მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

  /  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

განკარგულება ნაშთის განაწილების თაობაზე

დადგენილება ბიუჯეტში ცვლილებ

დანართი ნაშთის განაწილებაზე.d

2024-2027წწ. საშ. ვადიანი გეგმის დამტკიცების ბრძანებაბ96.962324413

პრიორიტეტების მოსამზადებელი სამუშაო ჯგუფი

ლენტეხის 2024 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი…

დანართი 3 ააიპ ების ბიუჯეტი (1)

დანართი 2 კაპიტალური ბიუჯეტი

ბიუჯეტის ანგარიშის დამტკიცება

2024-2027 წლის პრიორიტეტის დოკუმენტი გასწორებული…

2024-2027 საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა _ ლენტეხის მუნიციპელიტეტი… (1)

შიდა აუდიტის საქმიანობის 2022 წლის ანგარიში –

2024-2027_საშუალოვადიანი გეგმა_დანართი_13,09,2023წ.._(1)

საშუალოვადიანი გეგმის დამტკიცების შესახებ

საკრებულოს 2022 წლის 29 დეკემბრის N -23 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბიუჯეტის განხილვის ოქმი 1

დანართი 2023 წლის ბიუჯეტის 3 თვის ანგარიში (1)

2022 წლის ბიუჯეტის წლიური ანგარიში – proposed changes_March 2023

დადგენილება – ბიუჯეტში ცვლილება

2022 წლის ბიუჯეტი

2022 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი

2023-2025 წლის პრიორიტეტის დოკუმენტი (1)

2021 წლის ბიუჯეტის ანგარიში

2021-2024 წ წ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ხედვა და მისია (4)

2021 წლის ბიუჯეტის პროგნოზი

ლენტეხის პრიორიტეტები (1)

(1)2020 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

2020 წლის ბიუჯეტის წლიური ანგარიში

2020 წლის ბიუჯეტის 9 თვის ანგარიში

მუნიციპალიტეტის განვითარება (1) (2)

ლენტეხის პრიორიტეტები (1) (1) (1)

2019 წლის ბიუჯეტის წლიური ანგარიში

2019 წლის ბიუჯეტის 9 თვის ანგარიში

2019 ლის ბიუჯეტის 6 თვის ანგარიში