ბიუჯეტის დამტკიცება, წლიური ანგარიშის მოსმენა და შესრულების მიმდინარეობის კონტროლი

  /  ბიუჯეტის დამტკიცება, წლიური ანგარიშის მოსმენა და შესრულების მიმდინარეობის კონტროლი