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
დამტკიცდეს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულება.
(დანართი №1);
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო
კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“- ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 23
ივლისის №11 დადგენილება.

მუხლი 3
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე მაიზერ ჩანქსელიანი
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულება

ეს დებულება, საქართველოს ორგანული კანონის ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის და
საკრებულოს რეგლამენტის შესაბამისად განსაზღვრავს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო
კომისიის უფლებამოსილებას, სტრუქტურასა და თანამდებობის პირთა უფლება–მოვალეობებს.
მუხლი 1. კომისიის სტატუსი
1. საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია (შემდგომ ,,კომისია”) წარმოადგენს საკრებულოს მუდმივმოქმედ ორგანოს,
რომელიც უზრუნველყოფს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით, საკრებულოს რეგლამენტით და
ამ დებულებით განსაზღვრულ უფლებამოსილებათა განხორციელებას.
2. კომისია იქმნება ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 28–ე მუხლის, საკრებულოს რეგლამენტით
და ამ დებულებით დადგენილი წესით.
3. კომისია იქმნება ამ დებულებით დადგენილი საკითხების საკრებულოში წინასწარი მომზადების,
გადაწყვეტილებათა შესრულებისათვის ხელის შეწყობის, გამგეობის და მისი სტრუქტურული ერთეულების,
აგრეთვე მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების კონტროლის მიზნით.
4. კომისიის საქმიანობის წესი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 28–ე მუხლის მე–3 პუნქტის
შესაბამისად განისაზღვრება საკრებულოს რეგლამენტით
http://www.matsne.gov.ge 01025005035115016128
მუხლი 2. კომისიის უფლებამოსილება
1. კომისია:
ა) აკონტროლებს თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის პროექტის მომზადების პროცესს. განიხილავს
თვითმმართველი ერთეულის საფინანსო ორგანოს გაიანგარიშებს შემოსულობებისა და გადასახდელების
საპროგნოზო მაჩვენებლების შესახებ, შეიმუშავებს შესაბამის დასკვნებს და რეკომენდაციებს;
ბ) განიხილავს, ამზადებს დასკვნას და თანამომხსენებლად გამოდის თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის
პროექტის და ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის განხილვის, აგრეთვე ბიუჯეტში ცვლილებებისა და
დამატებების შესახებ ნორმატიული აქტის პროექტის განხილვაზე;
გ) საქართველოს კანონის ,,საბიუჯეტო კოდექსის” 78–ე მუხლის მე–6 ნაწილით გათვალისწინებულ
შემთხვევებში საკრებულოს წარუდგენს დასკვნას საკრებულოს ფრაქციის ან/და საკრებულოს წევრთა სიითი
შემადგენლობის არანაკლებ 1/3-ის მიერ ინიცირებული ბიუჯეტის პროექტის საკრებულოს თავმჯდომარის
მიერ გამგებლისათვის გაგზავნილი შენიშვნებთან შესაბამისობის შესახებ;
დ) განიხილავს და ამზადებს დასკვნას თვითმმართველი ერთეულის საფინანსო ორგანოს მიერ საქართველოს
კანონის ,,საბიუჯეტო კოდექსის” 82–ე მუხლის შესაბამისად მომზადებული ბიუჯეტის ყოველთვიური და
ყოველკვარტალური გაწერის შესახებ;
ე) ყოველთვიურად განიხილავს თვითმმართველი ერთეულის საფინანსო ორგანოს მიერ საქართველოს
კანონის ,,საბიუჯეტო კოდექსის” 84–ე მუხლის მე–4 ნაწილის შესაბამისად მომზადებულ ადგილობრივი
თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების, ნაშთის ცვლილებისა და
მთლიანი სალდოს ჩვენებით წარმოდგენილ ანგარიშს და შეიმუშავებს შესაბამის რეკომენდაციებს და
წინადადებებს;
ვ) განიხილავს საქართველოს კანონის ,,საბიუჯეტო კოდექსის” 85–ე მუხლის შესაბამისად გამგებლის მიერ
მომზადებულ ბიუჯეტის შესრულების კვარტალურ მიმოხილვას ნაზარდი ჯამით, რომელიც მოიცავს
შემოსულობების, გადასახდელების (მათ შორის, სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების), ნაშთის
ცვლილებისა და მთლიანი სალდოს ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმურ
მაჩვენებლებთან და საკრებულოს წარუდგენს შესაბამის დასკვნებს და რეკომენდაციებს;
ზ) შეიმუშავებს წინადადებებსა და დასკვნებს ადგილობრივი გადასახადებისა და მოსაკრებლების შემოღებისა
და გაუქმების, მათზე შეღავათების დადგენის, ადგილობრივი გადასახადებისა და მოსაკრებლების
განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ;
თ) შეიმუშავებს წინადადებებსა და დასკვნებს ადგილობრივ ბიუჯეტში სარეზერვო ფონდის შექმნის და მისი
განკარგვის წესების შესახებ, სამ თვეში ერთხელ საკრებულოს წარუდგენს ინფორმაციას სარეზერვო ფონდის
გამოყენების შესახებ;
ი) განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს დასკვნას თვითმმართველი ერთეულის მიერ სესხის ან გრანტის
აღების და შესაბამისი ხელშეკრულების პროექტთან დაკავშირებით;
კ) განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს დასკვნას საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებაზე
მუნიციპალური ინვესტირების მიმართულებების და მიზნობრივი პროგრამების საქმიანობის
განსახორციელებლად საჭირო სახსრების განსაზღვრისა, აგრეთვე ერთობლივი პროექტების განხორციელების
მიზნით სხვა თვითმმართველ ერთეულთან საბიუჯეტო სახსრების გაერთიანების შესახებ ხელშეკრულების
პროექტის თაობაზე;
ლ) განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს დასკვნას ადგილობრივი შესყიდვების გეგმის დამტკიცების
შესახებ საკრებულოს თავმჯდომარის წარდგინებაზე;
მ) განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს დასკვნას საკრებულოს თავმჯდომარისათვის თანხმობის
მიცემაზე ისეთ გარიგების დადებაზე, რომლის ღირებულება აღემატება თვითმმართველი ერთეულის
ბიუჯეტის 5%-ს;
ნ) განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს დასკვნას საკრებულოს მიერ მისაღებ ნორმატიულ პროექტების
შესაძლო შედეგების საფინანსო–ეკონომიკური გაანგარიშების მართებულობის შესახებ;
ო) განიხილავს ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 57–ე მუხლის მე–2 და მე–3 პუნქტებით
http://www.matsne.gov.ge 01025005035115016128
დადგენილი აუდიტორული შემოწმების ანაგარიშს და დასკვნას, აგრეთვე საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ
წარმოდგენილ ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშს; ნიშნავს საკრებულოს სხდომაზე
კომისიიდან თანამოხსენებელს ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცებისას;
პ) განიხილავს გამგებლის წინადადებებს თვითმმართველი ერთეულის დამტკიცებულ ბიუჯეტში
ცვლილებების შეუტანლად, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად, მხარჯავი დაწესებულების
საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის თანხების გადანაწილების თაობაზე და
საკრებულოს თავმჯდომარეს წარუდგენს შესაბამის დასკვნებსა და რეკომენდაციებს;
ჟ) ახორციელებს საკრებულოს რეგლამენტით და საკრებულოს დავალებით მისთვის მინიჭებულ სხვა
უფლებამოსილებებს.
2. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების თანამდებობის პირები კომისიის მოთხოვნით
ვალდებულნი არიან კომისიის მიერ დადგენილ ვადაში წარუდგინონ მას შესაბამისი დოკუმენტები,
დასკვნები და სხვა მასალები, დაესწრონ კომისიის სხდომებს, პასუხი გასცენ სხდომაზე დასმულ შეკითხვებზე
და წარმოადგინონ გაწეული საქმიანობის ანგარიში.
მუხლი 3. კომისიის თავმჯდომარე
1. კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე არჩევა და გადარჩევა ხდება ადგილობრივი
თვითმმართველობის კოდექსის 28–ე და საკრებულოს რეგლამენტის 26–ე, 102–ე და 103–ე მუხლებით
დადგენილი წესით.
2. კომისიის თავმჯდომარე:
ა) იწვევს და წარმართავს კომისიის სხდომას;
ბ) ადგენს, კომისიის სხდომაზე განიხილავს და საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს კომისიის
დებულებას;
გ) არის კომისიის წარმომადგენელი, გამოდის კომისიის სახელით საკრებულოში და მის ფარგლებს გარეთ;
დ) ანაწილებს ფუნქციებს კომისიის წევრებს შორის;
ე) ადგენს და საკრებულოს ბიუროს დასამტკიცებლად წარუდგენს კომისიის სამუშაო გეგმებს;
უზრუნველყოფს სამუშაო გეგმით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა განხორციელებას;
ვ) აძლევს დავალებებს კომისიის წევრებს;
ზ) კომისიის სხდომაში მონაწილეობისათვის იწვევს ადგილობრივი თვითმმართველობის და სახელმწიფო
ორგანოების წარმომადგენლებს, ექსპერტებსა და სპეციალისტებს;
თ) საკრებულოს ბიუროს მიერ დადგენილი კვოტის ფარგლებში კომისიაში სამუშაოდ იწვევს
ექსპერტ–სპეციალისტებს და წარუდგენს მათ კანდიდატურებს საკრებულოს თავმჯდომარეს შრომითი
ხელშეკრულების გასაფორმებლად;
ი) ნიშნავს კომისიის საკონსულტაციო საბჭოს შემადგენლობას;
კ) აკონტროლებს კომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა შესრულებას;
ლ) საკრებულოს წარუდგენს წლიურ ანგარიშს კომისიის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ;
მ) ხელს აწერს კომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს, დასკვნებს, რეკომენდაციებს და კომისიის
სხდომის ოქმებს;
ნ) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით, საკრებულოს რეგლამენტით და კომისიის დებულებით
მისთვის მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებებს.
3. კომისიის თავმჯდომარის არყოფნის, აგრეთვე კომისიის თავმჯდომარის გადადგომის, გადაყენების, მის
მიერ უფლებამოსილების განხორციელების შეუძლებლობის ან მისი, როგორც საკრებულოს წევრის
უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში, კომისიის თავმჯდომარის დავალებით კომისიის
ერთ–ერთი წევრი ასრულებს კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობას. ამ საკითხზე კომისიის თავმჯდომარის
http://www.matsne.gov.ge 01025005035115016128
დავალების არ არსებობის შემთხვევაში, კომისიის თავმჯდომარის უფლება–მოვალეობებს ასრულებს
კომისიის უხუცესი წევრი.
მუხლი 4. კომისიის საკონსულტაციო საბჭო
1. კომისიის საკონსულტაციო საბჭო იქმნება შესაბამისი დარგის კომპეტენტური, სათანადო გამოცდილების
მქონე, მოწვეული ექსპერტ-კონსულტანტების, ასევე არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების
წარმომადგენლებისაგან.
2. კომისიის საბჭოს პერსონალურ შემადგენლობას მოწვეულ პირებთან შეთანხმებით განსაზღვრავს კომისიის
თავმჯდომარე.
3. საკონსულტაციო საბჭო კომისიის თავმჯდომარის წინადადებით წინასწარ განიხილავს კომისიის სხდომაზე
განსახილველ საკითხებს შეიმუშავებს შესაბამის რეკომენდაციებს და წინადადებებს. განიხილავს კომისიის
გამგებლობას მიკუთვნებულ სფეროში არსებულ პრობლემებს და მათ გადაწყვეტის შესაძლო გზებს.
მუხლი 5. კომისიის საქმიანობის უზრუნველყოფა
1. კომისიის და კომისიის საკონსულტაციო საბჭოს ორგანიზაციულ-ტექნიკურ მომსახურებას და
საქმისწარმოებას უზრუნველყოფს საკრებულოს აპარატი.
2. კონკრეტული საკითხების დასამუშავებლად, საკრებულოს ბიუროს მიერ განსაზღვრული კვოტების
ფარგლებში, კომისიის თავმჯდომარის წინადადებით, საკრებულოს თავმჯდომარე არა უმეტეს 6 თვის ვადით,
შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე კომისიაში სამუშაოდ იწვევს ექსპერტ-კონსულტატებს.

 

 

 

                                                   ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
                                                                     დადგენილება №12
                                                                         2014 წლის 14 ივლისი
                                                                                დ. ლენტეხი

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების
საკითხების კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22–ე მუხლის პირველი
პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტისა და 43-ე მუხლის მე-2 პუნქტის აგრეთვე ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“
საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ლენტეხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს,
მუხლი 1
დამტკიცდეს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების
საკითხების კომისიის დებულება.
(დანართი №1);
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და
ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“-ლენტეხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 23 ივლისის N10 დადგენილება;

მუხლი 3
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე მაიზერ ჩანქსელიანი
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ეკონომიკური საკითხების
კომისიის დებულება
ეს დებულება, საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის” და
საკრებულოს რეგლამენტის შესაბამისად განსაზღვრავს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ქონების მართვისა და
ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის უფლებამოსილებას, სტრუქტურასა და თანამდებობის პირთა
უფლება–მოვალეობებს.
მუხლი 1. კომისიის სტატუსი
1. ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისია (შემდგომ ,,კომისია”) წარმოადგენს
საკრებულოს მუდმივმოქმედ ორგანოს, რომელიც უზრუნველყოფს ადგილობრივი თვითმმართველობის
კოდექსით, საკრებულოს რეგლამენტით და ამ დებულებით განსაზღვრულ უფლებამოსილებათა
განხორციელებას.
2. კომისია იქმნება ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 28–ე მუხლის, საკრებულოს რეგლამენტით
და ამ დებულებით დადგენილი წესით.
3. კომისია იქმნება ამ დებულებით დადგენილი საკითხების საკრებულოში წინასწარი მომზადების,
გადაწყვეტილებათა შესრულებისათვის ხელის შეწყობის, გამგეობის და მისი სტრუქტურული ერთეულების,
აგრეთვე შესაბამის მიმართულებით მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების
კონტროლის მიზნით.
4. კომისიის საქმიანობის წესი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 28–ე მუხლის მე–3 პუნქტის
შესაბამისად განისაზღვრება საკრებულოს რეგლამენტით.
მუხლი 2. კომისიის უფლებამოსილება
http://www.matsne.gov.ge 01025005035115016127
1. კომისია განიხილავს და საკრებულოს წარუდგენს წინადადებებს, რეკომენდაციებს და დასკვნებს:
ა) თვითმმართველი ერთეულის ქონების ფლობის, განკარგვისა და ქონებით სარგებლობის წესების დადგენის
შესახებ;
ბ) ადგილობრივი შესყიდვების დაგეგმვისა და ადგილობრივი შესყიდვების გეგმების პროექტის შესახებ;
გ) თვითმმართველი ერთეულის ქონების შეძენის, ფლობის, სარგებლობისა და განკარგვის შესახებ;
დ) კერძო სამართლის იურიდიული პირების შექმნის, რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის შესახებ;
ე) თვითმმართველი ერთეულის ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხის პროექტის დამტკიცების;
თვითმმართველი ერთეულის ქონების განკერძოების პროგრამების და ამ პროგრამების შესრულების
ანგარიშის დამტკიცების შესახებ;
ვ) თვითმმართველი ერთეულის ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასისა და სარგებლობის ქირის ოდენობის
დადგენის; თვითმმართველი ერთეულის ქონების აუქციონით ფორმის პრივატიზებისას აუქციონში
გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის ტიპიური ფორმის დადგენის შესახებ;
ზ) თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული მიწით სარგებლობის წესების დადგენის შესახებ;
თ) ბუნებრივი რესურსების დაცვისა და განვითარების პროგრამების პროექტების დამტკიცების შესახებ;
ი) ადგილობრივი მნიშვნელობის ტყის და ადგილობრივი მნიშვნელობის წყლის რესურსების მართვის წესების
დადგენის შესახებ;
კ) თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ კომუნალური მეურნეობის მართვის წესების
დამტკიცების შესახებ;
2. კომისია ახორციელებს საკრებულოს რეგლამენტით და საკრებულოს დავალებით მისთვის მინიჭებულ სხვა
უფლებამოსილებებს.
3. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების თანამდებობის პირები კომისიის მოთხოვნით
ვალდებულნი არიან კომისიის მიერ დადგენილ ვადაში წარუდგინონ მას შესაბამისი დოკუმენტები,
დასკვნები და სხვა მასალები, დაესწრონ კომისიის სხდომებს, პასუხი გასცენ სხდომაზე დასმულ შეკითხვებზე
და წარმოადგინონ გაწეული საქმიანობის ანგარიში.
მუხლი 3. კომისიის თავმჯდომარე და მოადგილე
1. კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე არჩევა და გადარჩევა ხდება ადგილობრივი
თვითმმართველობის კოდექსის 28–ე და საკრებულოს რეგლამენტის 26–ე, 102–ე და 103–ე მუხლებით
დადგენილი წესით.
2. კომისიის თავმჯდომარე:
ა) იწვევს და წარმართავს კომისიის სხდომას;
ბ) ადგენს, კომისიის სხდომაზე განიხილავს და საკრებულოს დასამტკიცებლად წარუდგენს კომისიის
დებულებას;
გ) არის კომისიის წარმომადგენელი, გამოდის კომისიის სახელით საკრებულოში და მის ფარგლებს გარეთ;
დ) ანაწილებს ფუნქციებს კომისიის წევრებს შორის;
ე) ამ დებულების შესაბამისად ქმნის კომისიის სამუშაო ჯგუფებს;
ვ) ადგენს და საკრებულოს ბიუროს დასამტკიცებლად წარუდგენს კომისიის სამუშაო გეგმებს;
უზრუნველყოფს სამუშაო გეგმით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა განხორციელებას;
ზ) აძლევს დავალებებს კომისიის წევრებს;
http://www.matsne.gov.ge 01025005035115016127
თ) კომისიის სხდომაში მონაწილეობისათვის იწვევს ადგილობრივი თვითმმართველობის და სახელმწიფო
ორგანოების წარმომადგენლებს, ექსპერტებსა და სპეციალისტებს;
ი) საკრებულოს ბიუროს მიერ დადგენილი კვოტის ფარგლებში კომისიაში სამუშაოდ იწვევს
ექსპერტ–სპეციალისტებს და წარუდგენს მათ კანდიდატურებს საკრებულოს თავმჯდომარეს შრომითი
ხელშეკრულების გასაფორმებლად;
კ) ნიშნავს კომისიის საკონსულტაციო საბჭოს შემადგენლობას;
ლ) აკონტროლებს კომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა შესრულებას;
მ) საკრებულოს წარუდგენს წლიურ ანგარიშს კომისიის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ;
ნ) ხელს აწერს კომისიის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს, დასკვნებს, რეკომენდაციებს და კომისიის
სხდომის ოქმებს;
ო) ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით, საკრებულოს რეგლამენტით და კომისიის დებულებით
მისთვის მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებებს.
3. კომისიის თავმჯდომარის არყოფნის, აგრეთვე კომისიის თავმჯდომარის გადადგომის, გადაყენების, მის
მიერ უფლებამოსილების განხორციელების შეუძლებლობის ან მისი, როგორც საკრებულოს წევრის
უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში, კომისიის თავმჯდომარის დავალებით კომისიის
ერთ–ერთი წევრი ასრულებს კომისიის თავმჯდომარის მოვალეობას. ამ საკითხზე კომისიის თავმჯდომარის
დავალების არ არსებობის შემთხვევაში, კომისიის თავმჯდომარის უფლება–მოვალეობებს ასრულებს
კომისიის უხუცესი წევრი.
მუხლი 4. კომისიის სამუშაო ჯგუფები
1. კომისიის უფლებამოსილებათა ფუნქციური დაჯგუფების მიხედვით კომისიის წევრებისაგან იქმნება
კომისიის სამუშაო ჯგუფები.
2. კომისიის წევრთა გადანაწილებას სამუშაო ჯგუფებში კომისიის წევრთა სურვილის გათვალისწინებით
ახდენს კომისიის თავმჯდომარე. კომისიის წევრი შეიძლება იყოს კომისიის რამოდენიმე სამუშაო ჯგუფის
წევრი.
3. სამუშაო ჯგუფის ფუნქციაა თავის უფლებამოსილების ფარგლებში განიხილონ და მოამზადონ კომისიის
სხდომაზე განსახილველი საკითხები.
4. კომისიაში იქმნება შემდეგი სამუშაო ჯგუფები:
ა) ქონების მართვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი;
ბ) ბუნებრივი რესურსების სამუშაო ჯგუფი.
6. ქონების მართვის საკითხთა სამუშაო ჯგუფი წინასწარ განიხილავს და კომისიას განსახილველად
წარუდგენს ამ დებულების მე–2 მუხლის ,,ა” – ,,ვ” პუნქტებით განსაზღვრულ საკითხებს.
7. ბუნებრივი რესურსების სამუშაო ჯგუფი წინასწარ განიხილავს და კომისიას განსახილველად წარუდგენს ამ
დებულების მე–2 მუხლის ,,ზ”–,,კ” პუნქტებით განსაზღვრულ საკითხებს.
მუხლი 5. კომისიის საკონსულტაციო საბჭოები
1. კომისიის საკონსულტაციო საბჭო იქმნება შესაბამისი დარგის კომპეტენტური, სათანადო გამოცდილების
მქონე, მოწვეული ექსპერტ-კონსულტანტების, ასევე არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების
წარმომადგენლებისაგან.
2. კომისიის საბჭოს პერსონალურ შემადგენლობას მოწვეულ პირებთან შეთანხმებით განსაზღვრავს კომისიის
თავმჯდომარე.
3. საკონსულტაციო საბჭო კომისიის თავმჯდომარის წინადადებით წინასწარ განიხილავს კომისიის სხდომაზე
განსახილველ საკითხებს შეიმუშავებს შესაბამის რეკომენდაციებს და წინადადებებს. განიხილავს კომისიის
გამგებლობას მიკუთვნებულ სფეროში არსებულ პრობლემებს და მათ გადაწყვეტის შესაძლო გზებს.
http://www.matsne.gov.ge 01025005035115016127
მუხლი 6. კომისიის საქმიანობის უზრუნველყოფა
1. კომისიის, კომისიის სამუშაო ჯგუფის და კომისიის საკონსულტაციო საბჭოს ორგანიზაციულ-ტექნიკურ
მომსახურებას და საქმისწარმოებას უზრუნველყოფს საკრებულოს აპარატი.
2. კონკრეტული საკითხების დასამუშავებლად, საკრებულოს ბიუროს მიერ განსაზღვრული კვოტების
ფარგლებში, კომისიის თავმჯდომარის წინადადებით, საკრებულოს თავმჯდომარე არა უმეტეს 6 თვის ვადით,
შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე კომისიაში სამუშაოდ იწვევს ექსპერტ-კონსულტატებს.

 

 

 

                                             ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
                                                                         დადგენილება №4
                                                               2021 წლის 26 თებერვალი
                                                                      დაბა ლენტეხი

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების
გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61-ე მუხლის მე-2
პუნქტის, მე-16 მუხლის მე-4 პუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული
კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ლენტეხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
დამტკიცდეს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური
დახმარების გაცემის წესი დანართი 1-ის მიხედვით.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი
ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ (www.matsne.gov.ge,
04/02/2020, 0102250020.35.115.016310) ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 31
იანვრის №-01 დადგენილება.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2021 წლის 1
იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი გაზდელიანი
დანართი №1
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მოსახლეობის
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის წესი:

მუხლი 1. პროგრამის სფერო და მიზანი
1. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები
მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამა განსაზღვრავს ლენტეხის
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის, აგრეთვე
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მცხოვრები რეგისტრირებული დევნილი
მოსახლეობისთვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების ოდენობასა და გაცემის
წესს.
2. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამის მიზანია
ეკონომიურად შეჭირვებულ მოქალაქეთა სოციალური დაცვა. მძიმე სენით დაავადებულთა,
მრავალშვილიანი ოჯახების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, მარტოხელა მშობლის,
ვეტერანთა, ხანდაზმულთა ფინანსური დახმარება.
მუხლი 2. ბენეფიციარის (დახმარების მიმღების) მიერ სოციალური დახმარების მისაღებად საჭირო
დოკუმენტაციის წარდგენა
1. სოციალური დახმარების მისაღებად ბენეფიციარი (დახმარების მიმღები) წერილობითი
განცხადებით მიმართავს და შესაბამის დოკუმენტაციას წარუდგენს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის
მერს.
2. მუნიციპალიტეტის მერია უზრუნველყოფს სოციალური დახმარების მთხოვნელთა განცხადების
რეგისტრაციას.
http://www.matsne.gov.ge 01025002035115016330
3. მუნიციპალიტეტში შემოსულ განცხადებებს ამოწმებს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური (შემდგომში სამსახური) თანდართულ
დოკუმენტაციასთან ერთად და აღმოჩენილი ხარვეზის შემთხვევაში მიმართავს განმცხადებელს
ხარვეზის შესავსებად.
მუხლი 3. სოციალური დახმარების ქვემოპოგრამები
სოციალური დახმარების ქვეპოგრამებია:
ა) სამედიცინო მომსახურეობის დაფინანსება;
ბ) ხანდაზმულთა ფინანსური დახმარება;
გ) სტიქიური მოვლენების (ხანძრის) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება;
დ) ომის ვეტერანთა ფინანსური დახმარებები;
ე) სარიტუალო მომსახურეობა;
ვ) ერთჯერადი სოციალური ფინანსური დახმარება;
ზ) მარტოხელა დედების/მამების ფინანსური დახმარება;
თ) დაბადებიდან შშმ პირებზე ყოველთვიური ფინანსური დახმარება;
ი) მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი შვილი) ფინანსური დახმარება;
კ) დიალიზზე დამოკიდებულ ბენეფიციართა დახმარება;
ლ) უსახლკარო (ეკომიგრანტთა) ბენეფიციართა ბინის ქირით უზრუნველყოფა;
მ) მიესთენია გრავისით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება;
მუხლი 4. სამედიცინო მომსახურეობის დაფინანსება
1. სხვადასხვა სახის მძიმე ოპერაციების (ონკოლოგიური, ტრავმატოლოგიური, კარდიო-ქირურგიული,
ნეიროქირურგიული, უროლოგიური, მუცლის ღრუს) თანადაფინანსება, რომლებიც არ ფინანსდება ან
ფინანსდება დაზღვევით, მაგრამ ძვირადღირებულია (300 ლარზე მეტი) სახელმწიფო დაზღვევით
მოსარგებლე ბენეფიციართათვის, მათი მხრიდან გადასახდელი თანხის 50%-ით, მაგრამ არაუმეტეს 500
(ხუთასი) ლარისა.
2. სხვადასხვა სახის სამედიცინო გამოკვლევების თანადაფინანსება, რომლებიც არ ფინანსდება
დაზღვევით ან ფინანსდება დაზღვევით, მაგრამ ძვირადღირებულია (300 ლარზე მეტი) პირის
გადასახდელი თანხის 50% არაუმეტეს 200 (ორასი) ლარისა.
3. თუ ბენეფიციარის დახმარების მიღების უფლება წარმოიშვა ამ დებულებით განსაზღვრული მუხლი
4-ის პირველი და მეორე პუნქტებით, ფულადი დახმარება გაიცემა იმ პუნქტით, რომელიც
თანხობრივად მეტია.
4. დახმარების მიმღებმა (ბენეფიციარმა) ან მისი ოჯახის სრულწლოვანმა წევრმა მუნიციპალიტეტში
უნდა წარადგინოს:
ა) განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;
ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;
გ) ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ – ფორმა №100/ა, გაცემიდან 3 თვის განმავლობაში;
http://www.matsne.gov.ge 01025002035115016330
დ) ანგარიშფაქტურა სამკურნალო დაწესებულებიდან ჩატარებული მკურნალობის შესახებ, ქვითარი
წარმოდგენილი უნდა იყოს სტაციონარიდან გამოწერის შემდეგ არაუმეტეს 60 კალენდარული დღის
განმავლობაში;
ე) განმცხადებლის საბანკო ანგარიში;
ვ) მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
მუხლი 5. შშმპ პირთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადი ფინანსური დახმარება მიეცემათ ლენტეხის
მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ იმ ბენეფიციარებს, რომლებიც დაავადებული არიან:
ა) ეპილეფსიით;
ბ) პარკინსონით;
გ) თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევის მოშლით დაავადებული პაციენტი, მძიმე ფორმის იშემიური და
ჰემორაგიული ინსულტი;
დ) შაქრიანი დიაბეტით – ტიპი 1, მძიმე მიმდინარეობით გართულებები მხედველობის, გულის,
თირკმლის, ტვინის სისხლძარღვების ანგიოპათიით;
ე) ღვიძლის ციროზი, ასციტი;
ვ) ონკოლოგიური დაავადებები მე-3, მე-4 კლინიკური ჯგუფი. ქიმიო თერაპიის და სხივური თერაპიის
პერიოდი (ფორმა 100 ონკო-ცენტრიდან შევსებული ონკოლოგის მიერ);
ზ) ცერებრალური დამბლა და პარალიზებული სინდრომებით დაავადებული პაციენტები;
თ) გულის იშემიური დაავადებები (გულის უკმარისობა მე-2, მე-3 ხარისხი);
ი) სასუნთქი გზების ქრონიკული დაავადებები. სუნთქვის უკმარისობა მე-2 ხარისხით;
კ) თირკმლის დაავადებები მძიმე მიმდინარეობით, თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით მე-3, მე-4
სტადია;
ლ) უსინათლო ინვალიდები;
მ) შიზოფრენია;
ნ) დიალიზზე დამოკიდებული ბენეფიციართა დახმარება.
2. ოჯახს დახმარება გაეწევა ერთჯერადად, მაგრამ არაუმეტეს 100-დან 200 ლარამდე, აღნიშნულ
დაავადებათა შემთხვევაში თუ სამედიცინო ფორმა 100/ა შევსებულია სპეციალიზებულ სამედიცინო
დაწესებულებაში.
3. დახმარების მიმღებმა (ბენეფიციარმა) ან მისი ოჯახის სრულწლოვანმა წევრმა მუნიციპალიტეტში
უნდა წარადგინოს:
ა) განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;
ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;
გ) დიაგნოსტიკური კვლევის დოკუმენტაცია და მის საფუძველზე შექმნილი ფორმა 100/ა, გაცემიდან 6
თვის ვადაში.
დ) განმცხადებლის საბანკო ანგარიში;
http://www.matsne.gov.ge 01025002035115016330
ე) ადმინისტრაციულ ერთეულში წარმომადგენლის ცნობა ოჯახის შემადგენლობასა და სოციალურეკონომიურ მდგომარეობის შესახებ;
ზ) მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის დამადასტურებელი
დოკუმენტი.
მუხლი 6. ხანდაზმულთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება
1.მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადი ფინანსური დახმარება მიეცემა ლენტეხის
მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ყველა ხანდაზმულ მოქალაქეს, რომელთა ასაკი განისაზღვრება
90 წელს ზევით.
2. დახმარების თანხა განისაზღვრება 90-95 წლამდე 100 (ასი) ლარის ოდენობით, 95 დან 100 წლამდე
150 (ასორმოცდაათი) ლარი და 100 წელს ზევით 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.
3. მუნიციპალიტეტში წარსადგენი დოკუმენტაციაა:
ა) ხანდაზმულის ან მისი ოჯახის წევრის განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;
ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;
გ) ხანდაზმულის პირადობის მოწმობის ასლი;
დ) განმცხადებლის საბანკო ანგარიში;
ე) მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსი.
მუხლი 7. სტიქიური მოვლენების (ხანძრის) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება
1. ფინანსური დახმარება გაეწევა ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრის შედეგად
უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახებს, რომლებსაც ამავე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არ გააჩნიათ
სხვა საცხოვრებელი სახლი;
2. ხანძრის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილ ოჯახს გაეწევა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 2000
(ორი ათასი) ლარის ოდენობით, ხოლო ოჯახს რომლის საცხოვრებელ სახლსაც ხანძარმა არსებითი
ზიანი მიაყენა – 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით.
3. დაზარალებულმა ოჯახის წარმომადგენელმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს:
ა) განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;
ბ) პირადობის მოწმობის ასლი;
გ) აქტი სახანძრო-სამაშველო დაწესებულებიდან სახლის დაზიანების ხარისხის შესახებ;
დ) მერის წარმომადგენელისა და თემის დეპუტატის ინფორმაცია აღნიშნულ ოჯახზე;
ე) საცხოვრებელი სახლის საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
ვ) განმცხადებლის საბანკო დაწესებულებაში გახსნილი პირადი ანგარიშის რეკვიზიტები.
მუხლი 8. ომის ვეტერანთა დახმარებები
1. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დახმარება მიეცემა საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული
მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახებს, თანხის მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 300
(სამასს) ლარს.
2. დახმარების მიმღებმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს:
ა) წერილობითი განაცხადი მერის სახელზე;
ბ) განმცხადებლის პირადობის ასლი;
http://www.matsne.gov.ge 01025002035115016330
გ) საქართველოს სამხედრო ძალებისა და ომის ვეტერანის მოწმობის ასლი;
დ) დოკუმენტი (დოკუმენტები), რომლებიც დაადასტურებს გარდაცვლილთან ნათესაურ (მეუღლე,
მშობელი, შვილი) კავშირს;
ე) გარდაცვალების მოწმობა;
ვ) საბანკო რეკვიზიტები;
ზ) მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსი.
მუხლი 9. სარიტუალო მომსახურეობა
1. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება შემდეგი სახის სარიტუალო მომსახურეობა:
ა) მუნიციპალიტეტში დროებით რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა
გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურეობა 200 (ორასი) ლარის ოდენობით;
ბ) მარტოხელა ბენეფიციართა (კანონიერი მემკვიდრე არ გააჩნიათ) სარიტუალო მომსახურეობა 200
(ორასი) ლარის ოდენობით.
2. მუნიციპალიტეტში წარსადგენი დოკუმენტაცია:
ა) დაკრძალვის ხარჯის მიმღები პირის განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე (ბენეფიციარის
გარდაცვალებიდან ერთი თვის ვადაში);
ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;
გ) გარდაცვალების მოწმობის ასლი;
დ) გარდაცვლილი იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობის ასლი;
ე) ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ინფორმაცია გარდაცვლილის უპატრონობის
და განმცხადებლის მიერ გარდაცვლილი მოქალაქის დასაკრძალად გაწეულ ხარჯების თაობაზე;
ვ) განმცხადებლის საბანკო ანგარიში;
ზ) გარდაცვლილის მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის
დამადასტურებელი დოკუმენტი.
მუხლი 10. ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარება.
1.მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ოჯახს, რომელიც ამ წესში მოყვანილ არცერთ კატეგორიას არ
მიეკუთვნება (არ აქვს არანაირი შემოსავალი: პენსია, სოციალური დახმარება და ხელფასი) და
დახმარების მომენტში სხვადასხვა მიზეზების გამო განიცდის უკიდურეს გასაჭირს, დახმარების
საკითხი განიხილება ამ წესის შესაბამისად.
2. დახმარების მიმღებმა პირმა უნდა წარმოადგინოს:
ა) განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;
ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;
გ) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის ამონაწერი, ასეთის
არსებობის შემთხვევაში;
დ) ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ბანკში გახსნილ პირად ანგარიშზე;
ე) მერის წარმომადგენლის და მაჟორიტარი დეპუტატის მოხსენებითი ბარათი ოჯახის სოციალურეკონომიური მდგომარეობის შესახებ;
http://www.matsne.gov.ge 01025002035115016330
ვ) მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსი.
მუხლი 11. მარტოხელა დედების/მამების დახმარება.
1. ფინანსური დახმარება გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ და მუდმივად
მცხოვრებ დედას/მამას, რომლის შვილი რეგისტრირებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე (18
წლამდე ასაკის), ერთჯერადად 150 (ასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.
2. დახმარების მიმღებმა განმცხადებელმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები:
ა) განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;
ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;
გ) შვილის დაბადების მოწმობის ასლი;
დ) ბანკში გახსნილი პირადი ანგარიშის რეკვიზიტები;
ე) მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსი;
ვ) ცნობა სოციალური სუბსიდიების მომსახურების სააგენტოდან ბავშვის/ბავშვების მეურვის ვინაობის
შესახებ ან განქორწინების მოწმობა.
მუხლი 12. დაბადებიდან შშმ პირებზე ყოველთვიური ფინანსური დახმარება
1. ამ მუხლით გათვალისწინებული ყოველთვიური დახმარება მიეცემათ ბავშვობიდან შშმპ-ს,
რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას და დაავადებული არიან:
ა) ცერებრალური დაბლა;
ბ) დაუნის სინდრომი;
გ) ლეიკემია;
დ) ყრუ-მუნჯი;
ე) შაქრიანი დიაბეტი I ტიპი;
ვ) ცელიაკია.
დახმარება გაიცემა ყოველთვიურად 60 (სამოცი) ლარის ოდენობით.
2.დახმარების მიმღებმა პირმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს:
ა) წერილობითი განაცხადი მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;
ბ) ბენეფიციარის პირადობის ასლი ან დაბადების მოწმობის ასლი;
გ) შეზღუდული შესაძლებლობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (ამონაწერი სოციალური
სუბსიდიების სააგენტოდან);
დ) ბანკში გახსნილი პირადი ანგარიშის მონაცემები;
ე) მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსი.
მუხლი 13. მრავალშვილიანების ფინანსური დახმარება
http://www.matsne.gov.ge 01025002035115016330
1. მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტიდან გაიცემა შემდეგი სახის დახმარება:
ა) მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 4 შვილი (18 წლამდე ) – 200 (ორასი) ლარი
ერთჯერადად; 5 შვილი და ზევით ყოველთვიურად ბავშვზე 15 (თხუთმეტი) ლარი;
2. დახმარების მიმღებმა პირმა – მშობელმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარადგინოს:
ა) განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;
ბ) მშობლების დაბადების მოწმობის ასლები;
გ) ბავშვების დაბადების მოწმობის ასლები;
დ) ბანკში გახსნილი პირადი ანგარიშის რეკვიზიტები;
ე) მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსი.
მუხლი 14. დიალიზზე დამოკიდებულ ბენეფიციართა დახმარება
1. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები, დიალიზზე
დამოკიდებული პაციენტი ფინანსდება ყოველთვიურად და დახმარების მოცულობა განისაზღვრება
თვეში 100 (ასი) ლარის ოდენობით, ტრანსპორტის ხარჯებისათვის იმ ქალაქში, სადაც სარგებლობს
სახელმწიფო დაფინანსების პროგრამით „დიალიზი და თირკმლის ტრანსლაცია“.
2. პროგრამაში ჩართვის მსურველებმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარმოადგინონ:
ა) განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;
ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;
გ) ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა –№100/ა იმ სამედიცინო დაწესებულებიდან,
სადაც უტარდება დიალიზი;
დ) განმცხადებლის საბანკო ანგარიში;
ე) მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
მუხლი 15. მიესთენია გრავისით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება
1. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები, მიესთენია გრავისით
დაავადებული პაციენტი ფინანსდება ყოველთვიურად და დახმარების მოცულობა განისაზღვრება
თვეში 100 (ასი) ლარის ოდენობით.
2.პროგრამაში ჩართვის მსურველებმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარმოადგინონ:
ა) განცხადება მერის სახელზე;
ბ) ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა – N 100/ა იმ სამედიცინო დაწესებულებიდან,
სადაც უტარდება მკურნალობა;
გ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;
დ) განმცხადებლის საბანკო ანგარიში;
ე) მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
მუხლი 16. უსახლკარო (ეკომიგრანტთა) ბენეფიციართა ბინის ქირით უზრუნველყოფა
1. თანხა გაიცემა იმ უსახლკარო ოჯახებზე, რომელთაც არ გააჩნიათ საცხოვრებელი ფართი სხვადასხვა
მიზეზის გამო (სტიქია, მეწყერი, ხანძარი და ა.შ) ამ ბენეფიციარისთვის საცხოვრებელი პირობების
გაუმჯობესების მიზნით გაიცემა ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბინის ქირის
ყოველთვიური ფულადი კომპენსაცია არაუმეტეს 100 (ასი) ლარისა.
2. უსახლკარო ბენეფიციარმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარმოადგინოს:
http://www.matsne.gov.ge 01025002035115016330
ა) განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;
ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;
გ) ქირავნობის ხელშეკრულების ასლი;
დ) ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ინფორმაცია ბენეფიციარის საცხოვრებელი
პირობების (უსახლკარობის) შესახებ;
ე) მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
მუხლი 17. კომისია
1. შემოსულ განცხადებებს განიხილავს სოციალური დახმარების გამცემი კომისია, რომელსაც ქმნის და
მის თავმჯდომარესა და მდივანს ნიშნავს მუნიციპალიტეტის მერი.
2. კომისია შემადგენლობა განისაზღვრება არანაკლებ 7 წევრისაგან. კომისია გადაწყვეტილებას იღებს
სხდომაზე დამსწრე წევრთა უმრავლესობით, მაგრამ არანაკლებ საერთო შემადგენლობის 1/3-ისა. ხმათა
თანაბარი რაოდენობის შემთხვევაში თავმჯდომარეს აქვს გადამწყვეტი ხმის უფლება.
3. კომისია იკრიბება თვეში რამდენჯერმე არსებული შემთხვევის გათვალისწინებით.
4. მრავალშვილიანი ოჯახების, ხანდაზმულების და ბავშვობიდან ინვალიდების ფინანსური დახმარება
გაიცემა სოც. კომისიის დასკვნის გარეშე შემოსული დოკუმენტაციის საფუძველზე.
5. კომისია იკრიბება თვეში ერთხელ და ამზადებს დასკვნებს.
მუხლი 18. კომისიის სხდომის ოქმი
1. კომისიის ყოველი სხდომის შემდეგ დგება შესაბამისი ოქმი, რომელსაც ხელს აწერს
თავმჯდომარე და სხდომაზე დამსწრე ყველა წევრი.
2. კომისიის მიერ მიღებული ყოველი გადაწყვეტილება, დასკვნის სახით აისახება ოქმში.
განსხვავებული აზრის არსებობის შემთხვევაში კომისიის წევრის აზრი წერილობით დაერთვება
დასკვნას.
3. კომისიის ოქმის სათანადო წესით გაფორმებას უზრუნველყოფს კომისიის მდივანი.
4. კომისიის სხდომის ოქმი იკრიბება ცალკე საქაღალდეში რიგითობის მიხედვით.
მუხლი 19. სოციალური დახმარების გაცემის საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება
1. სოციალური დახმარების გაცემის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს მუნიციპალიტეტის
მერი, რომელიც კომისიის დასკვნის საფუძველზე გამოსცემს შესაბამის ბრძანებას.
2. გადაუდებელ შემთხვევაში, როდესაც აუცილებელი წინამდებარე წესის ბენეფიციართა სასწრაფო
სამედიცინო და სასწრაფო სტაციონალური სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების დაყოვნებამ
შეიძლება სავალალო შედეგები გამოიწვიოს, დახმარება შეიძლება გაიცეს სოციალური კომისიის
ოქმის გარეშე – ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტით (ბრძანებით).
მუხლი 20. დახმარების გაცემის წესი.
1. მერის ბრძანების ასლი, რომლითაც დამტკიცებულია ბენეფიციართა პერსონალური
შემადგენლობა, მისამართი და თანხა, იგზავნება მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურში.
2. თანხა გაიცემა უნაღდო ანგარიშსწორებით.
მუხლი 21. წესში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა
1. სამსახური უზრუნველყოფს ყოველთვიური დახმარების მიმღებთა ოჯახებში მომხდარი
ცვლილებების სისტემატურ შემოწმებას, რის საფუძველზე შეაქვს შესაბამისი შესწორებები
(დახმარების დანიშვნა, გაუქმება, შეწყვეტა, აღდგენა) ბენეფიციართა საქმეში. ცვლილებებში
იგულისხმება ბენეფიციართა ახალი ოჯახების გამოვლენა ან გაუქმება, ოჯახის წევრთა მატებაhttp://www.matsne.gov.ge 01025002035115016330
კლება, ბავშვების სრულწლოვანების დადგენა და ა.შ.
2. ინფორმაცია დახმარების ახალი დანიშვნის ან შეწყვეტის შესახებ, დასკვნის სახით, სამსახურის
უფროსის მიერ ეგზავნება მუნიციპალიტეტის მერს ხელმოსაწერად კონტიგენტის მონაცვლეობის
სიებთან ერთად.
3. წინამდებარე წესში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანა ხდება მოქმედი კანონმდებლობით
დადგენილი წესით.

 

 

                                               ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
                                                              დადგენილება №17
                                                               2020 წლის 30 დეკემბერი
                                                                 დაბა ლენტეხი

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 61-ე მუხლის მე-2
პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა“ ქვეპუნქტის და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“
საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის შესაბამისად, ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
დამტკიცდეს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების
შესახებ“ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30 დეკემბრის N28 დადგენილება
(www.matsne.gov.ge 190020020.35.115.016307 01.01.2020 წ.)
მუხლი 3
დადგენილება ძალაში შევიდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან.
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი გაზდელიანი
დანართი – N1
თავი I
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
შემოსავლები 5.100.8 1.625.7 3.475.1 8.394.0 4.072.9 4,321,1 4908,9 594,0 4314,9
გადასახადები 100.8 0.0 100.8 3,916,1 0,0 3,916,1 3959,9 0,0 3959,9
გრანტები 4.804.2 1.625.7 3.178.5 4.177.9 4.072.9 105,0 699,0 594,0 105,0
სხვა შემოსავლები 195.8 0.0 195.8 300,0 0,0 300,0 250,0 0,0 250,0
ხარჯები 3.410.8 0.0 3.410.8 4,368.6 341.2 4,027,4 3903,9 0,0 3903,9
შრომის
ანაზღაურება 1.168.2 0.0 1.168.2 1,319,0 0,0 1,319,0 1319,0 0,0 1319,0
საქონელი და
მომსახურება 446.2 0.0 446.2 1.100.3 341.2 759.1 679.8 0,0 679.8
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016326
პროცენტი 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
სუბსიდიები 1.649.1 0.0 1.649.1 1,788.8 0,0 1,788.8 1759.0 0,0 1759.0
სოციალური
უზრუნველყოფა 96.3 0.0 96.3 155,6 0,0 155,6 141,2 0,0 141,2
სხვა ხარჯები 50.9 0.0 50.9 4,9 0,0 4,9 4,9 0,0 4,9
საოპერაციო სალდო 1.690.0 1.625.7 64.3 4.025.3 3.731.7 293,7 1005.0 594,0 411.0
არაფინანსური
აქტივების
ცვლილება
1.928.7 1.837.5 91.2 4.435.2 4.095.0 340,2 875.0 594,0 281.0
ზრდა 1.939.5 1.837.5 102.0 4.435.2 4.095.0 340,2 875.0 594,0 281.0
კლება 10.7 0.0 10.7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
მთლიანი სალდო -238.7 -211.8 -27.0 -46,5 0,0 -46,5 130,0 0,0 130,0
ფინანსური
აქტივების
ცვლილება
-238.7 -211.8 -27.0 -216,5 0,0 -216,5 0,0 0,0 0,0
ზრდა 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ვალუტა და
დეპოზიტები 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
კლება 238.7 211.8 27.0 216,5 0,0 216,5 0,0 0,0 0,0
ვალუტა და
დეპოზიტები 238.7 211.8 27.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ვალდებულებების
ცვლილება 0.0 0.0 0.0 170,0 0,0 170,0 -130,0 0,0 -130,0
კლება 0.0 0.0 0.0 170,0 0,0 170,0 130,0 0,0 130,0
საგარეო 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
საშინაო 0.0 0.0 0.0 170,0 0,0 170,0 130,0 0,0 130,0
ბალანსი 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
მუხლი 2. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის
ცვლილება
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის
ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება
2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016326
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
შემოსავლები 5.100.8 1.625.7 3.475.1 8.394.0 4.072.9 4,321,1 4908,9 594,0 4314,9
გადასახადები 100.8 0.0 100.8 3,916,1 0,0 3,916,1 3959,9 0,0 3959,9
გრანტები 4.804.2 1.625.7 3.178.5 4.177.9 4.072.9 105,0 699,0 594,0 105,0
სხვა
შემოსავლები 195.8 0.0 195.8 300,0 0,0 300,0 250,0 0,0 250,0
ხარჯები 3.410.8 0.0 3.410.8 4.368.6 341.2 4,027,4 3,903,9 0,0 3903,9
არაფინანსური
აქტივების
ცვლილება
1.928.7 1.837.5 91.2 4.435.2 4.095.0 340,2 875.0 594,0 281.0
ბ) დამტკიცდეს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტში 1 იანვირსათვის არსებული
თავისუფალი სახსრების ნაშთი 0,0 ათასი ლარით.
დასახელება 2019 ფაქტი 2020 გეგმა 2021 გეგმა
ნაშთი საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის 142.,3 579.8 0,0
მუხლი 3. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021 წლის შემოსავლები 4908,9 ათასი ლარის
ოდენობით.
დასახელება
2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
შემოსავლები 5.100.8 1.625.7 3.475.1 8.394.0 4.072.9 4,321,1 4908,9 594,0 4314,9
გადასახადები 100.8 0.0 100.8 3,961,1 0,0 3,961,1 3959,9 0,0 3959,9
გრანტები 4.804.2 1.625.7 3.178.5 4.177.9 4.072.9 105,0 699,0 594,0 105,0
სხვა
შემოსავლები 195.8 0.0 195.8 300,0 0,0 300,0 250,0 0,0 250,0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016326
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გადასახადები 3959,9 ათასი
ლარის ოდენობით.

დასახელება კოდი
2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
გადასახადები 11 100.8 0.0 100.8 3,916,1 0,0 3,916,1 3959,9 0,0 3959,9
დღგ 112 0.0 0.0 0.0 3,831,1 0,0 3,831,1 3874,9 0,0 3874,9
საშემოსავლო
გადასახადი 30.5 0.0 30.5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ქონების
გადასახადი 113 70.3 0.0 70.3 85,0 0,0 85,0 85,0 0,0 85,0
საქართველოს
საწარმოთა
ქონებაზე (გარდა
მიწისა)
113111 63.3 0.0 63.3 85,0 0,0 85,0 85,0 0,0 85,0
არასასოფლოსამეურნეო
დანიშნულების
მიწაზე
113115 6.4 0.0 6.4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
იურიდიულ
პირებიდან 1131152 0.9 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის გრანტები 699,0 ათასი ლარის
ოდენობით
დასახელება კოდი
2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
გრანტები 13 4.804.2 1.625.7 3.178.5 4.177.9 4.072.9 105,0 699,0 594,0 105,0
სახელმწიფო
ბიუჯეტიდან
გამოყოფილი ტრანსფერი
133 4.804.2 1.625.7 3.178.5 4.177.9 4.072.9 105,0 699,0 594,0 105,0
ბიუჯეტით
გათვალისწინებული
ტრანსფერები
1311 2.828.5 0.0 2.828.5 105,0 0,0 105,0 105,0 0,0 105,0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016326
0.0 0,0 0.0
გათანაბრებითი
ტრანსფერი 2.723.5 0.0 2.723.5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
მიზნობრივი ტრანსფერი
დელეგირებული
უფლებამოსილების
განსახორციელებლად
105.0 0.0 105.0 105,0 0,0 105,0 105,0 0,0 105,0
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
1312 1.975.7 1.625.7 350.0 4.072.9 4.072.9 0,0 594,0 594,0 0,0
რეგიონებში
განსახორციელებელი
პროექტების ფონდი
1.558.2 1.558.2 0.0 2.179.9 2.179.9 0,0 0,0 0,0 0,0
სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამა 0,0 0,0 0,0 594,0 594,0 0,0 594,0 594,0 0,0
სკოლების დაფინანსება 0.0 0.0 0.0 609.0 609.0 0,0 0,0 0,0 0,0
მთავრობის სარეზერვო
ფონდი 350.0 0.0 350.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ამბულატორიების
რეაბილიტაცია 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,
სტიქიის შედეგად
დაზარალებულთა
საკომპენსაციო ფონდი
67.5 67.5 0.0 690.0 690.0 0,0 0,0 0,0 0,0
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 250,0 ათასი
ლარის ოდენობით
დასახელება კოდი
2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემო
სავლები
სხვა შემოსავლები 14 195.8 0,0 195.8 300,0 0,0 300,0 250,0 0,0 250,0
შემოსავლები საკუთრებიდან 141 170.1 0,0 170.1 210,0 0,0 210,0 200,0 0,0 200,0
რენტა 1415 170.1 0,0 170.1 210,0 0,0 210,0 200,0 0,0 200,0
მოსაკრებელი ბუნებრივი
რესურსებით
სარგებლობისათვის
14151 170.1 0,0 170.1 210,0 0,0 210,0 200,0 0,0 200,0
სხვა არაკლასიფიცირებული
რენტა 14159 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
საქონლისა და მომსახურების
რეალიზაცია 142 19.4 0,0 19.4 45,0 0,0 45,0 20,0 0,0 20,0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016326
ადმინისტრაციული
მოსაკრებლები და
გადასახდელები
1422 2,1 0,0 2.1 45,0 0,0 45,0 20,0 0,0 20,0
სახელმწიფო ბაჟი 14227 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
სხვა არაკლასიფიცირებული
მოსაკრებელი 142299 2.1 0.0 2.1 45,0
0,0
45,0 20,0
0,0
20,0
არასაბაზრო წესით გაყიდული
საქონელი და მომსახურება 1423 17.3 0.0 17.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ჯარიმები, სანქციები და
საურავები 143 6.3 0.0 6.3 45.0 0.0 45.0 30,0 0.0 30,0
შერეული და სხვა
არაკლასიფიცირებული
შემოსავლები
145 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0
მუხლი 7. არაფინანსური აქტივების კლება
განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება
0,0 ათასი ლარით
დასახელება კოდი
2019 წლის ფაქტი 2020 წლის ფაქტი 2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
არაფინანსური
აქტივების კლება 31 10.7 0.0 10.7 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0
ძირითადი
აქტივები 311 10.7 0.0 10.7 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0
არაწარმოებული
აქტივები 314 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სხვა ბუნებრივი
აქტივები 3143 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 3903,9 ათასი ლარის
ოდენობით.
დასახელება
2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან საკუთარი
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან საკუთარი
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან საკუთარი
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016326
გამოყოფილი
ტრანსფერები
შემოსავლები გამოყოფილი
ტრანსფერები
შემოსავლები გამოყოფილი
ტრანსფერები
შემოსავლები
ხარჯები 3.410.8 0.0 3.410.8 4.368.6 341.2 4,027,4 3903,9 0,0 3903,9
შრომის
ანაზღაურება 1.168.2 0.0 1.168.2 1,319,0 0,0 1,319,0 1319,0 0,0 1319,0
საქონელი და
მომსახურება 446.2 0.0 446.2 1.100.3 341.2 758.1 679.8 0,0 679.8
ძირითადი
კაპიტალის
მომსახურება
0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
სუბსიდიები 1.649.1 0.0 1.649.1 1,788.8 0,0 1,788.8 1759.0 0,0 1759.0
გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0
სოციალური
უზრუნველყოფა 96.3 0,0 96.3 155.6 0,0 155.6 141,2 0,0 141,2
სხვა ხარჯები 50.9 0,0 50.9 4,9 0,0 4,9 4,9 0,0 4,9
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების
ცვლილება 875.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დასახელება
2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
წარმომადგენლობითი და
აღმასრულებელი
ორგანოების დაფინანსება
1,0 0.0 1.0 70,0 0,0 70,0 60,0 0,0 60,0
თავდაცვა,
საზოგადოებრივი წესრიგი
და უსაფრთხოება
0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა,
რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
1.938.5 1.837.5 101.0 4.365.2 4.095.0 270,2 815.0 594,0 221.0
კულტურა, რელიგია
ახალგაზრდული და
სპორტული ღონისძიებები
0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
საგანმანათლებლო
ღონისძიებები 0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
სოციალური და
ჯანდაცვის პროგრამები 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016326
სულ 1.939.5 1.837.5 102.0 4.435.2 4.095.0 340,2 875.0 0,0 875.0
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური
კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და ფინანსური აქტივების ზრდა
ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით
ფუნქციონალური
კოდი დასახელება 2019 წლის ფაქტი
2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა
სულ სულ
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო
მომსახურება 1473.4 2.210.0 2027.6
7011
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა,
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,
საგარეო ურთიერთობები
1318.0 2.060.5 1903.1
70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი
ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 1307.1 2.055.5 1898.1
70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 10.9 5.0 5.0
7013 საერთო დანიშნულების მომსახურება 4.8 0,0 0,0
70133 საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 4.8 0,0 0,0
7016 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 150.6 149.5 120.0
7018
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო
მომსახურებაში
0.0 0.0 4.5
702 თავდაცვა 49.0 62.0 67.1
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 10.2 0.0 67.1
7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 0.0 0,0
7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 10.2 0.0 0,0
704 ეკონომიკური საქმიანობა 2.607.0 4.864.5 703.9
70421 სოფლის მეურნეობა 1562.5 1.822.1 658.9
7045 ტრანსპორტი 330.3 915.6 45.0
70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 330.3 915.6 45.0
7049 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
ეკონომიკურ საქმიანობაში 714.2 2.126.9 0.0
705 გარემოს დაცვა 70.0 209.3 210.0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016326
7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და
განადგურება 70.0 209.3 210.0
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 474.4 554.9 256.0
7061 ბინათმშენებლობა 22.6 45.0 65.0
7062 კომუნალური მეურნეობის განვითარება 0.0 0,0
7063 წყალმომარაგება 425.8 496.7 176.0
7064 გარე განათება 26 13.2 15.0
707 ჯანმრთელობის დაცვა 79.0 93.0 94.0
7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 56.0 70.0 70,0
7076 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 23.0 23.0 24.0
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 766.1 783.4 849.9
7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის
სფეროში 293.9 217.0 238.0
7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 438.2 545.4 592.0
7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო
საქმიანობა 20.0 13,0 14.3
7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი
საქმიანობა 14.0 8,0 5.6
709 განათლება 303.6 632.4 440.0
7091 სკოლამდელი აღზრდა 260 322.4 440.0
7092 ზოგადი განათლება 310.0 0,0
70923 საშუალო ზოგადი განათლება 310.0 0,0
7098 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
განათლების სფეროში 43.6 0,0 0,0
710 სოციალური დაცვა 94.9 136.3 129.2
7101
ავადმყოფთა და შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური
დაცვა
39.9 98.7 100.0
71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა
სოციალური დაცვა 39.9 98.7 100.0
7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 0.0 0,0
7103 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური
დაცვა
6.0 0,6 0,6
7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 24.0 25.0 18.0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016326
7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა
სოციალური დაცვის სფეროში 25.0 12.0 10.6
სულ 5.927.6 9.545.8 4777.7
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 130,0
ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით
მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 5,0 ათასი ლარი
მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი.
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან
მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 105.0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 45,0
ათასი ლარი;
ბ) სამხედრო სამსახურის საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების
განხორციელებისათვის 60,0 ათასი ლარი;
მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა
განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ლენტეხის
მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი
გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
1.2 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 03)
საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის
ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე
ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.
2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას
წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული
მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში
გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა რეაბილიტაცია, ქალაქის დასუფთავება.
მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის
ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის
ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.
2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016326
03 01)
ლენტეხის მუნიციპალიტეტში სატვირთო და სამგზავრო გადაზიდვების დიდი ნაწილი
ავტოტრანსპორტზე მოდის, ამიტომ საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების ერთ–ერთ
მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს საავტომობილო გზების, ხიდების და ბოგირების
მშენებლობის აუცილებლობა . მნიშვნელოვანია დასახლებულ პუნქტებთან, საკურორტო ცენტრებთან,
ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი გზების რეკონსტრუქცია და მოდერნიზება.
ზამთარში დიდთოვლობის დროს მაღალმთიან სოფლებში ტრანსპორტის უსაფრთხო
გადაადგილებისათვის აუცილებელია თოვლის საფარისაგან გზების გაწმენდა.
2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია (პროგრამული
კოდი 03 02)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის როგორც ქალაქად ისე სოფლის ცენტრებში, კომფორტული
და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის
განათება, მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო
სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა.
2.3 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)
დღე-ღამის ნებისმიერ დროს მოსახლეობის როგორც ქალაქად ისე სოფლის ცენტრში , კომფორტული
და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის
განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების
არსებული ქსელის ექსპლოატაცია.
2.4 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 02)
მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო
სანიტარიული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში
გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.
2.5 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 04)
მუნიციპალიტეტში არსებულ საკუთრებაში საკმაოდ ბევრი არასაცხოვრებელი
დანიშნულების შენობებია, რომლებიც ადმინისტრაციული და ინფრასტრუქტურული დატვირთვის
მატარებელია. შენობების ექსპლუატაციის პერიოდის გათვალისწინებით, ხშირად დგება დღის
წესრიგში მათზე მიმდინარე სხვადასხვა სახის სარემონტო სამუშაოების შესრულება.
3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა
მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ
უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს
წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების
ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია.
3.1. სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)
ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ბაგა-ბაღის გაერთიანებაში ფუნქციონირებს 11 საბავშვო ბაღი, აქედან 1
ბაგა-ბაღი მუნიციპალიტეტის დაბის ტერიტორიაზე, 10-ბაღი ტერიტორიული ერთეულების 10
სოფელში. სადაც აღსაზრდელთა რაოდენობა შეადგენს 187 აღსაზრდელს. ბავშვთა აღზრდას
ემსახურება 130 თანამშრომელი.
4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად
აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას.
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016326
ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე
ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის
დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ
მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა
ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება.
ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.
4.1 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების
ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის
სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა.
2021 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და
ღონისძიებები. ტარდება საერთაშორისო, რესპუბლიკური და სამხარეო ტურნირები ჭიდაობის
სხვადასხვა სახეობებში, ახალგაზრდებსა და ჭაბუკებში; ასევე სამხარეო და რესპუბლიკური
ტურნირები ფეხბურთში; სარაიონო ტურნირი ჭადრაკში და ტურისტური ლაშქრობა. დაკავებულია
მინიციპალიტეტის 100–მდე სპორტსმენი ჭიდაობის, ფეხბურთის და კალათბურთის წრეებზე,
რომლის დაფინანსება მთლიანად ხდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან.
4.2 კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის
ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა,
ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო
დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
4.2.1 სახელოვნებო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02 02)
მუნიციპალიტეტში 2021 წელს გაგრძელდება ახალგაზრდების კულტურულ-საგანმანათლებლო დონის
ამაღლების ხელშეწყობა. ფუნქციონირებს ააიპ სახელოვნებო სკოლა სადაც გაერთიანებულია
მუსიკალური და სამხატვრო სკოლა. მუსიკალური სკოლაში სწავლობს 32-მდე მოსწავლე. სკოლის
დაფინანსება ხდება როგორც ადგილობრივი ისე მშობელთა შემონატანით ერთი ბავშვის გადასახადი
წლიურად განისაზღვრება 89 ლარით. სამხატვრო სკოლაში დაკავებულია 42-მდე
მოსწავლე,ფუნქციონირებს თექის, კერამიკის და ხის მხატვრული დამუშავების განყოფილებები.
დაფინანსებახდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან წლის განმავლობაშიმიმდინარეობს სააღდგომო,
გასვლითი სხვა რეგიონებში, საშემოდგომო და ნიღბების-საახალწლო გამოფენები და ასევე
საქველმოქმედო გამოფენა-გაყიდვები. აღსაზრდელებს მონაწილეობა აქვთ მიღებული სხვადასხვა
საერთაშორისო გამოფენებზე.
4.2.2 . ბიბლიოთეკების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 04)
ახალგაზრდა თაობის ინტელექტუალური, ზნეობრივი და კულტურული განვითარების მიზნით, ისევე
როგორც გასულ წლებში 2021 წელს გაგრძელდება ადგილობრივი ბიბლიოთეკების დაფინანსება.
4. 2 3. მუზეუმის დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 02 04)
მუნიციპალიტეტში პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება ლ. მუსელიანის სახელობის
მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის დაფინანსება,სადაც წლების განმავლობაში ინახება უნიკალური
ექსპონატები.
4. 2.4 კულტურის ცენტრისა დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02 15 )
2020 წელს, წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება კულტურის ცენტრი,
სადაც დაკავებულია 60 ბავშვი სხვადასხვა წრეებში კულტურის ცენტრში მოქმედებს ქორეოგრაფიის
წრეები და ფოლკლორული ანსაბლი „ლაგუშედა “.
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016326
4.3 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 03)
მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის, მხარის ღირსეულად წარმოჩენის მიზნით
ადგილობრივი და ჩამოსული სტუმრების დაინტერესების სანახაობებისა და წარმოდგენების მიზნით
გაიმართება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა საახალწლო და სადღესასწაულო
დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი კულტურული ღონისძიებები. იგეგმება
საახალწლოდ ქალაქის მხატვრული და ელექტრონული გაფორმება.
4.4 ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 06)
პროგრამის ფარგლებში იგეგმება ტურისტული ბაზის შექმნა ტურისტების მოზიდვის მიზნით.
4.5 საფეხბურთი გუნდის ხელშეწობა (პროგრამული კოდი 05 06)
პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპლიტეტში ფეხბურთის განვითარების დაფინანსება სადაც
შედის კლუბ „ლენტეხის „ბაზის შენახვა მწვრთნელების ხელფასები, სატურნირო მივლინების ხარჯები.
ქვეპროგრამა განხორციელდება სუბსიდირების სახით.
5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის
ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში
განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათების
უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი
ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება,
რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის
ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან,
ლენტეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები, დიალიზზე
დამოკიდებულ ბენეფიციართა დახმარება განისაზღვროს თვეში 100 (ასი) ლარის ოდენობით
5.1 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)
პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის
ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული
ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის
ღონისძიებები; იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელების ხელშეწყობა, საინფორმაციო
სისტემის უზრუნველყოფა; იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა; პარაზიტული
დავადებების ეპიდკვლევა, დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა; საგანმანათლებლო,
სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და
ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების ხელშეწყობა;
მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯამრთელობის მდგომარეობაზე ზედამხედველობა და ხელშეწყობა.
5.2 მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 04 )
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა
ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას.
სოციალური დაცვის მიზნით ფულადი შემწეობის გაცემა, დემოგრაფიული მდგომარეობის
გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტ ბავშვზე) დახმარებას, ერთჯერადი
დახმარება შვილის შეძენასთან დაკავშირებით და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც
მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის
გაუმჯობესებას.
5.2.2 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა (პროგრამული კოდი 06 04 01)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016326
(რომლებიც ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას) სოციალური დაცვის მიზნით
ყოველთვიური ფინანსური დახმარება 60 ლარის ოდენობით.
5.2.3 სარიტუალო მომსახურეობა (პროგრამული კოდი 06 04 02 )
ა) მუნიციპალიტეტში დროებით რეგისტრირებული იძულებით გადაადგილებულ პირთა
გარდაცვალების შემთხვევში მათი დაკრძალვის მიზნით 200 ლარის ოდენობით,
ბ) მარტოხელა ბენეფიციართა (კანონიერი მემკვიდრე არ გააცნიათ0სარიტუალო მომსახურეობა 200
ლარის ოდენობით,
5.2.4 ომის ვეტერანთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 04 03)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული
მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულთა ოჯახებისა და სამსახურეობრივი მოვალეობის
შესრულების დროს დაღუპული პოლიციელების ოჯახების სოციალური დახმარება. თანხის
მაქსიმალური ოდენობა შეადგენს 300 ლარს.
5.2.5 სტიქიური უბედურების (ხანძრის) შედეგად დაზარალებული ოჯახების სოციალური დახმარება
(პროგრამული კოდი 06 04 05)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია:
სტიქიური მოვლენების დროს ხანძარი, მეწყერი, წყალდიდობა, გრიგალი, ღვარცოფი ელემენტარული
პირობების უზრუნველყოფის მიზნით თითოეულ ოჯახზე არაუმეტეს 2000 ლარის დახმარების
გაცემა;
5.2.6 მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვების შეძენასთან დაკავშირებით გაცემული ხარჯი
(პროგრამული კოდი 06 04 06)
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მრავალშვილიან ოჯახებზე რომელთაც ჰყავთ
4(ოთხი)შვილი (18 წლამდე)-200 ლარი ერთჯერადად, 5 შვილი და ზევით ყოველთვიურად ბავშვზე
დახმარება 15 ლარი.
5.2.7 ხანდაზმულთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯი (პროგრამული კოდი 06 04 07)
1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადი ფინანსური დახმარება მიეცემა ლენტეხის
მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ყველა ხანდაზმულ მოქალაქეს, რომელტა ასაკი განისაზღვრება
90 წელს ზევით.
2. დახმარების თანხა განისაზღვრება 90-95 წლამდე 100 (ასი) ლარის ოდენობით, 95-100 წლამდე 150
(ასორმოცდაათი) ლარი და 100 წლის ზევით 250 (ორასორმოცდაათი)ლარის ოდენობით.
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2021 წლის გადასახდელები
ორგ.
კოდი დასახელება
2019 წლის ფაქტი 2020 წლის გეგმა 2021 წლის გეგმა
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სულ
მათ შორის
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
სახელმწიფო
ბიუჯეტის
ფონდებიდან
გამოყოფილი
ტრანსფერები
საკუთარი
შემოსავლები
ლენტეხის
მუნიციპალიტეტი 5.350.3 1.837.5 3.512.8 8.973.8 4.436.2 4,537,6 4908,9 594,0 4314,9
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016326
მომუშავეთა რიცხოვნობა 650,0 0,0 650,0 631.0 0,0 631.0 631.0 0,0 631.0
ხარჯები 3.410.8 0,0 3.410.8 4.368.6 341.2 4,027,4 3903,9 0,0 3903.,9
შრომის ანაზღაურება 1.168.2 0,0 1.168.2 1,319,0 0,0 1.319,0 1319,0 0,0 1319,0
საქონელი და მომსახურება 446.2 0,0 446.2 1.100.3 341.2 759.1 679.8 0,0 679.8
პროცენტი 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
სუბსიდიები 1,649.1 0,0 1,649.1 1788.8 0.0 1.788.8 1759.0 0.0 1759.0
სოციალური
უზრუნველყოფა 96.3 0,0 96.3 155,6 0,0 155,6 141,2 0,0 141,2
სხვა ხარჯები 50.9 0,0 50.9 4,9 0,0 4,9 94,9 0,0 4,9
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 1,939.5 1,837.5 102.0 4.435.2 4.095.0 340,2 875.0 594,0 281.0
ძირითადი აქტივები 1,939.5 1,837.5 102.0 4.435.2 4.095.0 340,2 875.0 594,0 281.0
ვალდებულებების კლება 0.0 0,0 0.0 170,0 0,0 170,0 130,0 0,0 130,0
საშინაო 0.0 0,0 0.0 170,0 0,0 170,0 130,0 0,0 130,0
01 00
წარმომადგენლობითი და
აღმასრულებელი
ორგანოების დაფინანსება
1.649.8 0.0 1.649.8 2643.0 341.2 2.301.8 2157,6 0,0 2157,6
მომუშავეთა რიცხოვნობა 102,0 0.0 102,0 105,0 0,0 105,0 105,0 0,0 105,0
ხარჯები 1,648.8 0.0 1,648.8 2.402.0 341.2 2.060.8 1967,6 0,0 1967,6
შრომის ანაზღაურება 1.127.5 0.0 1.127.5 1271,0 0,0 1,271,2 1271,2 0,0 1271,2
საქონელი და მომსახურება 644.4 0.0 344.4 614,4 0,0 614,4 564,4 0,0 564,4
პროცენტი 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
სუბსიდიები 137.6 0.0 137.6 141,7 0,0 141,7 120,0 0,0 120.0
სოციალური
უზრუნველყოფა 0.6 0.0 0.6 18,5 0,0 18,5 12,0 0,0 12,0
სხვა ხარჯები 38.6 0.0 38.6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 1.0 0.0 1.0 70,0 0,0 70,0 60,0 0,0 60,0
ძირითადი აქტივები 1.0 0.0 1.0 70,0 0,0 60,0 70,0 0,0 60,0
ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 170,0 0,0 170,0 130,0 0,0 130,0
საშინაო 0.0 0.0 0.0 170,0 0,0 170,0 130,0 0,0 130,0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016326
01 01 მუნიციპალიტეტის
საკრებულო 460.9 0.0 460.9 559,6 0,0 559,6 551,1 0,0 551,1
მომუშავეთა რიცხოვნობა 24,0 0,0 24,0 27,0 0,0 27,0 27,0 0,0 27,0
ხარჯები 460.9 0,0 460.9 559,6 0,0 559,6 551,1 0,0 551,1
შრომის ანაზღაურება 358.2 0,0 358.2 399,4 0,0 399,4 399,4 0,0 399,4
საქონელი და მომსახურება 71.3 0,0 71.3 156,7 0,0 156,7 149,7 0,0 149,7
სოციალური
უზრუნველყოფა 0.0 0,0 0.0 3,5 0,0 3,5 2,0 0,0 2,0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ძირითადი აქტივები 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0
ვალდებულებების კლება 0,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01 02 მუნიციპალიტეტის მერია 1.049.3 0.0 1.049.3 1446,7 42,2 1.404,5 1347.0 0,0 1347,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 68,0 0.0 68,0 68.0 0.0 68.0 68.0 0.0 68.0
ხარჯები 1.048.3 0.0 1.048.3 1334,5 0,0 1,334,5 1287,0 0,0 1287,0
შრომის ანაზღაურება 769.4 0.0 769.4 871,8 0,0 871,8 871,8 0,0 871,8
საქონელი და მომსახურება 271.2 0.0 271.2 457,7 0,0 457,7 410,0 0,0 410,2
სოციალური
უზრუნველყოფა 0,6 0.0 0.6 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 5,0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 1.0 0.0 1.0 70,0 0,0 70,0 60,0 0,0 60,0
ძირითადი აქტივები 1.0 0.0 1.0 70,0 0,0 70,0 60,0 0,0 60,0
ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
01 03 სარეზერვო ფონდი 0.0 0.0 0.0 72,1 0.0 72,1 5,0 0.0 5,0
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0 5,0 0.0 5,0
სოციალური
უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 72,1 0.0 72,1 5,0 0.0 5,0
სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 47,8 0.0 47,8 0.0 0.0 0.0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 24,3 0.0 24,3 0.0 0.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
საგანგებო
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016326
01 04 მდგომარეობასთან
დაკავშირებული ხარჯი
0.0 0.0 0.0 10,0 0.0 10,0 4,5 0.0 4,5
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 10,0 0.0 10,0 4,5 0.0 4,5
საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,5 0.0 4,5
01 05 აუდიტორული
მომსახურების ხარჯი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
01 04
წინა წლებში წარმოქმნილი
ვალდებულებების დაფარვა
და სასამართლოს
გადაწყვეტილებების
აღსრულების ფინანსური
უზრუნველყოფა
0.0 0.0 0.0 170,0 0.0 170,0 130,0 0.0 130,0
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
პროცენტი 0,0 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ვალდებულებების კლება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 130,0 0.0 130,0
საშინაო 0.0 0.0 0.0 170,0 0.0 170,0 130,0 0.0 130,0
01 07
ლენტეხის თემში
მოსახლეობასთან
ურთიერთობის ცენტრი
137.6 0.0 137.6 170,0 0.0 170,0 120,0 0.0 120,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 10.0 0.0 10.0 141,7 0.0 141,7 13.0 0.0 13.0
ხარჯები 137.6 0.0 137.6 13.0 0.0 13.0 120,0 0.0 120,0
სუბსიდიები 137.6 0.0 137.6 141,7 0.0 141,7 120,0 0.0 120,0
01 08
სსიპ საქართველოს
ეროვნული არქივის
ადგილობრივი ორგანოს
დაფინანსება
0.0 0.0 0.0 141,7 0.0 141,7 0,0 0.0 0,0
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 15,0 0.0 15,0 0,0 0.0 0.0
საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0
15,0 0,0 15,0
0.0 0.0 0.0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016326
15,0 0,0 15,0
02 02 თავდაცვა, საზოგადოებრივი
წესრიგი და უსაფრთხოება 58.5 0.0 58.5 4,741,4 4,095,0 646,7 67.1 0.0 67.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 6.0 6.0 84.0 0.0 84.0 4.0 0.0 4.0
ხარჯები 58.5 0.0 58.5 376,5 0.0 376,5 67.1 0.0 67.1
შრომის ანაზღაურება 40.6 0.0 40.6 13,3 0.0 13,3 47,8 0.0 47,8
საქონელი და მომსახურება 17.9 0.0 17.9 358,3 0.0 358,3 19.3 0.0 19.3
02 01 საგანგებო სიტუაციების
მართვა 0.0 0.0 0.0 4,9 0.0 4,9 0.0 0.0 0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 4,365,2 4,095,0 270,2 0.0 0.0 0.0
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 4365,0 4,095,0 270,2 0.0 0.0 0.0
შრომის ანაზღაურება 0.0 0.0 0.0 1,847,8 1,792,8 55,5 0.0 0.0 0.0
საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
02 03
ქვეყნის
თავდაცვისუნარიანობის
ამაღლების ხელშეწყობა
58.5 0.0 58.5 0.0 0.0 0.0 67.1 0.0 67.1
მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 6.0 6.0 1,847,8 1,792,8 55,5 4.0 0.0 4.0
ხარჯები 58.5 0.0 58.5 1,847,8 1,792,8 55,5 67.1 0.0 67.1
შრომის ანაზღაურება 40.6 0.0 40.6 2,232,9 1,708,2 524,7 47,8 0.0 47,8
საქონელი და მომსახურება 17.9 0.0 17.9 309,5 0.0 309,5 19.3 0.0 19.3
03 00
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა, რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
2.339.5 1.837.5 502.0 13,3 0.0 13,3 1169.9 594,0 575.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა 67 0.0 67 391,3 0.0 291,3 84.0 0.0 84.0
ხარჯები 401.0 0.0 401.0 4,9 0.0 4,9 354.9 0.0 354.9
საქონელი და მომსახურება 22.3 0.0 22.3 1,923,4 1,708,2 215,2 15,0 0.0 15,0
სუბსიდიები 371.3 0.0 371.3 1,923,4 1,708,2 215,2 335.0 0.0 335.0
სხვა ხარჯები 7.4 0,0 7.4 76,0 0.0 76,0 4,9 0.0 4,9
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 1.938.5 1.837.5 101.0 76,0 0.0 76,0 815.0 594,0 221.0
ძირითადი აქტივები 1,938.5 1,837.5 101.0 13.0 0.0 13.0 815.0 594,0 221.0
საგზაო ინფრასტრუქტურის
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016326
03 01 მშენებლობა რეაბილიტაცია
და მოვლა შენახვა (გზები და
ხიდები)
413.3 358.9 54.3 13,3 0,0 13,3 45,0 0,0 45,0
ხარჯები 150.0 0,0 0.0 76,0 0.0 76,0 0.0 0.0 0.0
საქონელი და მომსახურება 0.0 0,0 0.0 13,3 0.0 13,3 0.0 0.0 0.0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 413.3 358.9 54.3 13,3 0.0 13,3 45,0 0,0 45,0
ძირითადი აქტივები 413.3 358.9 54.3 13,3 0.0 13,3 45,0 0,0 45,0
03 02
კომუნალური
ინფრასტრუქტურის
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
და ექსპლოატაცია
1.852.1 1.478.6 373.5 0.0 0.0 0.0 524,7 0,0 524,7
ხარჯები 320.5 0.0 320.5 0.0 0.0 0.0 294,9 0.0 294.9
საქონელი და მომსახურება 22.3 0,0 22.3 215,3 0.0 215,3 15,0 0.0 15,0
სუბსიდიები 290.8 0,0 290.8 55.0 0.0 55.0 275.0 0.0 275.0
სხვა ხარჯები 7.4 0,0 7.4 215,3 0.0 215,3 4,9 0.0 4,9
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 1,531.5 1.478.6 53.0 0.0 0.0 0.0 176.0 0,0 176.0
ძირითადი აქტივები 1,531.5 1.478.6 53.0 215,3 0.0 215,3 176.0 0,0 176.0
03 04
გარემოსა და ბუნებრივი
რესურსების აგრარული და
ეკოლოგიური განვითარების
ცენტრი
90.1 0.0 90.1 0.0 0.0 0.0 65.0 0.0 65.0
ხარჯები 90.1 0.0 90.1 0.0 0.0 0.0 65.0 0.0 65.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 22.0 0.0 22.0 106,2 101,2 5,0 13.0 0.0 13.0
0,0 0.0 0,0
სუბსიდიები 90.1 0.0 90.1 0,0 0.0 0,0 70,0 0.0 70,0
03 02
01
გარე განათების მოწყობა
რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
22.3 0.0 22.3 0.0 0.0 0.0 15,0 0.0 15,0
ხარჯები 22.3 0.0 22.3 106,2 101,2 5,0 15,0 0.0 15,0
საქონელი და მომსახურება 22.3 0.0 22.3 106,2 101,2 5,0 15,0 0,0 15,0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 1,245,1 1,245,1 0,0 0.0 0.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0
03 02
02
კომუნალური მომსახურეობა
და კეთილმოწყობა
/დასუფთავების 200.7 0.0 200.7 1,245,1 1,245,1 0.0 210,0 0.0 210,0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016326
ღონისძიებები /
მომუშავეთა რიცხოვნობა 25.0 0.0 25.0 1,245,1 1,245,1 0.0 55.0 0.0 55.0
ხარჯები 200.7 0.0 200.7 0.0 0.0 0.0 210,0 0.0 210,0
საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სუბსიდიები 200.7 0.0 200.7 0.0 0.0 0.0 210,0 0.0 210,0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
03 02
03
წყლის სისტემის
რეაბილიტაცია და
ექსპლოატაცია
166.2 159.3 6.9 336,5 331,6 4.9 5,0 0,0 5,0
ხარჯები 0.0 0.0 0,0 4.9 0.0 4.9 0.0 0.0 0.0
საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 4.9 0.0 4.9 0.0 0.0 0.0
სუბსიდიები 0,0 0,0 0,0 331,6 331,6 0.0 0.0 0.0 0.0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 166.2 159.3 6.9 331,6 331,6 0.0 5,0 0,0 5,0
ძირითადი აქტივები 166.2 159.3 6.9 240,5 30,3 210,2 0,0 0,0 0.0
03 02
04
მუნიციპალიტეტის
კეთილმოწყობის სამუშაოები
(სკვერებისა და ფასადების
მოწყობა)
1.015.0 1.007.0 8.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
სხვა ხარჯები 8.0 0,0 8.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0,0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 1.007.0 1.007.0 0.0 240,5 30,3 210,2 0,0 0,0 0.0
ძირითადი აქტივები 1.007.0 1.007.0 0.0 240,5 30,3 210,2 0,0 0,0 0.0
03 02
05
სასაფლაოების მოვლა
შენახვის ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 67,0 0,0 67,0 0.0 0.0 0.0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 37,0 0.0 37,0 0.0 0.0 0.0
03 02
06
სანიაღვრე არხებისა და
ნაპირსამაგრი ჯებირების
მშენებლობა-რეაბილიტაცია
265.1 261.9 3.2 37,0 0.0 37,0 4,9 0,0 4.9
ხარჯები 3.2 0.0 3.2 0,0 0,0 0.0 4.9 0.0 4.9
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016326
ხარჯები 3.2 0.0 3.2 0,0 0,0 0.0 4.9 0.0 4.9
საქონელი და მომსახურება 3.2 0.0 3.2 0,0 0,0 0.0 4.9 0.0 4.9
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 261.9 261.9 0.0 594,0 594,0 0.0 0,0 0,0 0.0
ძირითადი აქტივები 261.9 261.9 0.0 594,0 594,0 0.0 0,0 0,0 0.0
03 02
07
საპროექტო სამშენებლო
სამუშაოების ტექ.
დოკუმენტაციის შედგენა და
მეწყერსაწინააღმდეგო
კედლის მშენებლობა
102.5 50.4 52.1 594,0 594,0 0,0 171.0 0,0 171.0
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 67,0 0.0 67,0 0.0 0.0 0.0
სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 16.0 0.0 0.0 0.0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 102.5 50.4 52.1 67,0 0.0 67,0 171.0 0,0 171.0
ძირითადი აქტივები 102.5 50.4 52.1 67,0 0.0 67,0 171.0 0,0 171.0
ვალდებულებების კლება 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
საშინაო 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
03 03
სოფლის მეურნეობა, სატყეო
მეურნეობა, მეთევზეობა და
მონადირეობა
80.5 0.0 80.5 372,0 0,0 372,0 654,0 594,0 60,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 20.0 0.0 20.0 130.0 0.0 130.0 16.0 0.0 16.0
ხარჯები 80.5 0.0 80.5 372,0 0,0 372,0 60,0 0.0 60,0
სუბსიდიები 80.5 0.0 80.5 65,0 0,0 65.0.0 60,0 0.0 60,0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 307,0 0.0 307,0 594,0 594,0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 594,0 594,0 0.0
03 03
01
სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 594,0 594,0 0.0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 372,0 0.0 372,0 594,0 594,0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 130.0 0.0 130.0 594,0 594,0 0.0
03 03
02
სოფლის მეურნეობის
მომსახურების ცენტრი 80.5 0.0 80.5 372,0 0.0 372,0 60,0 0.0 60,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 65.0 0.0 65.0 16.0 0.0 16.0
ხარჯებ 80.5 0.0 80.5 307,0 0.0 307,0 60,0 0.0 60,0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016326
სუბსიდიები 80.5 0.0 80.5 0.0 0.0 0.0 60,0 0.0 60,0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0
04 00 განათლება 263.6 0.0 263.6 0.0 0.0 0.0 440.0 0,0 440.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 130.0 0.0 130.0 0,0 0,0 0.0 130.0 0.0 130.0
ხარჯები 263.6 0.0 263.6 0.0 0.0 0.0 440.0 300,0 440.0
საქონელი და მომსახურება 46.0 0.0 46.0 913,1 0.0 913,1 60.0 0,0 60.0
სუბსიდიები 217.6 0.0 217.6 285.0 0.0 285.0 380,0 0.0 380,0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 913,1 0.0 913,1 0.0 0.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 27,6 0.0 27,6 0.0 0.0 0.0
04 01 სკოლამდელი განათლება 263.6 0.0 263.6 885,5 0.0 885,5 440.0 0.0 440.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 130.0 0.0 130.0 0.0 0.0 0.0 130.0 0.0 130.0
ხარჯები 263.6 0.0 263.6 0.0 0.0 0.0 440.0 0.0 440.0
საქონელი და მომსახურება 46.0 0.0 46.0 172,2 0.0 172,2 60.0 0.0 60.0
სუბსიდიები 217.6 0.0 217.6 85.0 0.0 85.0 380,0 0.0 380,0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 172,2 0.0 172,2 0.0 0.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
04 03 საჯარო სკოლების
დაფინანსება 0.0 0.0 0.0 172,2 0.0 172,2 0,0 0,0 0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,0 0.0
სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 7,0 0.0 7,0 0.0 0.0 0.0
05 00
კულტურა, რელიგია
ახალგაზრდული და
სპორტული ღონისძიებები
705.3 0.0 705.3 7,0 0.0 7,0 849.9 0.0 849.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 7,0 0.0 7,0 285.0 0.0 285.0
ხარჯები 0.0 48,0 0.0 48,0 849.9 0.0 849.9
საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 25.0 19,9 0.0 19,9
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016326
სუბსიდიები 0.0 48,0 0.0 48,0 830.0 0.0 830.0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 48,0 0.0 48,0 0.0 0.0 0.0
05 01 სპორტის განვითარების
ხელშეწყობა 190.9 0.0 190.9 0.0 0.0 0.0 158,0 0.0 158,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38,0 0.0 38,0
ხარჯები 190.9 0.0 190.9 117,0 0.0 117,0 158,0 0.0 158,0
საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0
სუბსიდიები 190.9 0.0 190.9 117,0 0.0 117,0 158,0 0.0 158,0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 117,0 0.0 117,0 0.0 0.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05 01
01
სპორტული ღონისძიებების
დაფინანსება 1.9 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 5,0 0.0 5,0
ხარჯები 1.9 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 5,0 0.0 5,0
სუბსიდიები 1.9 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 5,0 0.0 5,0
05 01
02
ოლეგ ლიპარტელიანის
სახელობის კომპლექსური
სპორტული სკოლა
49.1 0.0 49.1 0.0 0.0 0.0 43,0 0.0 43,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 25.0
ხარჯები 49.1 0.0 49.1 0.0 0.0 0.0 43,0 0.0 43,0
საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 730,1 0.0 730,1 0.0 0.0 0.0
სუბსიდიები 49.1 0.0 49.1 247.0 0.0 247.0 43,0 0.0 43,0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 730,1 0.0 730,1 0.0 0.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0
16,6
0.0
16,6
0.0 0.0 0.0
05 01
07
სასპორტო სკოლების
გაერთიანება 110.9 0.0 110.9 713,5 0.0 713,5 110,0 0.0 110,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 60.0
ხარჯები 110.9 0.0 110.9 0.0 0.0 0.0 110,0 0.0 110,0
სუბსიდიები 110.9 0.0 110.9 13,0 0.0 13,0 110,0 0.0 110,0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016326
05 01
04
ჟახუნდერის სპორტული
სკოლის დაფინანსება 0.0 0.0 0.0 13,0 0.0 13,0 0.0 0.0 0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 13,0 0.0 13,0 0.0 0.0 0.0
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 357,0 0.0 357,0 0.0 0.0 0.0
სუბსიდიები 154.0 0.0 154.0 0.0 0.0 0.0
მეკლდეურობა 0.0 0.0 0.0 357,0 0.0 357,0 0.0 0.0 0.0
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 357,0 0.0 357,0 0.0 0.0 0.0
სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05 02 კულტურის განვითარების
ხელშეწყობა 507.8 0.0 507.8 0.0 0.0 0.0 691.9 0.0 691.9
მომუშავეთა რიცხოვნობა 237 0.0 237 0.0 0.0 0.0 247.0 0.0 247.0
ხარჯები 507.8 0.0 507.8 0.0 0.0 0.0 691.9 0.0 691.9
საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 100,0 0.0 100,0
19,9
0.0
19,9
სუბსიდიები 507.8 0.0 507.8 46.0 0.0 46.0 672.0 0.0 672.0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 100,0 0.0 100,0 0.0 0.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 100,0 0.0 100,0 0.0 0.0 0.0
05 02
01
კულტურული
ღონისძიებების დაფინანსება 1.1 0.0 1.1 57,0 0.0 57,0 5,0 0.0 5,0
ხარჯები 1.1 0.0 1.1 20.0 0.0 20.0 5,0 0.0 5,0
სუბსიდიები 1.1 0.0 1.1 57,0 0.0 57,0 5,0 0.0 5,0
05 02
14
კულტურის
დაწესებულებათა
გაერთიანება
270.8 0.0 270.8 57,0 0.0 57,0 340,0 0.0 340,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 57,0 0.0 57,0 154.0 0.0 154.0
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 91,5 0.0 91,5 340,0 0.0 340,0
სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 31.0 0.0 31.0 340,0 0.0 340,0
05 02
03
სახელოვნებო სკოლების
დაფინანსება 0.0 0.0. 0.0 91,5 0.0 91,5 0.0 0.0 0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 91,5 0.0 91,5 0.0 0.0 0.0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016326
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05 02
04
ბიბლიოთეკების
დაფინანსება 90.0 0.0 90.0 0.0 0.0 0.0 100,0 0.0 100,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 46.0 0.0 46.0
ხარჯები 90.0 0.0 90.0 0.0 0.0 0.0 100,0 0.0 100,0
სუბსიდიები 90.0 0.0 90.0 0.0 0.0 0.0 100,0 0.0 100,0
05 02
05 მუზეუმი 59.6 0.0 59.6 0.0 0.0 0.0 57,0 0.0 57,0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0
ხარჯები 59.6 0.0 59.6 0.0 0.0 0.0 57,0 0.0 57,0
საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 57,0 0.0 57,0
სუბსიდიები 59.0 0.0 59.0 0.0 0.0 0.0 57,0 0.0 57,0
05 02
15
ჯ.მეშველიანის სახელობის
კულტურის ცენტრი 66.0 0.0 66.0 0.0 0.0 0.0 90.0 0.0 90.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.0 0.0 31.0
ხარჯები 66.0 0.0 66.0 0.0 0.0 0.0 90.0 0.0 90.0
სუბსიდიები 66.0 0.0 66.0 0.0 0.0 0.0 90.0 0.0 90.0
05 02
07 მუსიკალური სკოლა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სუბსიდიები 0.0 0.0. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05 02
08
ჩოლურის კულტურის
სახლი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 16,6 0.0 16,6 0.0 0.0 0.0
05 02
09 ხელედის კულტურის სახლი 0.0 0.0 0.0 16,6 0.0 16,6 0.0 0.0 0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 16,6 0.0 16,6 0.0 0.0 0.0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016326
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 7,0 0.0 7,0 0.0 0.0 0.0
სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 7,0 0.0 7,0 0.0 0.0 0.0
05 02
10 ანსამბლი ლილე 0.0 0.0 0.0 7,0 0.0 7,0 0.0 0.0 0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 4,0 0.0 4,0 0.0 0.0 0.0
05 02
11 ნანარის კულტურის სახლი 0.0 0.0 0.0 4,0 0.0 4,0 0.0 0.0 0.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 0.0 0.0 0.0 4,0 0.0 4,0 0.0 0.0 0.0
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 95,0 0.0 95,0 0.0 0.0 0.0
სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 95,0 0.0 95,0 0.0 0.0 0.0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 95,0 0.0 95,0 0.0 0.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05 02
13
ტელერადიო მაუწყებლობა
და საგამომცემლო
საქმიანობა
20.4 0.0 20.4 0.0 0.0 0.0 14,3 0.0 14,3
ხარჯები 20.4 0.0 20.4 0.0 0.0 0.0 14,3 0.0 14,3
საქონელი და მომსახურება 20.4 0.0 20.4 233,4 0.0 233,4 14,3 0.0 14,3
05 03 ახალგაზრდული
პროგრამების დაფინანსება 1.0 0.0 1.0 27.0 0.0 27.0 3,0 0.0 3,0
ხარჯები 1.0 0.0 1.0 233,4 0.0 233,4 3,0 0.0 3,0
საქონელი და მომსახურება 1.0 0.0 1.0 96,3 0.0 96,3 3,0 0.0 3,0
არაფინანსური აქტივების
ზრდა 0.0 0.0 0.0 137,1 0.0 137,1 0.0 0.0 0.0
ძირითადი აქტივები 0.0 0.0 0.0 70.0 0.0 70.0 0.0 0.0 0.0
05 04
რელიგიური
ორგანიზაციების
ხელშეწყობა
5.5 0.0 5.5 10,0 0.0 10.0 2,6 0.0 2,6
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 70.0 0.0 70.0 2,6 0.0 2,6
საქონელი და მომსახურება 5.5 0.0 5.5 70.0 0.0 70.0 2,6 0.0 2,6
05 01
06
ტურიზმის განვითარების
ხელშეწყობა 29.0 0.0 29.0 26,3 0.0 26,3 80,0 0.0 80,0
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016326
ხარჯები 29.0 0.0 29.0 26,3 0.0 26,3 80,0 0.0 80,0
სუბსიდიები 29.0 0.0 29.0 26,3 0.0 26,3 80,0 0.0 80,0
05 06 საფეხბურთო კლუბი
ლენტეხი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06 00
მოსახლეობის
ჯანმრთელობისა დაცვა და
სოციალური
უზრუნველყოფა
182.0 0.0 182.0 189.9 0,0 189.9 233,4 0.0 233,4
მომუშავეთა რიცხოვნობა 27,0 0,0 27,0 27,0 0,0 27,0 27.0 0.0 27.0
ხარჯები 182.0 0.0 182.0 189.9 0,0 189.9 226,3 0.0 226,3
სუბსიდიები 76,5 0,0 76,5 92.3 0,0 92.3 96,3 0.0 96,3
სოციალური
უზრუნველყოფა 105,5 0.0 105,5 97,6 0,0 97,6 137,1 0.0 137,1
06 01 საზოგადოებრივი
ჯანდაცვის მომსახურება 52 0.0 59.0 65,0 0.0 65,0 70.0 0.0 70.0
მომუშავეთა რიცხოვნობა 52.5 0.0 52.5 0.0 0.0 0.0 10,0 0.0 10.0
ხარჯები 52.5 0.0 52.5 65,0 0.0 65,0 70.0 0.0 70.0
სუბსიდიები 52.5 0.0 52.5 65,0 0.0 65,0 70.0 0.0 70.0
06 02
სანიტარული
ეპიდემიოლოგიური
ხედამხედველობა
25.5 0.0 25.5 22,0 0,0 22,0 24.0 0.0 24.0
ხარჯები 25.5 0.0 25.5 22,0 0,0 22,0 24.0 0.0 24.0
სუბსიდიები 25.5 0.0 25.5 22,0 0,0 22,0 24.0 0.0 24.0
06 03 მოწვეული ექიმების
დაფინანსება 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ხარჯები 5.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სოციალური
უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06 04 მოსახლეობის სოციალური
უზრუნველყოფა 99.0 0.0 99.0 97,6 0,0 97,6 129.2 0.0 129.2
ხარჯები 99.0 0.0 99.0 97,6 0,0 97,6 129.2 0.0 129.2
სოციალური
უზრუნველყოფა 99.0 0.0 99.0 97,6 0,0 97,6 129.2 0.0 129.2
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016326
06 05
01
შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე
პირთა სოციალური
დახმარება
76.0 0.0 76.0 60,0 0,0 60,0 100.0 0.0 100.0
ხარჯები 76.0 0.0 76.0 60,0 0,0 60,0 100.0 0.0 100.0
სოციალური
უზრუნველყოფა 76.0 0.0 76.0 60,0 0,0 60,0 100.0 0.0 100.0
06 05
02
სარიტუალო მომსახურება
(უპატრონო მიცვალებულთა
დაკრძალვის ხარჯები)
2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0
ხარჯები 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0
სოციალური
უზრუნველყოფა 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0
06 05
03
ომის ვეტერანთა
სოციალური
უზრუნველყოფის ხარჯები
(კომპენსაციები)
2.0 0.0 2.0 0,6 0.0 0,6 0.6 0.0 0.6
ხარჯები 2.0 0.0 2.0 0,6 0.0 0,6 0.6 0.0 0.6
სოციალური
უზრუნველყოფა 2.0 0.0 2.0 0,6 0.0 0,6 0.6 0.0 0.6
06 05
04
ოჯახებისა და ბავშვების
სოციალური დაცვა 6.3 0.0 6.3 20,0 0,0 20,0 15.0 0.0 15.0
ხარჯები 6.3 0.0 6.3 20,0 0,0 20,0 0.0 0.0 0.0
სოციალური
უზრუნველყოფა 6.3 0.0 6.3 20,0 0,0 20,0 15.0 0.0 15.0
06 05
05
ხანძრისა და სტიქიური
უბედურების შედეგად
დაზარალებული
მოსახლეობის ერთჯერადი
დახმარება
6.0 0.0 6.0 5.0 0.0 5.0 6.1 0.0 6.1
ხარჯები 6.0 0.0 6.0 5.0 0.0 5.0 6,1 0.0 6,1
სოციალური
უზრუნველყოფა 6.0 0.0 6.0 5.0 0.0 5.0 6,1 0.0 6,1
06 05
06
მრავალშვილიანი ოჯახებისა
(4 შვილი და მეტი) და
ბავშვის შეძენასთან
დაკავშირებული
ერთჯერადი დახმარების
ხარჯი
3.0 0.0 3.0 5.0 0.0 5.0 3.0 0.0 3.0
ხარჯები 3.0 0.0 3.0 5.0 0.0 5.0 3.0 0.0 3.0
სოციალური
უზრუნველყოფა 3.0 0.0 3.0 5.0 0.0 5.0 3.0 0.0 3.0
06 05 ხანდაზმულთა სოციალური 3.7 0.0 3.7 5.0 0.0 5.0 2.5 0.0 2.5
http://www.matsne.gov.ge 19002002035115016326

 

 

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №9
2021 წლის 21 მაისი
დაბა ლენტეხი

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს დებულების დამტკიცების
შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მე-16-ე მუხლის მე2 პუნქტის „უ“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა
უფლებების შესახებ“ საქართველოს კანონის და ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს
ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად,ლენტეხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
დამტკიცდეს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს დებულება
დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს „შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“
2016 წლის 28 ნოემბრის №25 დადგენილება.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი გაზდელიანი
დანართი 1
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს დებულება
მუხლი 1. ზოგადი დებულებები
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭო (შემდგომში – საბჭო)
წარმოადგენს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანოს, რომელიც თავისი
კომპეტენციის ფარგლებში განიხილავს ლენტეხის მუნიციპალიტეტში შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე (შემდგომში – შშმ) პირთა ღირსეული თანაცხოვრებისა და თანაბარი
შესაძლებლობების უზრუნველყოფისათვის აუცილებელი პირობების შექმნის საკითხებს.
მუხლი 2. საბჭოს საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები
საბჭო ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და
შეთანხმებებით, საქართველოს ორგანული კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“
„შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით,
ამ დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით.
მუხლი 3. საბჭოს შემადგენლობა
1. საბჭო შედგება 7( შვიდი) წევრისაგან.
2. საბჭოს თავმჯდომარეა ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერი.
3. საბჭოს წევრთა შემადგენლობას განსაზღვრავს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერი.
4. საბჭოს ჰყავს თავმჯდომარის მოადგილე, რომელიც არის სოციალური საკითხების კურატორი –
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე. თავმჯდომარის არ ყოფნის შემთხვევაში, მის
http://www.matsne.gov.ge 01025005035115016335
უფლება-მოვალეობებს ასრულებს თავმჯდომარის მოადგილე.
5. საბჭოს შემადგენლობაში თავმჯდომარისა და პირველი მოადგილის გარდა, შედიან:
ა) ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერის სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის უფროსი;
ბ) სპორტის ახალგაზრდობისა და ტურიზმის განვითარების განყოფილების უფროსი;
გ) სოციალური დაცვის განყოფილების უფროსი;
დ) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირის წარმომადგენელი;
ე) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირის წარმომადგენელი.
6. საბჭოს ჰყავს მდივანი, რომელიც არ არის საბჭოს წევრი.
7. საბჭოს სხდომებს ორგანიზებას უწევს საბჭოს მდივანი.
8. საბჭოს მდივანს ნიშნავს და ათავისუფლებს საბჭოს თავმჯდომარე.
9. საბჭოს აქვს უფლება მოიწვიოს სპეციალისტები და ექსპერტები, განსახილველი საკითხის
სპეციფიკიდან გამომდინარე, სამუშაო პროცესში მონაწილეობის მისაღებად, სათათბირო ხმის გარეშე.
10. საბჭოს წევრების უფლებამოსილების შეწყვეტის საფუძველია პირადი განცხადება ან/ და ამ
დებულების მე-9 მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევა.
მუხლი 4. საბჭოს ამოცანები
1.საბჭოს ამოცანებია:
ა) ლენტეხის მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე ერთიანი
პოლიტიკის შემუშავება, დანერგვა და კოორდინაცია;
ბ) კომპეტენციის ფარგლებში დაიცვას შშმ პირთა უფლებები და არ დაუშვას ამ ნიშნით მათი
დისკრიმინაცია;
გ) ხელი შეუწყოს შშმ პირთა ღირსეულ თანაცხოვრებას და ამ მიზნით შეიმუშაოს შესაბამისი
წინადადებები, გეგმები და ა.შ.;
დ) ითანამშრომლოს არასამთავრობო და სამთავრობო სექტორთან შშმ პირთა უფლებების დაცვისა და
თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის მიზნით;
ე) შეიმუშაოს შესაბამისი წინადადებები შშმ პირებისათვის შესაბამისი ინკლუზიური გარემოს
შესაქმნელად;
ვ) ხელი შეუწყოს შშმ პირთა შრომითი, საგანმანათლებლო, სოციალური და სხვა ხასიათის უფლებების
რეალიზებას;
ზ) ხელი შეუწყოს შშმ პირთა (მათი წარმომადგენელი ორგანიზაციების) მონაწილეობას იმ საკითხებზე
გადაწყვეტილების მიღებისას, რომელმაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს თანაბარი შესაძლებლობების
უზრუნველყოფაზე.
მუხლი 5. საბჭოს უფლებამოსილება
1.საბჭოს უფლებამოსილებას განეკუთვნება:
ა) რეკომენდაციების შემუშავება შშმ პირთა უფლებების დაცვისა და თანაბარი შესაძლებლობების
უზრუნველყოფის მიზნით;
ბ) ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების და არასამთავრობო
ორგანიზაციების აქტიურად ჩაბმის უზრუნველყოფა შშმ პირთა ინტეგრაციის კუთხით;
http://www.matsne.gov.ge 01025005035115016335
გ) არასამთავრობო და დონორი ორგანიზაციების მოზიდვა არსებული პროექტების დაფინანსებისა და
ხელშეწყობის მიზნით;
დ) ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან ერთად შშმ პირთა
საცხოვრებელი, სატრანსპორტო საზოგადოებრივი, და სხვა საკითხების გადასაჭრელად
რეკომენდაციების განხილვა მიღება;
ე) შშმ პირთა სოციალურ-საყოფაცხოვრებო, მათ შორის სურსათ სანოვაგით და საყოფაცხოვრებო
მოხმარების საგნებით უზრუნველყოფის საკითხების გადაჭრისათვის რეკომენდაციების მომზადება
შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან ერთად;
ვ) შშმ პირთა და მათ მიერ შექმნილი საზოგადოებრივი გაერთიანების გაძლიერებისა და განვითარების
ხელშეწყობა;
ზ) შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ერთად შშმ
პირთათვის შესაბამისი სპორტის სახეობების დანერგვისა და პარაოლიმპიური მოძრაობის
განვითარებისათვის ხელშეწყობა;
თ) შშმ პირთათვის საგანმანათლებლო ღონისძიებების გატარებასა და მათ დანერგვაში ხელშეწყობა;
ი) შშმ პირებთან დაკავშირებით ლენტეხის მუნიციპალიტეტში არსებული მდგომარეობის შესწავლა და
ანალიზი;
კ) შშმ პირებთან დაკავშირებით ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერის კონსულტირება;
ლ) შშმ პირებთან დაკავშირებით სტრატეგიული და სხვა სახელმძღვანელო დოკუმენტების, ერთიანი
წესების, პირობების არსებული ვითარებისა და მისი გაუმჯობესების ღონისძიებათა შესახებ
საკითხებისა და რეკომენდაციების შემუშავება და ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის
წარდგენა;
მ) შშმ პირებთან დაკავშირებული პროგრამების რეალიზაციის მონიტორინგი, შეფასება
ზედამხედველობა და კორდინაცია;
ნ) შშმ პირებთან დაკავშირებით მომზადებული ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
ნორმატიული აქტების პროექტების განხილვა და დასკვნების მომზადება.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ფუნქციების განსახორციელებლად საბჭოს
უფლება აქვს გამოითხოვოს სახელმწიფო დაწესებულებებიდან, არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან,
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეულებიდან ოფიციალური მონაცემები და
დოკუმენტები.
მუხლი 6. საბჭოს თავმჯდომარის უფლებამოსილება
1. საბჭოს თავმჯდომარე
ა) ხელმძღვანელობს საბჭოს მუშაობას, იწვევს და უძღვება( მორიგ და რიგგარეშე) სხდომებს;
ბ) წარმოადგენს საბჭოს და საბჭოს სახელით აწარმოებს მიმოწერას;
გ) დავალებებს აძლევს საბჭოს ცალკეულ წევრებს;
დ) ამტკიცებს საბჭოს სხდომის დღის წესრიგს და სამუშაო გეგმას;
ე) ულებამოსილია თავმჯდომარის მოადგილეზე მოახდინოს ცალკეული უფლებამოსილებების
დელეგირება.
მუხლი 7. საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე
1. თავმჯდომარის არყოფნის შემთხვევაში ახორციელებს მის უფლებამოსილებას.
http://www.matsne.gov.ge 01025005035115016335
2. კანონმდებლობის შესაბამისად ასრულებს თავმჯდომარის ცალკეულ დავალებებს.
3. ამ დებულებიდან გამომდინარე, ახორციელებს სხვა უფლება-მოვალეობებს.
მუხლი 8. საბჭოს მდივანი
1. პასუხისმგებელია საბჭოს სხდომის ოქმის სწორად და ზუსტად შედგენაზე, სხდომათა მასალების
შენახვისა და დაცვაზე;
2. საბჭოს წევრებს წარუდგენს განსახილველი საკითხების ნუსხას;
3. საბჭოზე განსახილველ საკითხთა ჩამონათვალს ურიგებს საბჭოს წევრებს და უწევს კონტროლს
დოკუმენტაციის შეგროვებასა და დამუშავებას;
4. აწარმოებს საბჭოს სხდომების საოქმო დოკუმენტაციას;
5. ახორციელებს საჭოს დებულებით გათვალისწინებულ და მინიჭებულ სხვა უფლებამოსილებას.
მუხლი 9. საბჭოს წევრის უფლებამოსილება
1. საბჭოს წევრს უფლება აქვს:
ა) საბჭოს სხდომაზე წამოაყენოს საკითხი და წინადადებები, მიიღოს მონაწილეობა მათ განხილვასა
და კანჭისყრაში;
ბ) წერილობით აცნობოს საბჭოს თავმჯდომარეს თავისი პოზიცია იმ საკითხებთან დაკავშირებით,
რომელზეც მისი აზრი პრინციპულად განსხვავდება საბჭოს სხდომაზე მიღებული წინადადებების,
დასკვნის ან რეკომენდაციისაგან;
გ) საბჭოს გადაწყვეტილებით იყოს მისი ოფიციალური წარმომადგენელი;
დ) პირადი განცხადების საფუძველზე უარი თქვას საბჭოს წევრობაზე.
2. საბჭოს წევრი ვალდებულია:
ა) მონაწილეობა მიიღოს საბჭოს სხდომებში და არ გამოტოვოს სხდომები არასაპატიო მიზეზით;
ბ) შეასრულოს საბჭოს დავალებები და დაიცვას ამ დებულებით განსაზღვრული მოთხოვნები;
გ) წარუდგინოს საბჭოს ანგარიში მისთვის დაკისრებული დავალებების შესრულების შესახებ.
3. საბჭოს წევრს შეიძლება მიეცეს აცილება საკითხის განხილვაში მონაწილეობისაგან, თუ ცნობილი
გახდა ან დადასტურდა მისი პირდაპირი ან ირიბი, კერძო ან უწყებრივი დაინტერესება საბჭოში
განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით.
4. საბჭოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის საფუძველია თუ:
ა) თუ იგი ზედიზედ 3-ჯერ გააცდენს სხდომას არასაპატიო მიზეზით;
ბ) მის მიმართ კანონიერ ძალაში შევიდა საბოლოო ინსტანციის სასამართლოს გამამტყუნებელი
განაჩენი ან გავიდა კანონიერ ძალაში შესული სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის ზემდგომი
ინსტანციის სასამართლოში გასაჩივრების ვადა;
გ) სასამართლომ აღიარა ქმედუუნაროდ ან უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ან გამოაცხადა
გარდაცვლილად;
დ) გარდაიცვალა.
მუხლი 10. საბჭოს სხდომები
1. საბჭოს სხდომები იმართება ორ თვეში ერთხელ ან საჭიროებისამებრ.
http://www.matsne.gov.ge 01025005035115016335
2. საბჭოს სხდომის ორგანიზებისა და მისი მიმდინარეობის წესი განისაზღვრება საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად.
3. საბჭოს სხდომაზე მოწვეული უნდა იქნეს მისი ყველა წევრი.
4. საბჭოზე არ შეიძლება განხილულ იქნეს საკითხი, გარდა შიდა საორგანიზაციო და საპროცედურო
საკითხებისა, თუკი ასეთი წინასწარ არ არის შეტანილი საბჭოს წევრებთან შეთანხმებულ დღის
წესრიგში.
5. საბჭოს წევრს უფლება აქვს სხდომის დაწყების წინ წერილობით წარუდგინოს თავისი პოზიცია
თავმჯდომარეს სხდომაზე განსახილველ საკითხებთან დაკავშირებით.
6. საბჭოს სხდომა ფორმდება ოქმის სახით, რომელშიც უნდა მიეთითოს;
ა) ოქმის გამომცემი ორგანოს დასახელება.
ბ) სხდომის დრო და ადგილი;
გ) სხდომის თავმჯდომარის და წევრების ვინაობა;
დ) განხილვის საგანი;
ე) კენჭისყრის შედეგები;
ვ) მიღებული გადაწყვეტილება;
ზ) განსხვავებული მოსაზრება, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.
7. სხდომის ოქმს ხელმოწერით ადასტურებენ სხდომის თავმჯდომარე და საბჭოს მდივანი.
8. საბჭოს სხდომაზე ხდება დამსწრეთა რეგისტრაცია. საბჭოს გადაწყვეტილება უნარიანია, თუ მას
ესწრება წევრთა ნახევარზე მეტი გადაწყვეტილება მიიღება დამსწრეთა ხმების უმრავლესობით. ხმების
თანაბრად განაწილებისას გადამწყვეტია საბჭოს თავმჯდომარის ხმა.
9. საბჭო იღებს გადაწყვეტილებებს, რომელიც სარეკმენდაციო ხასიათისაა.
მუხლი 11. საბჭოს დებულებაში ცვლილებების შეტანა
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს დებულებაში
ცვლილებების შეტანის შესახებ გადაწყვეტილებას (დადგენილებას) მერის (საბჭოს თავმჯდომარის)
წარდგინების საფუძველზე იღებს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო).

 

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №10
2021 წლის 4 ივნისი
დაბა ლენტეხი

,,ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ჯანმრთელობის და
სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის N-24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის‘’ 61-ე მუხლის მე-2
პუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად, ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
შეტანილ იქნას ცვლილება „ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული
ერთეულის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 22 დეკემბრის №-24 დადგენილებით
დამტკიცებულ დებულებაში შემდეგის მიხედვით:
1. დებულების მე-3 მუხლს დაემატოს „კ“ ქვეპუნქტი:
კ) „სოციალური მუშაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 56-ე მუხლის და საქართველოს კანონის
„ბავშვის უფლებების კოდექსის“ საფუძველზე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალური
მუშაობის ჩატარება“.
2.დებულების მე-5-მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. სოციალური დაცვის განყოფილების ფუნქციები
სოციალური დაცვის განყოფილება დადგენილი წესით უზრუნველყოფს:
ა) სოციალური დაცვის მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებას;
ბ) დასაქმების მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებას;
გ) სოციალური დაცვისა და დასაქმების მუნიციპალური პროგრამათა განხორციელების კოორდინაციას;
დ) უმუშევართა რეგისტრაციის ბაზის შექმნასა და მათი სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობას;
ე) უსახლკაროთა რეგისტრაციას და მათი თავშესაფრით უზრუნველყოფას;
ვ) სოციალური დაცვის მუნიციპალურ დაწესებულებათა მართვას;
ზ ) სოციალური საფრთხის წინაშე მყოფი პირების აქტიურ იდენტიფიცირებას, მათი საჭიროების
განსაზღვრასა და შეფასებას, პრობლემის იდენტიფიცირებას და შესაბამისი დარგობრივი
დაწესებულებისათვის ინფორმაციის მიწოდებას;
თ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, როდესაც აუცილებელია
საფრთხის თავიდან აცილება, ბენეფიციართა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ
სოციალურ მომსახურეობებში ჩართვასა და ამის შესახებ შესაბამისი ორგანოსათვის დაუყონებლივ
შეტყობინებას;
ი) ოჯახში ძალადობის ფაქტების იდენტიფიცირებას და მასზე შესაბამის რეაგირებას;
http://www.matsne.gov.ge 01026002035115016336
კ) ბენეფიციარებისათვის შესაბამისი სოციალური, სამედიცინო, შეღავათიანი მომსახურების თაობაზე
ინფორმაციის მიწოდებასა და მათში ჩართვის ხელშეწყობას;
ლ) მიზნობრივი ჯგუფებისა და მათი ოჯახებისათვის შესაბამისი აუცილებელი ინფორმაციის
მიწოდებას და კონსულტაციის გაწევას;
მ) ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში სოციალური მუშაობის ჩატარებას;
ნ) ბავშვის უფლებების დაცვასა და მხარდაჭერის ღონისძიებების განხორციელებაზე უფლებამოსილ
სუბიექტებთან თანამშრომლობის კოორდინაციას;
ო) საგანმანათლებლო-აღმზრდელობით, კულტურისა და სპორტის დაწესებულებებთან,
საზოგადოებრივ გაერთიანებებთან, ბავშვის თემებზე მომუშავე დაწესებულებებთან და სხვა
დაინტერესებულ პირებთან თანამშრომლობით რეკომენდაციების შემუშავებას;
პ) ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის ღონისძიებების განხორციელების პროცესზე მონიტორინგის
გაწევას;
ჟ) მოქმედი კანონმდებლობითა და მუნიციპალიტეტის სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრულ სხვა
ფუნქციათა განხორციელებას.
მუხლი 2

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი გაზდელიანი