საკრებულოს მიერ კონტროლის განხორციელების ფორმები

  /  საკრებულოს მიერ კონტროლის განხორციელების ფორმები

…   საკრებულოს წევრის წერილობითი და ზეპირი შეკითხვები

…   მერიის თანამდებობის პირებისა და მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული კერძო სამართლის იურიდიული პირების ხელმძღვანელების ანგარიშის მოსმენა

…   დამოუკიდებელი აუდიტის მოწვევა

კომისიის სხდომაზე თანამდებობის პირის სავალდებულო დასწრება

…  თანამდებობის პირის საკრებულოს სხდომაზე გამოცხადება

…  წინა წელს განხორციელებული შესყიდვების ანგარიშის მოწმენა

…  თემატური მომხსენებელი

თემატური მოკვლევა

…  ბიუჯეტის დამტკიცება, წლიური ანგარიშის მოსმენა და შესრულების მიმდინარეობის კონტროლი

საკრებულოს მიერ მიღებული სამართლებრივი აქტების აღსრულებაზე კონტროლი

საკრებულოს წევრის მიერ აღმასრულებელ ორგანოს თანამდებობის პირებთან შეხვედრები

დროებითი სამუშაო ჯგუფის შქმნა

მერიის საქმიანობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტების დამტკიცება.