საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა, პრივატიზაციის გეგმა

  /  საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა, პრივატიზაციის გეგმა