ვებსაიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.  იხილეთ ძველი ვერსია

სოციალური დახმარების გცემის წესი

ლენტეხის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე მოქალაქეებისათვის სოციალური დაცვის პროგრამა ხორციელდება.
პროგრამის მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური წახალისება, მათი რაოდენობის ზრდა, ოჯახების სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის და საცხოვრებელი პირობების შექმნა-გაუმჯობესება.
პროგრამის ფინანსური უზრუნველყოფა ხორციელდება ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან, მისი განხორციელების ვადა განისაზღვრება 2021 წლის 01 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით, ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებით.
სოციალური დახმარების ქვეპროგრამებია:
1. სამედიცინო მომსახურეობის დაფინანსება;
2. ხანდაზმულთა ფინანსური დახმარება;
3. სტიქიური მოვლენების (ხანძრის) შედეგად დაზარალებულთა დახმარება;
4. ომის ვეტერანთა ფინანსური დახმარება;
5. სარიტუალო მომსახურეობა;
6. ერთჯერადი სოციალური ფინანსური დახმარება;
7. მარტოხელა დედების/მამების ფინანსური დახმარება;
8. დაბადებიდან შშმ პირებზე ყოველთვიური ფინანსური დახმარება.
9. მრავალშვილიანი ოჯახების (4 და მეტი შვილი) ფინანსური დახმარება;
10. დიალიზზე დამოკიდებულ ბენეფიციართა დახმარება;
11. უსახლკარო (ეკომიგრანტთა) ბენეფიციართა ბინის ქირით უზრუნველყოფა;
12. მიესთენია გრავისით დაავადებულ ბენეფიციართა ფინანსური დახმარება.
დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ მიმართოთ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური დახმარების სამსახურს.