საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნვეყოფაზე პასუხისმგებელი პირი

  /  საჯარო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნვეყოფაზე პასუხისმგებელი პირი

ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერიისა და  საკრებულოს სამართლებრივი მომსახურეობის განყოფილება- ნატო გუგავა

599 85 27 52

gugava.nato@yahoo.com