ვებსაიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში.  იხილეთ ძველი ვერსია

საკრებულოს განკარგულებები

  /  საკრებულოს განკარგულებები

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება

წინასაარჩევნო კამპანიის (აგიტაციის) ჩასატარებლად საჭირო შენობა-ნაგებობების
ნუსხის დამტკიცების შესახებ.

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის
კოდექსის“ 61-ე მუხლის და 24-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს საარჩევნო
კოდექსის“ 45-ე მუხლის მე-8 და მე-9 პუნქტის, ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსის 61-ე მუხლის შესაბამისად ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ
გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:
1. 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით,
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წინასაარჩევნო კამპანიის
(აგიტაციის) უზრუნველყოფის მიზნით განისაზღვროს საჭირო შენობანაგებობების ნუსხა:
ა) დ. ლენტეხის N1 საარჩევნო უბანი – ლენტეხის N1 საჯარო სკოლა;
ბ) გულიდის N2 საარჩევნო უბანი – სოფელ გულიდის სასოფლო კლუბი;
გ) რცხმელურის N3 საარჩევნო უბანი – სოფელ რცხმელურის სასოფლო კლუბი;
დ) ყვედრეშის N4 საარჩევნო უბანი – სოფელ ყვედრეშის სასოფლო კლუბი;
ე) ხოფურის N5 საარჩევნო უბანი – სოფელ ხოფურის სასოფლო კლუბი;
ვ) ნანარის N6 საარჩევნო უბანი – სოფელ ნანარის სასოფლო კლუბი;
ზ) ხელედის N7 საარჩევნო უბანი – სოფელ ხელედის კულტურის ცენტრი;
თ) ბავარის N8 საარჩევნო უბანი – სოფლის ცენტრი;
ი) საყდარის N10 საარჩევნო უბანი – სოფელ საყდარის სასოფლო კლუბი;
კ) ფანაგის N11 საარჩევნო უბანი – სოფელ ფანაგის სასოფლო კლუბი;
ლ) ჟახუნდერის N12 საარჩევნო უბანი – სოფელ ჟახუნდერის სასოფლო კლუბი;
მ) სასაშის N13 საარჩევნო უბანი – სოფელ სასაშის სასოფლო კლუბი;
ნ) ჩიხარეშის N14 საარჩევნო უბანი – სოფელ ჩიხარეშის სასოფლო კლუბი;
ო) მელეს N15 საარჩევნო უბანი – სოფელ მელეს სასოფლო კლუბი;
პ) ცანა-ზესხოს N16 საარჩევნო უბანი – სოფელ ზესხოში სოფლის ცენტრი;
ჟ) ბაბილის N17 საარჩევნო უბანი – სოფლის ცენტრი;
რ) ლესემის N18 საარჩევნო უბანი – სოფელ ლესემის ყოფილი სკოლის შენობა;
ს) ნაცულის N19 საარჩევნო უბანი – სოფელ ნაცულში სკოლის შენობა;
ტ) შკედის N20 საარჩევნო უბანი – – სოფელ შკედის საბავშვო ბაღი ;
უ) გვიმბრალის N21 საარჩევნო უბანი – სოფელი გვიმბრალის სასოფლო კლუბი;
ფ) წანაშის N22 საარჩევნო უბანი – სოფლის ცენტრი;
ქ) მებეცის N23 საარჩევნო უბანი – სოფელ მებეცის დაწყებითი სკოლის შენობა;
2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,, წინასაარჩევნო კამპანიის (აგიტაციის)
ჩასატარებლად საჭირო შენობა-ნაგებობების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 4 სექტემბრის N-47
განკარგულება.
3. განკარგულება გადაეგზავნოს N46-ე ლენტეხის საოლქო საარჩევნო კომისიას.
4. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს მიღებიდან ერთი თვის ვადაში
ლენტეხის მაგისტრატ სასამართლოში (მის: დ. აღმაშენებლის ქ N7)
5. განკარგულება ძალაშია მიღებისთანავე.

გიორგი გაზდელიანი
საკრებულოს თავმჯდომარე

 

N საარჩევნო უბანი სარჩევნო უბნის მისამართი სარჩევნო უბანში მდებარე ობიექტები, რომლებზეც შესაძლებელია სააგიტაციო მასალების განთავსება შენიშვნა
1 სარჩევნო უბანში მდებარე ობიექტები, რომლებზეც შესაძლებელია სააგიტაციო მასალების განთავსება ლენტეხის რაიონი თამარ მეფის ქუჩაზე მდებარე გარე განათების ბოძები. საბავშვო ბაღის ღობე. საცხოვრებელი სახლების ღობეები
2 გულიდის N2 სარჩევნო უბანი სოფ.გულიდა საცხოვრებელი სახლების ღობეები
3 რცხმელურის N3 საარჩევნო უბანი სოფ. რცხმელური ყოფილი მაღაზიის შენობა
4 ყვედრეშის N4 საარჩევნო უბანი სოფ. ყვედრეში ყოფილი მაღაზიის შენობა
5 ხოფურის N5 საარჩევნო უბანი სოფ. ხოფური საჯარო სკოლის ღობე. მოსაცდელი
6 ნანარის N6 საარჩევნო უბანი სოფ. ნანარი დაწყებითი სკოლის შენობა
7 სოფ. ხელედის N7 საარჩევნო უბანი სოფ. ხელედი გარე განათების ბოძები. სასოფლო კლუბის კედელი
8 ბავარის N8 საარჩევნო უბანი სოფ. ბავარი საცხოვრებელი სახლების ღობეები
9 თეკალის N9 საარჩევნო უბანი სოფ. თეკალი საჯარო სკოლის ღობე
10 საყდრის N10 საარჩევნო უბანი სოფ. საყდარი გარე განათების ბოძები. საცხოვრებელი სახლი ღობეები
11 ფანაგის N11 საარჩევნო

უბანი

სოფ. ფანაგა საჯარო სკოლის ღობე
12 ჟახუნდრის N12 საარჩევნო უბანი სოფ. ჟახუნდერი სასპორტო სკოლის ღობე
13 სასაშის N13 საარჩევნო

უბანი

სოფ. სასაში გარე განათების ბოძები
14 ჩიხარეშის N14 საარჩევნო უბანი სოფ. ჩიხარეში მოსაცდელი
15 მელეს N15 საარჩევნო

უბანი

სოფ. მელე საცხოვრებელი სახლის ღობეები
16 ცანა-ზესხოს N16 საარჩევნო უბანი სოფ. ცანა სოფ.ზესხო გარე განათების ბოძები საცხოვრებელი სახლების ღობეები
17 ბაბილის N17 საარჩევნო უბანი სოფ. ბაბილი საბავშვო ბაღის ღობე. გარე განათების ბოძები
18 ლესემის N18 საარჩევნო უბანი სოფ. ლესემა საცხოვრებელი სახლების ღობეები
19 ნაცულის N19 საარჩევნო უბანი სოფ. ნაცული გარე განათების ბოძები
20 შკედის N20 საარჩევნო

უბანი

სოფ. შკედი ყოფილი სასოფლო კლუბის კედელი
21 გვიმბრალის N21 საარჩევნო უბანი სოფ. გვიმბრალა გარე განათების ბოძები. საცხოვრებელი სახლების ღობეები
22 წანაშის N22 საარჩევნო

უბანი

სოფ. წანაში საცხოვრებელი სახლების ღობეები
23 მებეცის N23 საარჩევნო უბანი სოფ. მებეცი გარე განათების ბოძები

 

 

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სარჩევნო-სააგიტაციო მასალების
(პლაკატების) განთავსების რეგულირების შესახებ
—————————————————————————————————

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის
კოდექსის“ 61-ე მუხლის მეორე ნაწილის და „საქართველოს სარჩევნო კოდექსის“
46-ე მუხლის მე-2 და მე-4 პუნქტების, ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე
მუხლის შესაბამისად ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ
გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :
მუხლი 1. ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 2021 წლის
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით:
ა) სარჩევნო სააგიტაციო მასალების განთავსებისათვის გამოიყოს ადგილები
თანდართული დანართის N1-ის შესაბამისად;
ბ) ამ განკარგულებით განსაზღვრულ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ
ობიექტების გარდა საარჩევნო სააგიტაციო მასალები შეიძლება გამოიფინოს
კერძო ობიექტებზე, მათი მესაკუთრეების ან მფლობელების თანხმობის
შემთხვევაში;
გ)საარჩევნო სააგიტაციო მასალების განთავსება (საქართველოს საარჩევნო
კოდექსის“ 46-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად) აკრძალულია ლენტეხის
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე საკულტო ნაგებობებზე,
კულტურული მემკვიდრეობის შენობა-ნაგებობებზე, სახელმწიფო
ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს.
სასამართლოს და პოლიციის შენობის ინტერიერსა და ექსტერიერში, აგრეთვე
საგზაო ნიშნებზე;
დ) დაევალოს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატს საარჩევნო
სააგიტაციო მასალების განთავსებისათვის გამოყოფილი ადგილების თაობაზე
ინფორმაცია გამოაქვეყნოს ადგილობრივ ბეჭდვით ორგანოში და ლენტეხის
მუნიციპალიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე;
მუხლი 2. ამ განკარგულების პირველი მუხლის „ა“ და „ბ“ პუნქტებით
გათვალისწინებულ ადგილებში საარჩევნო სუბიექტებმა უზრუნველყონ
საკუთარი სააგიტაციო მასალების გამოკვრა და გამოფენა იმ ფორმით, რომ
დაცული იქნას საარჩევნო კამპანიაში (აგიტაციაში) ყველა საარჩევნო სუბიექტის
თანაბარი
შესაძლებლობა, ისარგებლოს სააგიტაციო მასალის გასაკრავად და გამოსაფენად
განკუთვნილ ადგილ(ებ)ით.
მუხლი 3. ამ განკარგულების პირველი მუხლის „ა“ და „ბ“ პუნქტებით
გათვალისწინებულ ადგილებში სარჩევნო სუბიექტს უფლება აქვს გააკრას ერთი
ცალი საარჩევნო პლაკატი ზომით არა უმეტეს სიგრძე 60 სმ, სიგანე 42 სმ (A2
ფორმატით).
მუხლი 4. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,ლენტეხის მუნიციპალიტეტის
ტერიტორიაზე სარჩევნო-სააგიტაციო მასალების (პლაკატების) განთავსების
რეგულირების შესახებ“ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 9
სექტემბრის N-45 განკარგულება.
მუხლი 5. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს მიღებიდან ერთი თვის ვადაში
ლენტეხის მაგისტრ სასამართლოში (მის: დაბა ლენტეხი, დ. აღმაშენებლის ქ.N7).
მუხლი 6. განკარგულება ძალაშია მიღებისთანავე.

გიორგი გაზდელიანი

 

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულება

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 20 დეკემბრის N628 დადგენილებით
დამტკიცებული 2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული
განვითარების პროგრამა“-ის ფარგლებში გამოცხადებულ კონკურსში ლენტეხის
მუნიციპალიტეტის მიერ დასაფინანსებლად წარსადგენი საპროექტო იდეის
,,კურორტ მუაშის მიმართულებით საავტომობილო გზის ბეტონის საფარით
მოწყობის შესახებ“ მოწონების თაობაზე
—————————————————————————————————

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის
კოდექსის“ 61-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, ლენტეხის
მუნიციპალიტეტის მერის 05/08/2021 წლის N-1588/08 მომართვის თანახმად
ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ
გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:
1. მოწონებულ იქნას საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 20 დეკემბრის N628
დადგენილებით დამტკიცებული ,,2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების
ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის“ ფარგლებში გამოცხადებულ
კონკურსში ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მიერ დასაფინანსებლად წარსადგენი
საპროექტო იდეა ,,კურორტ მუაშის მიმართულებით საავტომობილო გზის
მოწყობა ბეტონის საფარით“ .
პროექტის სავარაუდო ღირებულებაა 500000 (ხუთასიათასი) ლარი.
თანადაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 1(ერთი) პროცენტი.
2. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს მიღებიდან ერთი თვის ვადაში
ლენტეხის მაგისტრატ სასამართლოში (მის: დ. აღმაშენებლის ქ N7);
3. განკარგულება გადაეგზავნოს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიას;
4. განკარგულება ძალაშია მიღებისთანავე.

გიორგი გაზდელიანი
საკრებულოს თავმჯდომარე

 

 

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ,,არასამეწარმეო (არაკომერციული )იურიდიული პირის კომუნალური მომსახურეობის და კეთილმოწყობის „ 2021 წლის გეგმა -პროგრამის დამტკიცების და სუბსიდიის განსაზღვრის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის’’ 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის , მე-19 მუხლის ,,ბ’’ პუნქტის, ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების მე-3 მუხლის მე-8 პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტის და ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 24 მარტის N 686/08 მომართვის შესაბამისად ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ

გადაწყვიტა:

1.დამტკიცდეს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ,,არასამეწარმეო (არაკომერციული )იურიდიული პირის კომუნალური მომსახურეობის და კეთილმოწყობის “2021 წლის გეგმა-პროგრამა და მისი სუბსიდია განისაზღვროს 206 000 (ორას ექვსი ათასი) ლარით.

2. განკარგულება გადაეგზავნოს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიას.

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ლენტეხის მაგისტრატ სასამართლოში კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

4. განკარგულება ძალაშია მიღებისთანავე

 

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული )იურიდიული პირის ,,საზოგადოებრივი – ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის სამსახურის“ 2021 წლის გეგმა -პროგრამის დამტკიცების და სუბსიდიის განსაზღვრის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის’’ 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის , მე-19 მუხლის ,,ბ’’ პუნქტის, ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების მე-3 მუხლის მე-8 პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტის და ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 24 მარტის N686/08 მომართვის შესაბამისად ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ

გადაწყვიტა:

1.დამტკიცდეს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული )იურიდიული პირის ,,საზოგადოებრივი – ეპიდემიოლოგიური ზედამხედველობის სამსახურის “2021 წლის გეგმა-პროგრამა და მისი სუბსიდია განისაზღვროს 24 000 (ოცდაოთხი ათასი) ლარით.

2. განკარგულება გადაეგზავნოს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიას.

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ლენტეხის მაგისტრატ სასამართლოში კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

4. განკარგულება ძალაშია მიღებისთანავე.

 

 

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული )იურიდიული პირის ,,გარემოს დაცვისა და ეკოლოგიური განვითარების ცენტრის “ 2021 წლის გეგმა -პროგრამის დამტკიცების და სუბსიდიის განსაზღვრის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის’’ 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის , მე-19 მუხლის ,,ბ’’ პუნქტის, ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების მე-3 მუხლის მე-8 პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტის და ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 24 მარტის 686N/08 მომართვის შესაბამისად ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ

გადაწყვიტა:

1.დამტკიცდეს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული )იურიდიული პირის ,,გარემოს დაცვისა და ეკოლოგიური განვითარების ცენტრის“ 2021 წლის გეგმა-პროგრამა და მისი სუბსიდია განისაზღვროს 65 000 (სამოცდა ხუთი ათასი) ლარით.

2. განკარგულება გადაეგზავნოს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიას.

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ლენტეხის მაგისტრატ სასამართლოში კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

4. განკარგულება ძალაშია მიღებისთანავე.

 

 

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის არასამეწარმეო (არაკომერციული )იურიდიული პირის ,,ლენტეხის თემებში მოსახლეობასთან ურთიერთობის საკონსულტაციო ცენტრის“ 2021 წლის გეგმა -პროგრამის დამტკიცების და სუბსიდიის განსაზღვრის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის’’ 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის , მე-19 მუხლის ,,ბ’’ პუნქტის, ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების მე-3 მუხლის მე-8 პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტის და ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 24 მარტის N686/08 მომართვის შესაბამისად ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ

გადაწყვიტა :

1.დამტკიცდეს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ,,არასამეწარმეო (არაკომერციული )იურიდიული პირის ლენტეხის თემებში მოსახლეობასთან ურთიერთობის საკონსულტაციო ცენტრის“2021 წლის გეგმა-პროგრამა და მისი სუბსიდია განისაზღვროს 120 (ას ოცი ათასი) ლარით.

2. განკარგულება გადაეგზავნოს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიას.

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ლენტეხის მაგისტრატ სასამართლოში კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

4. განკარგულება ძალაშია მიღებისთანავე

 

 

 

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ,,არასამეწარმეო (არაკომერციული )იურიდიული პირის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების “ 2021 წლის გეგმა -პროგრამის დამტკიცების და სუბსიდიის განსაზღვრის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის’’ 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის , მე-19 მუხლის ,,ბ’’ პუნქტის, ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების მე-3 მუხლის მე-8 პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტის და ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 24 მარტის N686/08 მომართვის შესაბამისად ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ

გადაწყვიტა:

1.დამტკიცდეს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ,,არასამეწარმეო (არაკომერციული )იურიდიული პირის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების“ 2021 წლის გეგმა-პროგრამა და მისი სუბსიდია განისაზღვროს 340 000 (სამას ორმოცი ათასი) ლარით.

2. განკარგულება გადაეგზავნოს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიას.

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ლენტეხის მაგისტრატ სასამართლოში კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

4. განკარგულება ძალაშია მიღებისთანავე.

 

 

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ,,არასამეწარმეო (არაკომერციული )იურიდიული პირის ჯოკია მეშველიანის სახელობის კულტურის ცენტრის “ 2021 წლის გეგმა -პროგრამის დამტკიცების და სუბსიდიის განსაზღვრის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,, ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის’’ 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის , მე-19 მუხლის ,,ბ’’ პუნქტის, ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების მე-3 მუხლის მე-8 პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტის და ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 24 მარტის N686/08 მომართვის შესაბამისად ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ

გადაწყვიტა:

1.დამტკიცდეს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის ,,არასამეწარმეო (არაკომერციული )იურიდიული პირის ჯოკია მეშველიანის სახელობის კულტურის ცენტრის “ 2021 წლის გეგმა-პროგრამა და მისი სუბსიდია განისაზღვროს 90 000 (ოთხმოცდა ათი ათასი) ლარით.

2. განკარგულება გადაეგზავნოს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიას.

3. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ლენტეხის მაგისტრატ სასამართლოში კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

4. განკარგულება ძალაშია მიღებისთანავე.

,,2021 წელს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სოფლის მხარდაჭერის
პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცების
შესახებ“ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 მარტის N-8
განკარგულების N-01 დანართში ცვლილების შეტანის თაობაზე
——————————————————————————————————–

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის
კოდექსის” 62-ე მუხლის 2-ე პუნქტის, ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერის 2021
წლის ,, 3 „ ივნისის N1225/08 მომართვის შესაბამისად, ლენტეხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულომ
გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:
მუხლი1. შევიდეს ცვლილება ,, 2021 წელს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის
სოფლებში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი
პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ლენტეხის მუნიციპალიტეტის
საკრებულოს 2021 წლის 26 მარტის N8 განკარგულების N01 დანართში შემდეგის
მიხედვით:
მუხლი2.განკარგულება გადაეგზავნოს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიას.
მუხლი3. განკარგულება ძალაშია მიღებისთანავე.

გიორგი გაზდელიანი
საკრებულოს თავმჯდომარე

 

 

ადმინისტრაციუტერიტორიული ორგანო:  ჩოლურის ადმინისტრაციული ორგანო;

დასახლების სახელწოდება:  საყდარი

პროექტის დასახელება:  შიდა გზის რეაბილიტაცია

პროეწტის საორიენტაციო ღირებულება (ლარი):

ა)      საქართველოს რგპფ-დან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ასანაზღაურებელი  10,000

ბ)     თანადაფინანსება 0,0

გ)    პროექტის მთლიანი საორიენტაციო ღირებულება  10,000

 

საკრებულოს თავმჯდომარე: გიორგი გაზდელიანი

 

 

ლენტეხის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი პროექტების
მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო
დოკუმენტაციის პროექტების მოწონების თაობაზე.
—————————————————————————————————

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის
კოდექსის 61-ე მუხლის მეორე პუნქტის, ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიის
2021 წლის ,, 3 „ ივნისის N 1225/08 მომართვის შესაბამისად, ლენტეხის
მუნიციპალიტეტის საკრებულომ
გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:
მუხლი 1. მოწონებულ იქნას ლენტეხის მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი
პროექტების მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტოსახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დანართი N1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2. განკარგულება გადაეგზავნოს ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიას.
მუხლი 3. განკარგულება ძალაშია მიღებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე: გიორგი გაზდელიანი

 

 

 პროექტის დასახელება                                                              პროექტის სრული ღირებულება

                                                                                              (საპროექტო დოკუმენტაციის ღირებულების  გარეშე)

 

1. გაღმა ლექსურაში საყრდენი კედლების მოწყობა                                                      143455.87

2. სოფ სასაში საავტომობილო გზის დაცვის მიზნით ბეტონის                                    105260.98
საყრდენი კედლის და სოფელ ბაბილში ბეტონის კედლის
მოწყობა

3. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ჟახუნდრის თემში
საავტომობილო გზების, ბეტონის საყრდენი კედლების და
სანიაღვრე არხების მოწყობა – (სოფ. ლემზაგორი, სასაში                                              703000
ბერაძეების უბანი, ჟახუნდერი ჯატიშერის უბანი, კერბულაშის
უბანი, ჟახუნდერი გზები)

 

4. სოფ ბავარში, დაბა ლენტეხში ადგილ ლექართაში და სოფელ                                128000
ესიერში წყალსადენების მოწყობა რეაბილიტაცია

5. ლენტეხის მუნიციპალიტეტში ჩოლურის და ცანის თემში
წყალსადენის სისტემის რეაბილიტაცია ( სოფელ ჭველფი,                                          50000
მუწდი, ზესხო და ცანა)

6.  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნანარში ადგილობრივი
ღელის და სოფელ ხელედში ძუღვარეშის უბანში მდ.ხელედურას                            58500
კალაპოტის გაწმენდის სამუშაოები

7. ქვედა გულიდაში წალეკილი საავტომობილო გზის აღდგენა,
ახალი სანიაღვრე არხის მოწყობა და სოფელ კახურაში საყრდენი                              102000
კედლების მოწყობა

8.  ლენტეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ წანაშში იფხალდის                                  660000
მიმართულებით საავტომობილო გზის რკინაბეტონის საფარით
მოწყობა

ჯამი 1950216.85