პროექტები

  /  პროექტები

2023_წლის_ბიუჯეტის_შესრულების_ანგარიში

2023_წლის_შესყიდვების_ანგარიში

2023_წლის_ბიუჯეტის_შესრულების_ანგარიში_ლენტეხის_საკრებულოში_ასაგზავნი4_მარტი

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი განვითარების ჯგუფის ა(ა)იპ (LAG) დაფუძნების თაობაზე

განკარგულება_სასაში

განკარგულება_რცხმელური

განკარგულება_კახურა

 

2023 წლის 24 ნოემბერს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი საკრებულოს მიერ მომზადებულ შენიშვნებთან ერთად დაუბრუნა მერს:

 1. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი

 2. საკრებულოს შენიშვნები 2024 წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით.

 

2023 წლის 15 ნოემბერს, ლენტეხის მინიციპალიტეტის მერიამ საკრებულოში შემოაგზავნა 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი, პროექტი განსახილველად დაეწერათ საკრებულოს კომისიებს და ფრაქციებს:

 1. განმარტებითი_ბარათი_2024-ბიუჯეტი

 2. 2024_წლის_ბიუჯეტის_პროგნოზი_საკრებულოში_დასამტკიცებელი

 3. 2024-2027_წლის_პრიორიტეტის_დოკუმენტი

 4. ლენტეხის_2024_წლის_ბიუჯეტის_პროგრამული_დანართი.

 5. დანართი_2._კაპიტალური_ბიუჯეტი

 6. დანართი_3._ააიპ_ების_ბიუჯეტი

 

 

განკარგულების პროექტი ამბულატორია

განკარგულების პროექტი საპირფარეშო

განკარგულების პროექტი

განკარგულების პროექტი

განკარგულების პროექტი

განკარგულების პროექტი გიოშერზე

განკარგულების პროექტი ვაჟა-ფშაველა

განკარგულების პროექტი

განკარგულების პროექტი  წყლის სისტემა

განკარგულების პროექტი

განკარგულების პროექტი

განკარგულების პროექტი

განკარგულების პროექტი

განკარგულების პროექტი

განკარგულების პროექტი

განკარგულების პროექტი ბაზარი

განკარგულების პროექტი მანანაური

განკარგულების პროექტი მუაში

განკარგულების პროექტი ტვიბი

განკარგულების პროექტი-დანართი

განკარგულების_პროექტი_ლეკოსანდი_და_ჩუკული_გზა

განკარგულების_პროექტი_სვანეთის_ქუჩა

განკარგულების_პროექტი_ჭავჭავაძის_ქუჩა_

ნინო დევდარიანი

განკარგულების პროექტი ჩიხარეში, ყორულდაში(1)

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი